DONERA NU

Uppförandekod

Denna visselblåsarkanal gör det möjligt för CARF Foundation att förebygga och upptäcka oegentligt, olagligt eller brottsligt beteende.
För mer information, se nedan
Fundación CARF-Canal-denuncia-biblia

Uppförandekod

CARF strävar efter att se till att dess eget och de anställdas beteende överensstämmer med gällande lagstiftning, etiska principer och allmänt accepterade principer om socialt ansvar.

CARF:s uppförandekod godkändes av stiftelsens styrelse den 29-9-2021, samtidigt som klagomålskanalen lanserades.

Du kan se HÄR vår uppförandekod.

Rapportering av bristande efterlevnad av uppförandekoden

CARF ställer en kommunikationskanal till förfogande för berörda parter för att ta emot klagomål om överträdelser av lagstiftningen och/eller praxis som strider mot principerna i CARF:s uppförandekod och som kan ha begåtts av CARF eller inom CARF, samt andra situationer eller händelser som kräver uppmärksamhet av den ansvarige för efterlevnad av lagstiftningen, som kan kontaktas på följande adress [email protected]

En personlig intervju med Compliance Officer är också tillgänglig på begäran.
CARF garanterar högsta möjliga sekretess vid utredningen av inkomna klagomål, skyddar klagandes och svarandes identitet och rykte och informerar endast de personer som är absolut nödvändiga för processen.

CARF kommer att behandla de personuppgifter som lämnas via klagomålskanalen uteslutande för att hantera det mottagna meddelandet och för att utföra åtgärder och undersökningar som anses nödvändiga för att klargöra och lösa det mottagna klagomålet.

Klagomål

Den information som lämnas via denna kanal ska endast bevaras under den tid som krävs för att besluta om huruvida en utredning ska inledas om de fakta som rapporterats. Tre månader efter meddelandet raderas uppgifterna från klagomålssystemet.

Uppgifter om den klagande

Klagomål kommer inte att godkännas utan följande uppgifter om den klagande: förnamn, efternamn, telefonnummer och e-postadress.

Post för klagomål

Du kan se HÄR vår uppförandekod.

Rapporterade fakta

När det gäller de fakta som klagas över måste följande konstateras:

- Berörda personer (de anklagades identitet, om de är kända, deras namn, positioner eller funktioner i stiftelsen).

- Vad den påstådda handlingen består i, var så kortfattad som möjligt i presentationen och ange alla relevanta uppgifter för att klargöra klagomålet.

- Du bör också ange om du är volontär, leverantör, donator, förmånstagare eller om du har någon form av koppling till stiftelsen.

- Exakt eller ungefärligt datum för de rapporterade händelserna.
- Om du har dokumentation som du anser vara ett bevis på den rapporterade överträdelsen kan du bifoga den som bilaga till det e-postmeddelande om klagomål som du skickar till oss.

Bidra till att uppnå resultat
av vårt uppdrag

CARF värdesätter mycket positivt att dess användare, partner, medlemmar, anställda, volontärer, leverantörer och samarbetspartners rapporterar om beteenden som bryter mot uppförandekoden och som är oriktiga, olagliga eller kriminella.
Därför ställer vi en visselblåsarkanal till förfogande för alla användare så att de kan rapportera överträdelser av uppförandekoden eller eventuella oegentligheter, olagligt eller brottsligt beteende som de upptäcker inom CARF-stiftelsen.