LAHJOITA NYT

Käytännesäännöt

Tämän ilmiantokanavan avulla CARF-säätiö voi ehkäistä ja havaita sääntöjenvastaisen, laittoman tai rikollisen toiminnan.
Lisätietoja on jäljempänä.
Fundación CARF-Canal-denuncia-biblia

Käytännesäännöt

CARF pyrkii varmistamaan, että sen ja sen työntekijöiden toiminta on voimassa olevan lainsäädännön, eettisten periaatteiden ja yleisesti hyväksyttyjen sosiaalisen vastuun periaatteiden mukaista.

Säätiön hallitus hyväksyi CARF:n käytännesäännöt 29.9.2021 ja käynnisti samalla valituskanavan.

Voit nähdä TÄÄLLÄ käytännesääntöjämme.

Käytännesääntöjen noudattamatta jättämisestä ilmoittaminen

CARF tarjoaa asianomaisille osapuolille viestintäkanavan, jonka kautta voidaan vastaanottaa valituksia, jotka koskevat CARF:n tekemiä tai CARF:n sisällä mahdollisesti tapahtuneita lainsäädännön rikkomisia ja/tai sen käytännesäännöissä vahvistettujen periaatteiden vastaisia käytäntöjä, sekä muita tilanteita tai tapahtumia, jotka vaativat sääntelyn noudattamisesta vastaavan virkamiehen huomion; häneen voi ottaa yhteyttä osoitteessa [email protected]

Vaatimustenmukaisuudesta vastaavan virkamiehen henkilökohtainen haastattelu on myös mahdollista pyynnöstä.
CARF takaa mahdollisimman suuren luottamuksellisuuden vastaanotettujen kantelujen tutkinnassa, suojelee kantelijoiden ja vastaajien henkilöllisyyttä ja heidän mainettaan ja tiedottaa asiasta vain niille henkilöille, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä prosessin kannalta.

CARF käsittelee valituskanavan kautta annettuja henkilötietoja yksinomaan saadun viestinnän hallinnoimiseksi sekä valituksen selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi tarpeellisiksi katsottujen toimien ja tutkimusten suorittamiseksi.

Valitus

Tämän kanavan kautta toimitettuja tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen päättää, aloitetaanko ilmoitettuja tosiseikkoja koskeva tutkinta. Tiedot poistetaan valitusjärjestelmästä kolmen kuukauden kuluttua tiedonannosta.

Kantelijan tiedot

Valituksia ei hyväksytä ilman seuraavia tietoja valituksen tekijästä: etu- ja sukunimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Valitusposti

Voit nähdä TÄÄLLÄ käytännesääntöjämme.

Ilmoitetut tosiseikat

Valituksen kohteena olevista tosiseikoista on todettava seuraavaa:

- Asianomaiset henkilöt (syytettyjen henkilöllisyys, jos tiedossa, heidän nimensä, asemansa tai tehtävänsä säätiössä).

- Mitä väitetty teko käsittää, mahdollisimman tiivis esitystapa ja kaikkien valituksen selvittämisen kannalta olennaisten tietojen ilmoittaminen.

- Ilmoita myös, oletko vapaaehtoistyöntekijä, tavarantoimittaja, lahjoittaja, edunsaaja vai oletko jollain tavalla yhteydessä säätiöön.

- Ilmoitettujen tapahtumien tarkka tai likimääräinen päivämäärä.
- Jos sinulla on asiakirjoja, joiden katsot olevan todisteita ilmoitetusta sääntöjenvastaisuudesta, toimita ne meille lähettämäsi valitussähköpostin liitteenä.

Osallistuminen saavutuksiin
missiostamme

CARF arvostaa erittäin myönteisesti sitä, että sen käyttäjät, yhteistyökumppanit, jäsenet, työntekijät, vapaaehtoiset, tavarantoimittajat tai yhteistyökumppanit ilmoittavat käytännesääntöjen vastaisesta, sääntöjenvastaisesta, laittomasta tai rikollisesta käyttäytymisestä.
Tästä syystä annamme kaikkien käyttäjien käyttöön ilmiantokanavan, jonka kautta he voivat ilmoittaa käytännesääntöjen rikkomisesta tai CARF-säätiössä havaitsemistaan sääntöjenvastaisuuksista, laittomasta tai rikollisesta toiminnasta.