DARUJTE NYNÍ

Kodex chování

Tento oznamovací kanál umožňuje nadaci CARF předcházet jakémukoli nesprávnému, nezákonnému nebo trestnému jednání a odhalovat je.
Další informace naleznete níže
Fundación CARF-Canal-denuncia-biblia

Kodex chování

Společnost CARF usiluje o to, aby její jednání a jednání jejích zaměstnanců bylo v souladu s platnými právními předpisy, etickými zásadami a obecně uznávanými principy společenské odpovědnosti.

Kodex chování CARF schválila správní rada nadace dne 29. 9. 2021 spolu se spuštěním kanálu pro podávání stížností.

Můžete si prohlédnout ZDE náš Kodex chování.

Hlášení nedodržení kodexu chování

CARF zpřístupňuje zainteresovaným stranám komunikační kanál pro příjem stížností týkajících se porušení právních předpisů a/nebo postupů v rozporu se zásadami stanovenými v jejím kodexu chování, kterých se mohla dopustit CARF nebo v rámci CARF, a dalších situací nebo událostí, které vyžadují pozornost pracovníka pro dodržování předpisů, kterého lze kontaktovat na adrese [email protected]

Na vyžádání je k dispozici také osobní pohovor s pracovníkem pro dodržování předpisů.
CARF zaručuje maximální důvěrnost při vyšetřování obdržených stížností, chrání identitu stěžovatelů a obviněných a jejich pověst a informuje pouze ty osoby, které jsou v procesu nezbytně nutné.

Osobní údaje poskytnuté prostřednictvím kanálu pro podávání stížností bude CARF zpracovávat výhradně za účelem správy obdržené komunikace, jakož i za účelem provedení veškerých opatření a šetření, která považuje za nezbytná k objasnění a vyřešení obdržené stížnosti.

Stížnost

Informace poskytnuté touto cestou se uchovávají pouze po dobu nezbytnou k rozhodnutí, zda zahájit vyšetřování oznámených skutečností. Tři měsíce po sdělení budou údaje ze systému stížností vymazány.

Údaje o stěžovateli

Stížnosti nebudou přijaty bez následujících údajů o stěžovateli: jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa.

Stížnostní pošta

Můžete si prohlédnout ZDE náš Kodex chování.

Uváděné skutečnosti

Pokud jde o vytýkané skutečnosti, je třeba uvést následující:

- Zúčastněné osoby (totožnost obviněných, jsou-li známy, jejich jména, postavení nebo funkce v nadaci).

- V čem údajný skutek spočívá, co nejstručněji a s uvedením všech relevantních údajů pro objasnění stížnosti.

- Měli byste také uvést, zda jste dobrovolníkem, dodavatelem, dárcem, příjemcem nebo zda jste s nadací jakkoli spojeni.

- Přesné nebo přibližné datum nahlášených událostí.
- Pokud máte dokumentaci, kterou považujete za důkaz nahlášeného nesouladu, poskytněte ji jako přílohu k e-mailu se stížností, který nám zasíláte.

Přispění k dosažení
našeho poslání

CARF si velmi cení toho, že její uživatelé, partneři, členové, zaměstnanci, dobrovolníci, dodavatelé nebo spolupracovníci nahlásí chování, které je v rozporu s kodexem chování a které je neregulérní, nezákonné nebo trestné.
Z tohoto důvodu zpřístupňujeme všem uživatelům kanál pro podávání zpráv, aby mohli nahlásit porušení Kodexu chování nebo jakékoli nesrovnalosti, nezákonné či trestné jednání, které v rámci Nadace CARF zjistí.