Fiscale aftrekbaarheid van giften aan NGO's en stichtingen

Wet 49/2002 inzake mecenaat, die particuliere donaties aanmoedigt voor activiteiten van algemeen belang, zoals die van de Stichting CARF.

Een donatie van 250 € betekent een aftrek van 80 %

Belastingvoordelen voor donaties
Bij wetsdecreet 6/2023 van 19 december, dat de wet op het mecenaat actualiseert, wordt het bedrag van particuliere donaties verhoogd tot 250 € met een aftrek in de inkomstenbelastingaangifte van 80 %. Met andere woorden, door €20,84/maand te doneren, of €250/jaar, krijg je €200 terug in je belastingaangifte. Voor slechts €50 per jaar kun je studenten (seminaristen, priesters en religieuzen) helpen om hun vorming voort te zetten, zodat er geen roeping verloren gaat.

Bereken de fiscale aftrekbaarheid van je donaties:

We leggen uit wat er nieuw is 2024 in de Wet op het Patronaat 49/2002

van 23 december over de fiscale regeling voor organisaties zonder winstoogmerk en fiscale stimuleringsmaatregelen voor mecenaat.

Artikel 19. Aftrek van de verschuldigde inkomstenbelasting

1. De belastingplichtige heeft het recht om van zijn brutobelastingplicht het resultaat af te trekken van de toepassing van de volgende schaal op de aftrekgrondslag van alle giften, schenkingen en bijdragen met recht op aftrek, vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 18 van deze wet: 

Basisaftrek voor een bedrag tot 250 euro heeft een aftrekpercentage - 80 %. 
Resterende basis voor aftrek - 40 %
Indien in de twee onmiddellijk voorafgaande belastingtijdvakken giften, schenkingen of bijdragen met recht op aftrek zijn gedaan ten gunste van hetzelfde lichaam voor een bedrag dat in elk van die tijdvakken gelijk is aan of hoger is dan dat van het voorgaande jaar, bedraagt het aftrekpercentage dat van toepassing is op de grondslag van de aftrek ten gunste van hetzelfde lichaam meer dan 250 euro, 45 procent.

2. De grondslag van deze aftrek wordt berekend met het oog op de limiet die is vastgesteld in afdeling 1 van artikel 69 van Wet 35/2006 van 28 november inzake de inkomstenbelasting van natuurlijke personen en houdende gedeeltelijke wijziging van de wetten inzake de vennootschapsbelasting, de inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen en de vermogensbelasting.

Artikel 20. Aftrek van de verschuldigde vennootschapsbelasting

1. De belastingplichtigen voor de vennootschapsbelasting hebben het recht 35 procent van de overeenkomstig de bepalingen van artikel 18 bepaalde grondslag voor de aftrek in mindering te brengen op de verschuldigde brutobelasting, verminderd met de aftrekken en tegemoetkomingen bedoeld in de hoofdstukken II, III en IV van Titel VI van Wet 43/1995 van 27 december inzake de vennootschapsbelasting. De bedragen die overeenkomen met het belastingtijdvak dat niet in mindering is gebracht, mogen worden toegepast in de belastingaangiften voor de belastingtijdvakken die eindigen in de tien jaar die onmiddellijk daarop volgen en in de jaren daarna. Indien in de twee onmiddellijk voorafgaande belastingtijdvakken giften, schenkingen of bijdragen met recht op aftrek zijn gedaan ten gunste van hetzelfde lichaam voor een bedrag dat in elk van die tijdvakken gelijk is aan of hoger is dan dat van het voorgaande belastingtijdvak, bedraagt het percentage van de aftrek dat van toepassing is op de aftrekgrondslag ten gunste van hetzelfde lichaam 40%.

2. De grondslag voor deze aftrek mag niet meer bedragen dan 10% van de belastinggrondslag voor het belastingtijdvak. Bedragen die deze limiet overschrijden, mogen worden toegepast in de belastingtijdvakken die eindigen in de tien jaar die onmiddellijk volgen en in de jaren daarna.

Kan ik belastingvoordelen krijgen voor mijn donaties in natura?

Je donatie in natura geniet van belastingvoordelen. Het doel van de wet op het mecenaat is om particuliere inspanningen voor activiteiten van algemeen belang op een directe en effectieve manier aan te moedigen, en stelt daarom stimulansen in voor donoren. Zodra de waarde van het goed duidelijk is (de waarde in de boekhouding of in overeenstemming met het vermogen), zullen we het bijbehorende certificaat uitgeven waarmee je dezelfde voordelen kunt krijgen.
Van hier kunt u toegang krijgen tot het document met een analyse van het belastingstelsel van donaties, donaties in natura en bijdragen aan stichtingen waarop Koninklijk Besluit 17/2020 van 5 mei 2020, gepubliceerd in het Staatsblad van 6 mei 2020, van toepassing is, dat een wijziging van artikel 19 van Wet 49/2002 inhoudt.
Belastingvoordelen voor particulieren (inkomstenbelasting)
Eerste €250
Aftrek van de 80 %
Rust
Aftrek van de 40 %
Terugkerende donaties
Aftrek van de 45 %
De basis voor deze aftrek mag niet meer zijn dan 10 procent van het belastbare bedrag voor de belastingperiode.
Belastingvoordelen voor bedrijven (IS)
Donaties in het algemeen
Aftrek van de 40 %
Terugkerende donaties
Aftrek van de 50 %
De basis voor deze aftrek mag niet meer zijn dan 15 procent van het belastbare bedrag voor de belastingperiode.
NU DONEREN