NU DONEREN

U GEEFT LEVEN
A LA KERK

Wat is een gemeenschappelijk en hoofdelijk testament?

De solidariteitstestament van de CARF-stichting is een heel bijzondere en persoonlijke manier om de Kerk te helpen bij de vorming van diocesane priesters, seminaristen en religieuzen uit landen met schaarse middelen, door bij te dragen aan hun ondersteuning en studies voor hun integrale vorming.

Dit houdt in dat je een goed doel in je testament opneemt, ofwel door een of meer non-profit instellingen of NGO's aan te wijzen als erfgenamen van al je bezittingen, ofwel door een deel na te laten met een specifiek legaat.

Wanneer je besluit om je zal in een solidariteit, waaronder de CARF-stichting, steunt u permanent onze inzet om toekomstige generaties priesters te kunnen blijven vormen.

Dankzij uw getuigenis van solidariteit houdt uw vrijgevigheid de inspanning levend om een betere wereld te bereiken voor zowel christenen als niet-gelovigen, want de priester heeft geen respect voor personen of geloofsovertuigingen als het gaat om het helpen van een ander mens in welk deel van de wereld dan ook. Je leven en nalatenschap zullen eeuwigdurend zijn.

Hoe wordt een gemeenschappelijk en hoofdelijk testament gemaakt?

Informeer jezelf en denk na

Denk na over wat je zou willen opgeven. Alle input heeft invloed in het leven van de mensen die wij helpen en die op hun beurt honderdduizenden mensen helpen in hun eigen land. Als je meer informatie nodig hebt of als je vragen hebt, bieden we je gratis juridisch advies en met volledige vertrouwelijkheid.
Ga naar de notaris
Om een gemeenschappelijk en hoofdelijk testament op te stellen, moet je maak een afspraak met de notaris. Het is de beste manier om om ervoor te zorgen dat uw testament getrouw wordt uitgevoerd in de toekomst. Vergeet niet de gegevens van de CARF Foundation correct bevatten en vergeet vooral niet om een kopie opslaan.
Laat het ons weten
Als je hebt besloten om de CARF Foundation op te nemen in je testament, laat het ons dan weten zodat we je wensen kunnen uitvoeren. Daarnaast raden wij u aan vertel het iemand die je vertrouwt zodat je het ons kunt vertellen als de tijd komt dat je naar de hemel gaat.

De identificatiegegevens die nodig zijn om de CARF Foundation op te nemen in het testament of solidariteitslegaat zijn:

STICHTING ROMEINS ACADEMISCH CENTRUM
CIF: G-79059218
Conde de Peñalver, 45. Tussenverdieping, kantoor 1
28006 Madrid

Wat kan ik nalaten als erfenis?

Voorbeeld van hoofdelijke testamenten en ontvangen legaten.
Doneer
financiële activa
Een specifiek geldbedrag van rekeningen-courant, effecten, fondsen, obligaties, aandelen...
Doneer
volledige of gedeeltelijke erfenis
Een percentage van je totale nalatenschap of de Stichting CARF aanwijzen als je enige erfgenaam.
Doneer
onroerend goed
Huizen, flats, grond, garages, gebouwen...
Doneer
roerende goederen
Kunstwerken, auto's, juwelen en andere kostbaarheden.
Maak kennis met de Getuigenis van Don Pedro

FAQ: andere vragen over hoofdelijke testamenten

Hoe wordt een solidair testament gemaakt en hoeveel kost het?

Allereerst: denk na en informeer jezelf om de beslissing te nemen die het beste past bij je persoonlijke situatie, waar je je goed bij voelt en die bovenal je wil weerspiegelt. Als je informatie nodig hebt over hoe je een solidair testament opstelt, kan de CARF Foundation je helpen en je zelfs gratis juridisch advies geven. Als het eenmaal duidelijk is, moet je een afspraak maken bij een notaris, zodat hij of zij een solidair testament kan opstellen volgens wat jullie beslissen en wat de wet voorschrijft. Als je de juiste gegevens van de Stichting CARF hebt gecontroleerd en opgenomen, moet je het ondertekenen. Bij de notaris kun je vragen om een kopie van je testament, zodat je het veilig kunt bewaren. Als je je solidaire testament hebt opgesteld, raden we je aan om het aan ons mee te delen en ons een eenvoudige kopie te sturen zodat we het kunnen gebruiken als dat nodig is. De Stichting CARF garandeert je volledige privacy in alles wat met je testament te maken heeft.

Wat is een erfenis van solidariteit?

