DARUJTE TERAZ

Právne upozornenie

Informácie o regulácii prístupu na webové stránky, službách a vlastníkoch.
Viac informácií nájdete nižšie
S cieľom dodržať ustanovenia zákona 34/2002 z 11. júla o službách informačnej spoločnosti (Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Sociedad de la
Informácie a elektronický obchod (ďalej len "LSSI") vás týmto informujeme, že táto webová stránka je vo vlastníctve
z adresy Nadácia Centro Académico Romano, Nadácia CARF. Všeobecné informácie o osobách zodpovedných za túto webovú stránku sú uvedené nižšie:
- Titulok: Nadácia Centro Académico Romano - Nadácia CARF.
- Adresa: Conde de Peñalver, 45. Entreplanta, oficina 1. 28006 Madrid (Španielsko).
Používateľ sa zaväzuje, že nebude používať túto webovú stránku ani informácie na nej uvedené na účely vykonávania týchto činností
činnosti v rozpore so zákonom, morálkou alebo verejným poriadkom. Činnosti vykonávané používateľom sú
jeho výhradnú zodpovednosť, pričom v žiadnom prípade nie je zodpovedný za Nadácia Centro Académico Romano, Nadácia CARF, za akúkoľvek škodu alebo ujmu, ktorá môže byť spôsobená činnosťou vykonávanou
používateľ.
Podmienky používania tejto webovej stránky sú časovo neobmedzené. Nadácia Centro Académico Romano, Nadácia CARF, si vyhradzuje právo upraviť každú z nich, ako aj ich obsah. Všetky informácie uverejnené na tejto webovej stránke majú len informatívny charakter a vyhradzujeme si právo ich odstrániť alebo pozastaviť ich šírenie bez predchádzajúceho upozornenia. Poskytovanie služieb a šírenie informácií sa riadi španielskym právom.