DARUJTE TERAZ

Kódex správania

Tento oznamovací kanál umožňuje nadácii CARF predchádzať a odhaľovať akékoľvek neregulárne, nezákonné alebo trestné konanie.
Viac informácií nájdete nižšie
Nadácia CARF - Channel-denunciation-bible

Kódex správania

Spoločnosť CARF sa usiluje zabezpečiť, aby jej správanie a správanie jej zamestnancov bolo v súlade s platnými právnymi predpismi, etickými zásadami a všeobecne uznávanými zásadami spoločenskej zodpovednosti.

Správna rada nadácie schválila kódex správania CARF 29. 9. 2021 spolu so spustením kanála na podávanie sťažností.

Môžete vidieť TU náš kódex správania.

Hlásenie nedodržiavania kódexu správania

CARF sprístupňuje zainteresovaným stranám komunikačný kanál na prijímanie sťažností týkajúcich sa porušení právnych predpisov a/alebo postupov, ktoré sú v rozpore so zásadami stanovenými v jej kódexe správania a ktorých sa mohla dopustiť CARF alebo v rámci nej, a iných situácií alebo udalostí, ktoré si vyžadujú pozornosť pracovníka pre dodržiavanie predpisov, ktorého možno kontaktovať na adrese [email protected]

Na požiadanie je k dispozícii aj osobný rozhovor s pracovníkom pre dodržiavanie predpisov.
CARF zaručuje maximálnu dôvernosť pri vyšetrovaní prijatých sťažností, chráni totožnosť sťažovateľov a obžalovaných a ich povesť a informuje len tie osoby, ktoré sú v procese nevyhnutne potrebné.

Osobné údaje poskytnuté prostredníctvom kanála na podávanie sťažností bude CARF spracúvať výlučne na účely správy prijatej komunikácie, ako aj na vykonanie akýchkoľvek opatrení a vyšetrovaní, ktoré považuje za potrebné na objasnenie a vyriešenie prijatej sťažnosti.

Sťažnosť

Informácie poskytnuté prostredníctvom tohto kanála sa uchovávajú len po dobu potrebnú na rozhodnutie o začatí vyšetrovania oznámených skutočností. Tri mesiace po oznámení budú údaje zo systému sťažností vymazané.

Údaje o sťažovateľovi

Sťažnosti nebudú prijaté bez uvedenia týchto údajov o sťažovateľovi: meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Pošta so sťažnosťami

Môžete vidieť TU náš kódex správania.

Nahlásené skutočnosti

Pokiaľ ide o namietané skutočnosti, je potrebné uviesť nasledovné:

- Zúčastnené osoby (totožnosť obvinených, ak je známa, ich mená, pozície alebo funkcie v nadácii).

- V čom údajný skutok spočíva, pričom treba byť čo najstručnejší a uviesť všetky relevantné údaje na objasnenie sťažnosti.

- Mali by ste tiež uviesť, či ste dobrovoľníkom, dodávateľom, darcom, príjemcom alebo ste s nadáciou nejakým spôsobom prepojení.

- Presný alebo približný dátum nahlásených udalostí.
- Ak máte k dispozícii dokumentáciu, ktorú považujete za dôkaz nahláseného nesúladu, poskytnite ju ako prílohu k e-mailu so sťažnosťou, ktorý nám posielate.

Prispievanie k dosiahnutiu
našej misie

CARF si veľmi cení, že jej používatelia, partneri, členovia, zamestnanci, dobrovoľníci, dodávatelia alebo spolupracovníci nahlasujú správanie, ktoré je v rozpore s kódexom správania, ktoré je neregulárne, nezákonné alebo trestné.
Z tohto dôvodu sme všetkým používateľom sprístupnili kanál na oznamovanie porušení, aby mohli nahlásiť porušenie kódexu správania alebo akékoľvek nezrovnalosti, nezákonné alebo trestné konanie, ktoré zistia v rámci nadácie CARF.