DARUJTE TERAZ

Zásady ochrany osobných údajov

Opatrenia na zaistenie bezpečnosti a zákonného používania údajov používateľov a ochrany súkromia.
Viac informácií nájdete nižšie

Informácie

V súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, GDPR-BMC) a organického zákona č. 3/2018 z 5. decembra 2018 o ochrane osobných údajov a zaručení digitálnych práv (LOPD a GDD) vás informujeme, že osobné údaje vrátane fotografií zhromaždené na tejto webovej stránke môžu byť zahrnuté a spracované v rámci spracovateľskej operácie, za ktorú zodpovedá Nadácia Centro Académico Romano, Nadácia CARF, kontaktovať vás telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom vašej e-mailovej adresy, ako aj na iné účely: na vybavenie vašej žiadosti o informácie, dary, pripomienky alebo otázky, na registráciu na odber informačného bulletinu a/alebo na zabezpečenie správnej pozornosti v našej komunikácii s vami.

Dotknuté osoby sú týmto informované a výslovne súhlasia s tým, že Akademické centrum
Nadácia Romano, Nadácia CARF,
ako správca údajov môže spracúvať, oznamovať, prideľovať a prípadne medzinárodne prenášať osobné údaje vrátane fotografií používateľa na svoje legitímne účely, a to výlučne subjektom, ktoré sa podieľajú na jeho činnosti, rozvoji a firemnom účele, ako aj osobám a subjektom priamo prepojeným s týmto subjektom.

V súlade s naším záväzkom ochrany osobných údajov, Nadácia Centro Académico Romano, Nadácia CARF, má za prioritu zachovávať prísnu dôvernosť všetkých informácií, ktoré ste nám prípadne zverili, a disponuje potrebnými technickými, organizačnými a ľudskými zdrojmi, aby zabezpečila, že k vašim údajom budú mať prístup len oprávnení pracovníci, a to v každom prípade s plným rešpektom k vášmu súkromiu.

Európska komisia prijala 10. júla 2023 rozhodnutie o primeranosti týkajúce sa Rámec EÚ a USA na ochranu osobných údajov (BMC), o primeranej úrovni ochrany osobných údajov v rámci ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA, ktorý uľahčuje a zabezpečuje, aby americké spoločnosti mohli spracúvať údaje európskych občanov. Vzhľadom na to, Nadácia Centro Académico Romano, Nadácia CARF, zabezpečiť, aby sa všetky medzinárodné prenosy uskutočnili za predpokladu, že dotknutá osoba výslovne súhlasila s navrhovaným prenosom po tom, ako bola informovaná o možných rizikách, ktoré pre ňu takýto prenos predstavuje, z dôvodu absencie rozhodnutia o primeranosti a primeraných záruk, ako je stanovené v článku 49 ods. 1 písm. a).

Informujeme vás, že môžete kedykoľvek uplatniť svoje právo na prístup, opravu, vymazanie, námietku, obmedzenie spracovania a prenosnosť vašich osobných údajov zahrnutých do nášho spracovania, a to písomne, spolu s kópiou úradného dokladu, ktorý vás identifikuje, na adresu Nadácia Centro Académico Romano, Nadácia CARF, calle del Conde de Peñalver, 45 entreplanta, oficina 1, 28006 (Španielsko) alebo prostredníctvom tejto e-mailovej adresy [email protected].

Posledná zmena: december 2023.