Dit is de overdracht aan een natuurlijke of rechtspersoon van een of meer goederen (onroerend goed, auto's, kunstwerken, juwelen, enz.), van bepaalde voordelen, van een percentage van het vermogen of van bepaalde specifieke rechten. Deze goederen, legaten genoemd, zijn gescheiden van de erfenis en worden niet verdeeld onder de erfgenamen. Het toekennen van een hoofdelijk legaat kan enkel gebeuren bij testament en door dit uitdrukkelijk en beperkt aan te duiden: het kan in geen geval afbreuk doen aan de legitieme rechten van de gedwongen erfgenamen.

Kan ik een deel van een testament of een solidair legaat aan de CARF Foundation nalaten, zelfs als ik kinderen heb?

Ja, je kunt dit doen alsof de Stichting CARF een ander kind van de familie is. Volgens de wet voor dit doel kunt u beschikken over het derde deel van de vrije beschikking van de hoofdelijke nalatenschap. Afgezien van de uitzonderingen die in de forale wetten zijn vastgelegd, bepaalt de wet dat zolang er afstammelingen zijn (kinderen, kleinkinderen, enz.) die recht hebben op de erfenis, de erfenis in drie delen wordt verdeeld. Het eerste, het derde deel van de legitieme portie, wordt gelijkelijk verdeeld onder de kinderen. Als een van hen is overleden, erven zijn nakomelingen door vertegenwoordiging, ook in gelijke delen. Het tweede, het derde deel van de verbetering: de erflater heeft een zekere beschikking over dit deel als het gaat om de toekenning ervan. Het moet worden verdeeld onder de kinderen en nakomelingen, maar niet noodzakelijk in gelijke delen. Het kan sommigen ten goede komen in tegenstelling tot anderen. Tot slot de derde vrije beschikking: de erflater kan het nalaten aan wie hij maar wil, of dat nu een familielid is of niet, en het kan ook een rechtspersoon zijn zoals de Stichting CARF. De erflater kan in alle vrijheid over dit deel beslissen. Als er een of meer instellingen zijn waarmee je je altijd al verbonden hebt gevoeld, kun je ervoor kiezen om ze op te nemen in het hoofdelijk testament.

Wie zijn de gedwongen erfgenamen van een hoofdelijk testament?

Dit zijn de personen aan wie de wet het recht toekent om minstens een deel van de nalatenschap van de overledene te erven door middel van de zogenaamde legitieme portie van het hoofdelijk testament. De gedwongen erfgenamen zijn in de eerste plaats de zonen en dochters (zowel natuurlijke als door adoptie, huwelijkse en niet-huwelijkse) en hun nakomelingen (kleinzonen en kleindochters, enz.). Bij gebrek daaraan, de vaders en moeders en ascendenten. Daarentegen erft de weduwe of weduwnaar op de wijze bij de wet bepaald. Als er geen gedwongen erfgenamen zijn, kun je in je testament vrijelijk beschikken over de hele nalatenschap ten gunste van wie je maar wilt.

Als ik op enig moment van gedachten verander, kan ik dan mijn hoofdelijk testament wijzigen?

Het testament kan zo vaak als je wilt worden gewijzigd. Er zijn geen wettelijke beperkingen op het aantal wijzigingen. Omdat het een volledig persoonlijk document is, hoef je aan niemand uitleg te geven. Je hoeft alleen maar contact op te nemen met je notaris en een nieuw hoofdelijk testament op te stellen. Het meest recente testament heeft juridische waarde.

Hoe kan ik de CARF Stichting opnemen in mijn solidariteitstestament?

Er zijn verschillende manieren om de CARF Foundation op te nemen in je solidariteitstestament, afhankelijk van je omstandigheden. Je kunt Stichting CARF tot algemeen erfgenaam benoemen en haar al je bezittingen, rechten en aandelen geven. Als je je bezittingen aan meer dan één persoon of instelling wilt nalaten, kun je Stichting CARF tot gezamenlijk erfgenaam benoemen door in het testament aan elke partij het percentage toe te kennen dat zij moeten erven. Je kunt Stichting CARF een legaat nalaten, d.w.z. iets specifieks, een aandeel. Dit kan een specifiek geldbedrag zijn, een percentage van de totale waarde van de nalatenschap, een stuk onroerend goed of andere bezittingen zoals kunstwerken, antiek, juwelen, auto's, financiële activa, enz.

Hebben successierechten invloed op de nalatenschap of het hoofdelijk legaat ten gunste van de Stichting CARF?

