Daňová uznatelnost darů nevládním organizacím a nadacím

Mecenášský zákon 49/2002, který podporuje soukromé dary na činnosti obecného zájmu, jako jsou činnosti nadace CARF.

Darování 250 € znamená odpočet 80 %

Daňové výhody pro dary
Zákonným dekretem 6/2023 ze dne 19. prosince, který aktualizuje zákon o mecenášství, se soukromé dary zvyšují na 250 € s odpočtem v přiznání k dani z příjmu ve výši 80 %. Jinými slovy, když darujete 20,84 €/měsíc nebo 250 €/rok, dostanete v daních zpět 200 €. Za pouhých 50 € ročně můžete pomoci studentům (seminaristům, kněžím a řeholníkům) pokračovat ve formaci, aby žádné povolání nezaniklo.

Spočítejte si daňovou uznatelnost svých darů:

Vysvětlujeme, co je nového v zákoně o patronátu 49/2002.

ze dne 23. prosince o daňovém režimu pro neziskové organizace a daňových pobídkách pro mecenáše.

Článek 19. Odpočet daňové povinnosti u daně z příjmu fyzických osob

1. Poplatníci daně z příjmů fyzických osob jsou oprávněni odečíst od své hrubé daňové povinnosti výsledek uplatnění následující stupnice na základ odpočtu odpovídající všem darům, příspěvkům a příspěvkům s nárokem na odpočet, stanovený v souladu s ustanoveními článku 18 tohoto zákona: 

Základní odpočet pro částku do 250 eur má procento odpočtu - 80 %. 
Zbývající základ pro odpočet - 40 %
Pokud byly ve dvou bezprostředně předcházejících zdaňovacích obdobích poskytnuty dary, příspěvky nebo příspěvky s nárokem na odpočet ve prospěch téhož subjektu v částce, která je v každém z nich stejná nebo vyšší než v předchozím roce, činí procento odpočtu vztahující se na základ odpočtu ve prospěch téhož subjektu přesahující 250 EUR 45 %.

2. Základ tohoto odpočtu se vypočítá pro účely limitu stanoveného v oddíle 1 článku 69 zákona č. 35/2006 ze dne 28. listopadu 2006 o dani z příjmů fyzických osob a o částečné změně zákonů o dani z příjmů právnických osob, dani z příjmů nerezidentů a dani z majetku.

Článek 20. Odpočet daňové povinnosti u daně z příjmů právnických osob

1. Poplatníci daně z příjmů právnických osob jsou oprávněni odečíst od hrubé splatné daně, snížené o odpočty a slevy stanovené v kapitolách II, III a IV hlavy VI zákona č. 43/1995 ze dne 27. prosince o dani z příjmů právnických osob, 35 % základu pro odpočet stanoveného v souladu s ustanoveními článku 18. Částky odpovídající neodečtenému zdaňovacímu období lze uplatnit v daňových přiznáních za zdaňovací období končící v deseti letech bezprostředně následujících a následujících. Pokud byly ve dvou bezprostředně předcházejících zdaňovacích obdobích poskytnuty dary, příspěvky nebo příspěvky s nárokem na odpočet ve prospěch téhož subjektu v částce, která je v každém z nich stejná nebo vyšší než v předchozím zdaňovacím období, činí procento odpočtu použitelné na základ odpočtu ve prospěch téhož subjektu 40 %.

2. Základ pro tento odpočet nesmí překročit 10 % základu daně za zdaňovací období. Částky přesahující tento limit lze uplatnit ve zdaňovacích obdobích končících v deseti letech bezprostředně následujících a následujících.

Mohu získat daňové úlevy za věcné dary?

Na váš věcný dar se vztahují daňové pobídky. Cílem zákona o mecenášství je přímá a účinná podpora soukromého úsilí v činnostech obecného zájmu, a proto zavádí pobídky pro dárce. Jakmile bude hodnota majetku jasná (jeho hodnota v účetnictví nebo v souladu s majetkem), vystavíme příslušné potvrzení, které vám umožní získat stejné výhody.
Z zde si můžete prohlédnout dokument, který analyzuje daňový režim pro dary, věcné dary a příspěvky nadacím. na který se vztahuje královský zákonný dekret č. 17/2020 ze dne 5. května 2020, zveřejněný v Úředním státním věstníku dne 6. května 2020, který obsahuje změnu článku 19 zákona č. 49/2002.
Daňové výhody pro fyzické osoby (daň z příjmu fyzických osob)
Prvních 250 €
Odečtení 80 %
Odpočinek
Odečtení 40 %
Opakované dary
Odečtení 45 %
Základ pro tento odpočet nesmí překročit 10 % základu daně za zdaňovací období.
Daňové výhody pro podniky (IS)
Dary obecně
Odečtení 40 %
Opakované dary
Odečtení 50 %
Základ pro tento odpočet nesmí překročit 15 % základu daně za zdaňovací období.
DARUJTE NYNÍ