Skatteavdragsrätt för donationer till icke-statliga organisationer och stiftelser

Lag 49/2002 om mecenatskap, som uppmuntrar privata donationer till verksamhet av allmänt intresse såsom CARF-stiftelsens verksamhet.

Att donera 250 € innebär ett avdrag på 80 %

Skatteförmåner för donationer
Genom lagdekret 6/2023 av den 19 december, som uppdaterar lagen om mecenatskap, höjs beloppet för privata donationer till 250 euro med ett avdrag i inkomstdeklarationen på 80 %. Med andra ord, genom att donera 20,84 euro/månad, eller 250 euro/år, får du 200 euro tillbaka i skatt. Till en kostnad av endast 50 euro per år kan du hjälpa studenter (seminarister, präster och ordensfolk) att fortsätta sin utbildning, så att ingen kallelse går förlorad.

Beräkna avdragsrätten för dina donationer:

Vi förklarar vad som är nytt 2024 i Patronage Law 49/2002

av den 23 december om skattesystemet för ideella organisationer och skatteincitament för mecenatverksamhet.

Artikel 19. Avdrag för personlig inkomstskatt

1. Skattskyldiga för personlig inkomst ska ha rätt att från sin bruttoskatt dra av resultatet av tillämpningen av följande skala på den avdragsgrund som motsvarar alla donationer, gåvor och bidrag med rätt till avdrag, fastställda i enlighet med bestämmelserna i artikel 18 i denna lag: 

Grundavdrag för ett belopp upp till 250 Euro har en avdragsprocent - 80 %. 
Kvarvarande underlag för avdrag - 40 %
Om donationer, gåvor eller bidrag med avdragsrätt till förmån för samma enhet under de två närmast föregående beskattningsperioderna har gjorts till ett belopp som i vart och ett av dem är lika med eller större än föregående års belopp, ska den avdragsprocent som tillämpas på det avdragsunderlag till förmån för samma enhet som överstiger 250 euro vara 45 procent.

2. Grunden för detta avdrag ska beräknas med hänsyn till den gräns som anges i artikel 69.1 i lag 35/2006 av den 28 november 2006 om inkomstskatt för fysiska personer och om partiell ändring av lagarna om bolagsskatt, skatt på inkomst för personer som inte är bosatta i landet och förmögenhetsskatt.

Artikel 20. Avdrag för bolagsskatteskyldighet

1. De skattskyldiga som betalar bolagsskatt ska ha rätt att från den bruttoskatt som ska betalas, med avdrag för de avdrag och ersättningar som föreskrivs i kapitlen II, III och IV i avdelning VI i lag 43/1995 av den 27 december om bolagsskatt, dra av 35 procent av det avdragsunderlag som fastställs i enlighet med bestämmelserna i artikel 18. De belopp som motsvarar den skatteperiod som inte har dragits av får användas i skattedeklarationerna för de skatteperioder som löper ut under de tio närmast följande åren och därefter. Om det under de två närmast föregående beskattningsperioderna har gjorts donationer, gåvor eller bidrag med rätt till avdrag till förmån för samma enhet för ett belopp som i var och en av dem är lika stort eller större än beloppet för den föregående beskattningsperioden, ska den avdragsprocent som tillämpas på avdragsunderlaget till förmån för samma enhet vara 40 procent.

2. Underlaget för detta avdrag får inte överstiga 10 procent av skattebasen för skatteperioden. Belopp som överskrider denna gräns får användas under de skatteperioder som slutar under de tio åren närmast därefter och därefter.

Kan jag få skatteförmåner för mina donationer in natura?

Din donation in natura omfattas av skatteincitament. Syftet med lagen om patronage är att uppmuntra privata insatser i verksamheter av allmänt intresse på ett direkt och effektivt sätt, och därför inrättas incitament för givare. Så snart tillgångens värde är klart (dess värde i räkenskaperna eller i enlighet med tillgångarna) kommer vi att utfärda motsvarande intyg som gör att du kan få samma förmåner.
Från här kan du få tillgång till dokumentet med en analys av skattesystemet för donationer, gåvor in natura och bidrag till stiftelser som omfattas av det kungliga lagdekretet 17/2020 av den 5 maj 2020, offentliggjort i den officiella tidningen av den 6 maj 2020, som innehåller en ändring av artikel 19 i lag 49/2002.
Skatteförmåner för privatpersoner (personlig inkomstskatt)
Första 250 euro
Avdrag av den 80 %
Vila
Avdrag av den 40 %
Återkommande donationer
Avdrag av den 45 %
Underlaget för detta avdrag får inte överstiga 10 procent av beskattningsunderlaget för beskattningsperioden.
Skatteförmåner för företag (IS)
Donationer i allmänhet
Avdrag av den 40 %
Återkommande donationer
Avdrag av den 50 %
Underlaget för detta avdrag får inte överstiga 15 procent av beskattningsunderlaget för beskattningsperioden.
DONERA NU