DONERA NU

Integritetspolicy

Åtgärder för att säkerställa säkerhet och laglig användning av användardata och integritet.
För mer information, se nedan

Information

I enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter (allmän dataskyddsförordning, GDPR-BMC) och organisk lag 3/2018 av den 5 december om skydd av personuppgifter och garanti för digitala rättigheter (LOPD och GDD), informerar vi dig om att personuppgifter, inklusive fotografier, som samlas in på denna webbplats kan införlivas och behandlas i en behandlingsprocess under ansvar av Stiftelsen Centro Académico Romano, stiftelsen CARF, För att kontakta dig per telefon eller elektroniskt via din e-postadress samt för andra ändamål: för att hantera din begäran om information, donationer, kommentarer eller frågor, för att registrera dig för nyhetsbrevet och/eller för att se till att vår kommunikation med dig hanteras på rätt sätt.

Personuppgiftsansvariga informeras härmed och samtycker uttryckligen till att Akademiskt centrum
Romano Foundation, CARF Foundation,
som personuppgiftsansvarig, får behandla, kommunicera, tilldela och, i förekommande fall, internationellt överföra personuppgifter, inklusive fotografier av användaren, för sina legitima ändamål, uteslutande till enheter som deltar i dess verksamhet, utveckling och företagsändamål, samt till personer och enheter som är direkt relaterade till denna enhet.

I enlighet med vårt åtagande om integritet, Stiftelsen Centro Académico Romano, stiftelsen CARF, har som prioritet att upprätthålla strikt sekretess för all information som du kan ha anförtrott oss och har nödvändiga tekniska, organisatoriska och mänskliga resurser för att se till att endast behörig personal har tillgång till dina uppgifter, och under alla omständigheter med full respekt för din integritet.

Den 10 juli 2023 antog Europeiska kommissionen beslutet om adekvat skyddsnivå för Ramverk för dataskydd mellan EU och USA (BMC), om den adekvata skyddsnivån för personuppgifter i EU:s och Förenta staternas ram för uppgiftsskydd, som underlättar och säkerställer att amerikanska företag kan behandla uppgifter om europeiska medborgare. Mot bakgrund av detta, Stiftelsen Centro Académico Romano, stiftelsen CARF, säkerställa att alla internationella överföringar genomförs under förutsättning att den registrerade uttryckligen har samtyckt till den föreslagna överföringen, efter att ha informerats om de eventuella riskerna för honom eller henne med sådana överföringar, på grund av avsaknaden av ett beslut om adekvat skyddsnivå och lämpliga skyddsåtgärder, enligt vad som fastställs i artikel 49.1 a.

Vi informerar dig om att du när som helst kan utöva din rätt till tillgång, rättelse, radering, invändning, begränsning av behandling och portabilitet av dina personuppgifter som ingår i vår behandling, genom att skriftligen, tillsammans med en kopia av en officiell handling som identifierar dig, adresserad till Stiftelsen Centro Académico Romano, stiftelsen CARF, calle del Conde de Peñalver, 45 entreplanta, oficina 1, 28006 (Spanien) eller via följande e-postadress [email protected].

Senaste ändring: december 2023.