NU DONEREN

Gedragscode

Dit klokkenluiderskanaal stelt de Stichting CARF in staat om onregelmatig, illegaal of crimineel gedrag te voorkomen en op te sporen.
Zie hieronder voor meer informatie
Stichting CARF - Kanaal-uitspraak-bijbel

Gedragscode

CARF streeft ernaar dat zijn gedrag en dat van zijn medewerkers in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving, de ethische beginselen en de algemeen aanvaarde beginselen van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De gedragscode van CARF is op 29-9-2021 door de raad van bestuur van de Stichting goedgekeurd, samen met de lancering van het klachtenkanaal.

Je kunt zien HIER onze gedragscode.

Klacht wegens niet-naleving van de gedragscode

CARF stelt aan belanghebbenden een communicatiekanaal ter beschikking voor de ontvangst van klachten over inbreuken op de wetgeving en/of praktijken die in strijd zijn met de beginselen van zijn gedragscode en die mogelijk door of binnen CARF zijn begaan, en andere situaties of gebeurtenissen die de aandacht vereisen van de Regulatory Compliance Officer, die bereikbaar is op het volgende adres [email protected]

Een persoonlijk gesprek met de Compliance Officer is op verzoek ook mogelijk.
CARF garandeert maximale vertrouwelijkheid bij het onderzoek van ontvangen klachten, waarbij de identiteit van klagers en beklaagden en hun reputatie worden beschermd en alleen die personen worden geïnformeerd die strikt noodzakelijk zijn in het proces.

De persoonsgegevens die via het klachtenkanaal worden verstrekt, worden door CARF uitsluitend verwerkt voor het beheer van de ontvangen communicatie, alsmede voor het uitvoeren van eventuele acties en onderzoeken die noodzakelijk worden geacht om de ontvangen klacht op te helderen en op te lossen.

Klacht

De via dit kanaal verstrekte informatie wordt niet langer bewaard dan nodig is om te besluiten of een onderzoek naar de gemelde feiten moet worden ingesteld. Drie maanden na de mededeling worden de gegevens uit het klachtensysteem verwijderd.

Gegevens van de klager

Klachten worden niet aanvaard zonder de volgende gegevens van de klager: naam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres.

Klachtenpost

Je kunt zien HIER onze gedragscode.

Gerapporteerde feiten

Met betrekking tot de ten laste gelegde feiten moet het volgende worden vastgesteld:

- Betrokken personen (identiteit van de beschuldigden, indien bekend, hun namen, posities of functies in de Stichting).

- Wat de vermeende handeling inhoudt, zo beknopt mogelijk weergeven en alle relevante gegevens ter verduidelijking van de klacht vermelden.

- U dient ook aan te geven of u vrijwilliger, leverancier, donor of begunstigde bent of op enigerlei wijze aan de Stichting verbonden bent.

- Precieze of geschatte datum van de gemelde gebeurtenissen.
- Als u over documentatie beschikt die volgens u het bewijs vormt van de gemelde niet-naleving, kunt u deze als bijlage meesturen met de e-mail die u ons stuurt.

Bijdragen tot de verwezenlijking
van onze missie

CARF stelt het zeer op prijs dat zijn gebruikers, partners, leden, werknemers, vrijwilligers, leveranciers of medewerkers onregelmatige, illegale of criminele gedragingen die in strijd zijn met de gedragscode melden.
Daarom stellen we aan alle gebruikers het klokkenluiderskanaal ter beschikking, zodat zij schendingen van de Gedragscode of onregelmatigheden, illegaal of crimineel gedrag dat zij binnen Stichting CARF ontdekken, kunnen melden.