Możliwość odliczenia od podatku darowizn dla organizacji pozarządowych i fundacji

Ustawa o mecenacie 49/2002, która zachęca do przekazywania prywatnych darowizn na działania w interesie ogólnym, takie jak działania Fundacji CARF.

Przekazanie 250 € oznacza odliczenie 80 %

Korzyści podatkowe dla darowizn
Na mocy dekretu z mocą ustawy 6/2023 z dnia 19 grudnia, który aktualizuje ustawę o patronacie, prywatne darowizny zwiększają kwotę do 250 € z odliczeniem w zeznaniu podatkowym w wysokości 80 %. Innymi słowy, przekazując 20,84 € miesięcznie lub 250 € rocznie, otrzymają Państwo 200 € zwrotu w podatkach. Za jedyne 50 € rocznie mogą Państwo pomóc studentom (seminarzystom, księżom i zakonnikom) w kontynuowaniu formacji, aby nie utracić żadnego powołania.

Proszę obliczyć możliwość odliczenia darowizny od podatku:

Wyjaśniamy, co nowego 2024 w ustawie o patronacie 49/2002

Z 23 grudnia, w sprawie systemu podatkowego dla organizacji non-profit i zachęt podatkowych dla mecenatu.

Artykuł 19. Odliczenie zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

1. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mają prawo do odliczenia od swojego zobowiązania podatkowego brutto wyniku zastosowania poniższej skali do podstawy odliczenia odpowiadającej wszystkim darowiznom, prezentom i wpłatom z prawem do odliczenia, określonym zgodnie z postanowieniami artykułu 18 niniejszej Ustawy: 

Odliczenie podstawowe dla kwoty do 250 euro ma procent odliczenia - 80 %. 
Pozostała podstawa do odliczenia - 40 %
Jeżeli w dwóch bezpośrednio poprzedzających okresach podatkowych dokonano darowizn, prezentów lub wpłat z prawem do odliczenia na rzecz tego samego podmiotu na kwotę równą lub wyższą, w każdym z nich, niż w roku poprzednim, procent odliczenia mający zastosowanie do podstawy odliczenia na rzecz tego samego podmiotu przekraczający 250 euro wynosi 45 procent.

2. Podstawę tego odliczenia oblicza się dla celów limitu przewidzianego w art. 69 ust. 1 ustawy 35/2006 z dnia 28 listopada o podatku dochodowym od osób fizycznych i o częściowej zmianie ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych, o podatku dochodowym od osób niebędących rezydentami oraz o podatku majątkowym.

Artykuł 20. Odliczenie zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych

1. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają prawo do odliczenia od należnego podatku brutto, pomniejszonego o odliczenia i ulgi przewidziane w rozdziałach II, III i IV tytułu VI ustawy 43/1995 z dnia 27 grudnia o podatku dochodowym od osób prawnych, 35% podstawy odliczenia określonej zgodnie z postanowieniami artykułu 18. Kwoty odpowiadające okresowi podatkowemu, które nie zostały odliczone, mogą być zastosowane w zeznaniach podatkowych za okresy podatkowe kończące się w ciągu 10 lat następujących bezpośrednio po sobie i później. Jeżeli w dwóch bezpośrednio poprzedzających okresach podatkowych dokonano na rzecz tego samego podmiotu darowizn, przysporzeń lub wkładów z prawem do odliczenia w kwocie równej lub większej, w każdym z nich, niż w poprzednim okresie podatkowym, procent odliczenia mający zastosowanie do podstawy odliczenia na rzecz tego samego podmiotu wynosi 40 procent.

2. Podstawa tego odliczenia nie może przekroczyć 10 procent podstawy opodatkowania za dany okres podatkowy. Kwoty przekraczające ten limit mogą być zastosowane w okresach podatkowych kończących się w ciągu dziesięciu lat następujących bezpośrednio po nich i później.

Czy mogę uzyskać ulgi podatkowe za darowizny rzeczowe?

Państwa darowizna rzeczowa korzysta z zachęt podatkowych. Celem ustawy o mecenacie jest zachęcanie do prywatnych wysiłków na rzecz działań w interesie ogólnym w sposób bezpośredni i skuteczny, a zatem ustanawia zachęty dla darczyńców. Gdy tylko wartość aktywów będzie jasna (ich wartość w księgach rachunkowych lub zgodnie z aktywami), wydamy odpowiednie zaświadczenie, które pozwoli Państwu uzyskać te same korzyści.
Ze strony tutaj mogą Państwo uzyskać dostęp do dokumentu analizującego system podatkowy dla darowizny, dary rzeczowe i wpłaty na rzecz fundacji do którego ma zastosowanie dekret królewski z mocą ustawy 17/2020 z dnia 5 maja 2020 r., opublikowany w Dzienniku Ustaw z dnia 6 maja 2020 r., obejmujący zmianę art. 19 ustawy 49/2002.
Korzyści podatkowe dla osób fizycznych (podatek dochodowy od osób fizycznych)
Pierwsze 250 euro
Odliczenie 80 %
Odpoczynek
Odliczenie 40 %
Powtarzające się darowizny
Odliczenie 45 %
Podstawa tego odliczenia nie może przekroczyć 10% podstawy opodatkowania za dany okres podatkowy.
Korzyści podatkowe dla przedsiębiorstw (IS)
Darowizny ogólnie
Odliczenie 40 %
Powtarzające się darowizny
Odliczenie 50 %
Podstawa tego odliczenia nie może przekroczyć 15% podstawy opodatkowania za dany okres podatkowy.
WPŁAĆ TERAZ