WPŁAĆ TERAZ

Kodeks Postępowania

Ten kanał zgłaszania nieprawidłowości umożliwia Fundacji CARF zapobieganie i wykrywanie wszelkich nieprawidłowych, nielegalnych lub przestępczych zachowań.
Więcej informacji znajdą Państwo poniżej
Fundacja CARF - Channel-denunciation-bible

Kodeks Postępowania

CARF dąży do tego, aby postępowanie jej i jej pracowników było zgodne z obowiązującymi przepisami, zasadami etycznymi i ogólnie przyjętymi zasadami odpowiedzialności społecznej.

Kodeks postępowania CARF został zatwierdzony przez Radę Fundacji 29 września 2021 roku, wraz z uruchomieniem kanału skarg.

Mogą Państwo zobaczyć TUTAJ nasz Kodeks Postępowania.

Zażalenie na nieprzestrzeganie kodeksu postępowania

CARF udostępnia zainteresowanym stronom kanał komunikacyjny do przyjmowania skarg dotyczących naruszeń przepisów i/lub praktyk sprzecznych z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania, które mogły zostać popełnione przez CARF lub w ramach CARF, a także innych sytuacji lub zdarzeń wymagających uwagi Inspektora ds. zgodności z przepisami, z którym można się skontaktować pod adresem [email protected]

Na życzenie można również przeprowadzić bezpośrednią rozmowę z Compliance Officer.
CARF gwarantuje maksymalną poufność przy badaniu otrzymanych skarg, chroniąc tożsamość skarżących i pozwanych oraz ich reputację, informując tylko te osoby, które są niezbędne w procesie.

Dane osobowe przekazane za pośrednictwem kanału reklamacyjnego będą przetwarzane przez CARF wyłącznie w celu zarządzania otrzymaną komunikacją, jak również w celu przeprowadzenia wszelkich działań i dochodzeń uznanych za niezbędne do wyjaśnienia i rozwiązania otrzymanej reklamacji.

Skarga

Informacje przekazane tym kanałem będą przechowywane tylko przez czas niezbędny do podjęcia decyzji o wszczęciu dochodzenia w sprawie zgłoszonych faktów. Trzy miesiące po przekazaniu informacji dane zostaną usunięte z systemu reklamacyjnego.

Dane osoby składającej skargę

Reklamacje nie będą przyjmowane bez podania następujących danych osoby składającej reklamację: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail.

Mail z reklamacją

Mogą Państwo zobaczyć TUTAJ nasz Kodeks Postępowania.

Zgłoszone fakty

W odniesieniu do zarzucanych faktów należy stwierdzić, co następuje:

- Osoby zaangażowane (tożsamość oskarżonych, jeśli są znani, ich nazwiska, stanowiska lub funkcje w Fundacji).

- Na czym polega zarzucany czyn, przy czym należy być jak najbardziej zwięzłym w prezentacji i podać wszystkie istotne dane dla wyjaśnienia skargi.

- Należy również zaznaczyć, czy są Państwo wolontariuszami, dostawcami, darczyńcami, beneficjentami lub są w jakikolwiek sposób związani z Fundacją.

- Dokładna lub przybliżona data zgłoszonych zdarzeń.
- Jeżeli posiadają Państwo dokumentację, którą uznają Państwo za dowód zgłoszonej niezgodności, proszę dostarczyć ją jako załącznik do wysłanego do nas e-maila z reklamacją.

Przyczynianie się do osiągnięcia
naszej misji

CARF bardzo pozytywnie ocenia fakt, że jej użytkownicy, partnerzy, członkowie, pracownicy, wolontariusze, dostawcy lub współpracownicy, zgłaszają zachowania naruszające kodeks postępowania, które są nieprawidłowe, nielegalne lub przestępcze.
Z tego powodu udostępniamy wszystkim użytkownikom kanał zgłaszania nieprawidłowości, aby mogli zgłaszać naruszenia Kodeksu Postępowania lub wszelkie nieprawidłowości, nielegalne lub przestępcze zachowania, które wykryją w Fundacji CARF.