De Stichting CARF is een rechtspersoon en als dusdanig niet onderworpen aan successierechten. Omdat we een vzw van openbaar nut zijn, zijn ook de inkomsten die we ontvangen uit nalatenschappen en solidariteitslegaten vrijgesteld van successierechten. Dit betekent dat het legaat of een deel van de erfenis die u aan de Stichting CARF schenkt, nooit zal worden verminderd met deze belastingen en dat het geheel van uw bijdrage volledig zal worden besteed aan de doelstellingen van de Stichting.

Welke informatie moet ik vermelden om de naam van de CARF Stichting in mijn solidariteitstestament op te nemen en het testament geldig te laten zijn?

De identificatiegegevens die nodig zijn om de Stichting CARF op te nemen in het testament of de nalatenschap zijn als volgt: CENTRO ACADÉMICO ROMANO FUNDACIÓN met fiscaal nummer: G79059218, gevestigd in calle Conde de Peñalver, 45. Entreplanta, oficina 1. 28006 Madrid.

Hoe weet de CARF Foundation dat iemand een testament of legaat ten gunste van hen heeft gemaakt?

Het notariskantoor dat het hoofdelijk testament heeft goedgekeurd, is verplicht om, zodra het op de hoogte is van het overlijden van de erflater, de in het testament genoemde non-profitorganisaties op de hoogte te brengen van hun benoeming. Als er in het testament een executeur is benoemd, moet hij of zij alle begunstigden van het testament op de hoogte brengen van zijn of haar benoeming, aangezien hij of zij verplicht is om de wil van de overledene uit te voeren. Als er geen executeur is, moeten de erfgenamen het eens zijn, want bij de verdeling van de erfenis moeten alle begunstigden uit het testament aanwezig zijn, anders kan de verdeling niet plaatsvinden. Hoe dan ook, als je besluit om CARF Foundation op te nemen in je solidariteitstestament, laat het ons dan weten. Bel +34 914 029 082 of stuur een e-mail naar [email protected]. Het hebben van deze informatie en jouw gegevens stelt ons ook in staat om een vloeiend contact te hebben en onze nieuwtjes en evenementen met je te delen. Het onderhouden van dit contact en deze relatie is voor ons een manier om u betrokken te houden bij onze uitdagingen en om meer te weten te komen over wat u wilt weten over ons werk om diocesane en religieuze priesters en seminaristen te vormen om de Kerk over de hele wereld te dienen.

Wat gebeurt er als er geen hoofdelijk testament is gemaakt?

Als de overledene geen hoofdelijk testament heeft opgesteld en niet heeft bepaald wie zijn of haar erfgenamen zijn, wijst de wet hen aan in volgorde van verwantschap. Bij afwezigheid van de door de wet aangewezen erfgenamen - de wettelijke erfgenamen - wijst de wet de Spaanse staat aan als erfgenaam. Jij beslist wie je in de toekomst wilt erven.

Kan ik de CARF Foundation opnemen in een verzekeringspolis?

Ja, je kunt de CARF Foundation opnemen als begunstigde van een levensverzekering. Als u de stichting en haar doelstellingen op deze manier wilt steunen, moet u uw verzekeringsmaatschappij hiervan op de hoogte stellen. In dit geval vragen we je ook om ons op de hoogte te stellen van je beslissing, zodat we deze te zijner tijd kunnen effectueren.

Een belastingvrije donatie
Fiscale behandeling
Bij de afwikkeling van hoofdelijke testamenten zijn organisaties zonder winstoogmerk vrijgesteld van de Successierecht en schenkingsrecht en daarom zijn hoofdelijke testamenten of legaten vrijgesteld van belasting voor de begunstigde.

De volledige waarde van wat je wilt doneren gaat naar hun werkdoel: het opleiden van diocesane en religieuze priesters en seminaristen om de Kerk over de hele wereld te helpen. Daarom, het deel dat u aan de Stichting CARF hebt toegewezen, is vrijgesteld van belasting.. Het volledige legaat zal dus volledig worden besteed aan de doelstellingen van de Stichting.
Wetgeving
Waarvoor worden de middelen gebruikt?
De opbrengst van de verkoop van haar activa zal worden gebruikt voor een grote investering. Hierdoor zal het bijdragen aan de integrale vorming van priesters en seminaristen uit de hele wereld. Het verplicht ons te denken dat achter elke priesterroeping een andere roeping van de Heer tot ieder van ons christenen schuilgaat, die vraagt om persoonlijke inspanning om de middelen voor vorming te verzekeren.
Jaarverslag 2022
Donaties in natura
Zij werkt samen met een donatie in de vorm van een bijdrage van goederen ter ondersteuning van de kerkelijke ondersteuning.
SAMENWERKEN