Daňová odpočítateľnosť darov mimovládnym organizáciám a nadáciám

Zákon o mecenášstve 49/2002, ktorý podporuje súkromné dary na činnosti všeobecného záujmu, ako sú činnosti nadácie CARF.
Viac informácií nájdete nižšie

Darovanie 250 € znamená odpočet 80 %

Daňové výhody pre dary
Zákonným dekrétom 6/2023 z 19. decembra, ktorým sa aktualizuje zákon o mecenášstve, sa súkromné dary zvyšujú na 250 € s odpočtom v daňovom priznaní k dani z príjmu vo výške 80 %. Inými slovami, darovaním 20,84 €/mesiac alebo 250 €/rok získate v daniach späť 200 €. Za cenu len 50 € ročne môžete pomôcť študentom (seminaristom, kňazom a rehoľníkom) pokračovať vo formácii, aby sa nestratilo žiadne povolanie.

Vypočítajte si možnosť odpočítania dane z darov:

Vysvetľujeme, čo je nové 2024 v patronátnom zákone 49/2002

z 23. decembra o daňovom režime pre neziskové organizácie a daňových stimuloch pre mecenášov.

Článok 19. Odpočítanie daňovej povinnosti z príjmu fyzických osôb

1. Daňovníci dane z príjmov fyzických osôb sú oprávnení odpočítať od svojej hrubej daňovej povinnosti výsledok uplatnenia nasledujúcej stupnice na základ odpočtu zodpovedajúci všetkým darom, darovaným prostriedkom a príspevkom s právom na odpočet, určený v súlade s ustanoveniami článku 18 tohto zákona: 

Základný odpočet pre sumu do 250 eur má percento odpočtu - 80 %. 
Zostávajúci základ pre odpočet - 40 %
Ak sa v dvoch bezprostredne predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach poskytli dary, príspevky alebo príspevky s právom na odpočet v prospech toho istého subjektu v sume, ktorá sa v každom z nich rovná alebo je vyššia ako suma v predchádzajúcom roku, percento odpočtu uplatniteľné na základ odpočtu v prospech toho istého subjektu presahujúci 250 eur je 45 %.

2. Základ tejto zrážky sa vypočíta na účely limitu stanoveného v článku 69 ods. 1 zákona č. 35/2006 z 28. novembra 2006 o dani z príjmov fyzických osôb, ktorým sa čiastočne menia a dopĺňajú zákony o dani z príjmov právnických osôb, dani z príjmov nerezidentov a dani z majetku.

Článok 20. Odpočet daňovej povinnosti z príjmov právnických osôb

1. Daňovníci dane z príjmov právnických osôb majú právo odpočítať od hrubej splatnej dane zníženej o odpočty a úľavy stanovené v kapitolách II, III a IV hlavy VI zákona č. 43/1995 z 27. decembra o dani z príjmov právnických osôb 35 % základu pre odpočet stanoveného v súlade s ustanoveniami článku 18. Sumy zodpovedajúce neodpočítanému zdaňovaciemu obdobiu sa môžu uplatniť v daňových priznaniach za zdaňovacie obdobia končiace v desiatich bezprostredne nasledujúcich rokoch a po nich. Ak sa v dvoch bezprostredne predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach poskytli v prospech toho istého subjektu dary, príspevky alebo príspevky s právom na odpočítanie dane v sume, ktorá sa v každom z nich rovnala alebo bola vyššia ako v predchádzajúcom zdaňovacom období, percento odpočítania uplatniteľné na základ odpočítania dane v prospech toho istého subjektu je 40 %.

2. Základ pre tento odpočet nesmie presiahnuť 10 % základu dane za zdaňovacie obdobie. Sumy presahujúce tento limit sa môžu uplatniť v zdaňovacích obdobiach končiacich sa v desiatich rokoch bezprostredne nasledujúcich po tomto období a po ňom.

Môžem získať daňové výhody za vecné dary?

Na váš vecný dar sa vzťahujú daňové stimuly. Cieľom zákona o mecenášstve je priamo a účinne podporiť súkromné úsilie v oblasti činností všeobecného záujmu, a preto zavádza stimuly pre darcov. Hneď ako bude jasná hodnota majetku (jeho hodnota v účtovníctve alebo v súlade s majetkom), vystavíme príslušné potvrdenie, ktoré vám umožní získať rovnaké výhody.
Z adresy tu môžete získať prístup k dokumentu, ktorý analyzuje daňový režim pre dary, vecné dary a príspevky nadáciám na ktorý sa vzťahuje kráľovský zákonný dekrét č. 17/2020 z 5. mája 2020 uverejnený v úradnom vestníku zo 6. mája 2020, ktorý obsahuje zmenu článku 19 zákona č. 49/2002.
Daňové výhody pre fyzické osoby (daň z príjmu fyzických osôb)
Prvých 250 EUR
Odpočítanie 80 %
Zvyšok
Odpočítanie 40 %
Opakované dary
Odpočítanie 45 %
Základ pre tento odpočet nesmie presiahnuť 10 % základu dane za zdaňovacie obdobie.
Daňové výhody pre spoločnosti (IS)
Dary vo všeobecnosti
Odpočítanie 40 %
Opakované dary
Odpočítanie 50 %
Základ pre tento odpočet nesmie presiahnuť 15 % základu dane za zdaňovacie obdobie.
DARUJTE TERAZ