Valitsusvälistele organisatsioonidele ja sihtasutustele tehtud annetuste maksustatavus

Patroonimisseadus 49/2002, mis julgustab eraisikute annetusi üldhuvitegevuses, nagu näiteks CARF Foundationi tegevuses.
Lisateavet vt allpool

250 € annetamine tähendab 80 % mahaarvamist.

Annetuste maksusoodustused
19. detsembri dekreediga 6/2023, millega ajakohastatakse patroonimisseadust, tõstetakse eraisikute annetuste summa 250 €-ni, millest saab tuludeklaratsioonis maha arvata 80 %. Teisisõnu, annetades 20,84 €/kuus või 250 € aastas, saate 200 € tagasi oma maksudest. Vaid 50 € eest aastas saate aidata üliõpilastel (seminaristidel, preestritel ja vaimulikel) jätkata oma väljaõpet, et ükski kutsumus ei läheks kaotsi.

Arvutage oma annetuste mahaarvatavus maksudest:

Selgitame, mis on uus 2024. aasta patroonimisseadus 49/2002.

23. detsembri resolutsioon mittetulundusühingute maksustamiskorra ja patronaaži maksusoodustuste kohta.

Artikkel 19. Isiku tulumaksukohustuse mahaarvamine

1. Füüsilise isiku tulumaksu maksumaksjal on õigus arvata oma brutomaksukohustusest maha järgmise skaala kohaldamise tulemus mahaarvamisbaasi suhtes, mis vastab kõikidele mahaarvamisõigusega annetustele, kingitustele ja sissemaksetele, mis on kindlaks määratud vastavalt käesoleva seaduse artikli 18 sätetele: 

Baasimahaarvamine kuni 250 euro ulatuses on mahaarvamisprotsent - 80 %. 
Järelejäänud mahaarvamise alus - 40 %
Kui kahel vahetult eelneval maksustamisperioodil on tehtud sama üksuse kasuks mahaarvamisõigusega annetusi, kingitusi või sissemakseid summas, mis on võrdne või suurem kui eelmisel aastal, on sama üksuse kasuks tehtava mahaarvamise baasi suhtes kohaldatav mahaarvamisprotsent, mis ületab 250 eurot, 45 protsenti.

2. Kõnealuse mahaarvamise alus arvutatakse 28. novembri 2006. aasta seaduse 35/2006 (üksikisiku tulumaksu kohta, millega osaliselt muudetakse ettevõtte tulumaksu, mitteresidendi tulumaksu ja varamaksu seadusi) artikli 69 lõikes 1 sätestatud piirmäära alusel.

Artikkel 20. Ettevõtte tulumaksukohustuse mahaarvamine

1. Ettevõtte tulumaksu maksumaksjal on õigus maha arvata tasumisele kuuluvast brutomaksust, millest on maha arvatud 27. detsembri 1995. aasta seaduse 43/1995 (ettevõtte tulumaksu kohta) VI jaotise II, III ja IV peatükis sätestatud mahaarvamised ja soodustused, 35 % artikli 18 sätete kohaselt määratud mahaarvamise alusest. Mahaarvestamata jäänud maksustamisperioodile vastavad summad võib kasutada vahetult järgneva kümne aasta jooksul ja pärast seda lõppevate maksustamisperioodide maksudeklaratsioonides. Kui kahel vahetult eelneval maksustamisperioodil on sama üksuse kasuks tehtud mahaarvamisõigusega annetusi, kingitusi või sissemakseid summas, mis on võrdne või suurem kui eelmisel maksustamisperioodil, on sama üksuse kasuks tehtava mahaarvamise baasi suhtes kohaldatav mahaarvamisprotsent 40 protsenti.

2. Selle mahaarvamise alus ei tohi ületada 10 protsenti maksustamisperioodi maksustamisbaasist. Seda piirmäära ületavaid summasid võib kohaldada kümne vahetult järgneva aasta jooksul lõppevatel maksustamisperioodidel ja sellele järgnevatel aastatel.

Kas ma saan oma mitterahaliste annetuste eest maksusoodustusi?

Teie mitterahaline annetus saab maksusoodustusi. Mõttelaenu seaduse eesmärk on julgustada erapingutusi üldist huvi pakkuvates tegevustes otsesel ja tõhusal viisil ning seepärast kehtestatakse annetajatele stiimulid. Niipea, kui vara väärtus on selge (selle väärtus raamatupidamises või vastavalt varale), väljastame vastava tõendi, mis võimaldab teil saada samu soodustusi.
Alates siin saate tutvuda dokumendiga, milles analüüsitakse maksurežiimi seoses annetused, mitterahalised kingitused ja annetused sihtasutustele mille suhtes kohaldatakse 5. mai 2020. aasta kuninglikku dekreet-seadust 17/2020, mis on avaldatud 6. mai 2020. aasta Riigi Teatajas ja mis sisaldab seaduse 49/2002 artikli 19 muutmist.
Maksusoodustused füüsilistele isikutele (üksikisiku tulumaks)
Esimene 250 eurot
Mahaarvamine 80 %
Puhkus
Mahaarvamine 40 %
Korduvad annetused
Mahaarvamine 45 %
Selle mahaarvamise alus ei tohi ületada 10 protsenti maksustamisperioodi maksustatavast summast.
Maksusoodustused ettevõtetele (IS)
Annetused üldiselt
Mahaarvamine 40 %
Korduvad annetused
Mahaarvamine 50 %
Selle mahaarvamise alus ei tohi ületada 15 protsenti maksustamisperioodi maksustatavast summast.
ANNETAGE PRAEGU