ANNETAGE PRAEGU

Privaatsuspoliitika

Meetmed kasutajate andmete turvalisuse ja seadusliku kasutamise ning eraelu puutumatuse tagamiseks.
Lisateavet vt allpool

Teave

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/679 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel (isikuandmete kaitse üldmäärus, GDPR-BMC) ja 5. detsembri orgaanilise seaduse 3/2018 isikuandmete kaitse ja digitaalõiguste tagamise kohta (LOPD ja GDD) sätetega teavitame teid, et sellel veebisaidil kogutud isikuandmeid, sealhulgas fotosid, võidakse lisada ja töödelda töötlemistoimingus, mille eest vastutab Centro Académico Romano Foundation, CARF Foundation, võtta teiega ühendust telefoni teel või elektrooniliselt, teie e-posti aadressi kaudu, samuti muudel eesmärkidel: teie teabepäringute, annetuste, kommentaaride või küsimuste käsitlemiseks, uudiskirja registreerimiseks ja/või selleks, et tagada meie suhtlus teiega nõuetekohaselt.

Isikuandmete subjekte teavitatakse ja nad annavad selgesõnaliselt nõusoleku, et Akadeemiline keskus
Romano Foundation, CARF Foundation,
kui vastutav töötleja võib töödelda, edastada, edastada ja vajaduse korral rahvusvaheliselt edastada isikuandmeid, sealhulgas kasutaja fotosid, oma seaduslikel eesmärkidel üksnes üksustele, kes osalevad tema tegevuses, arengus ja ettevõtte eesmärgis, samuti selle üksusega otseselt seotud isikutele ja üksustele.

Vastavalt meie pühendumusele privaatsusele, Centro Académico Romano Foundation, CARF Foundation, peab esmatähtsaks kogu teie poolt meile usaldatud teabe ranget konfidentsiaalsust ning omab vajalikke tehnilisi, organisatsioonilisi ja inimressursse, et tagada ainult volitatud töötajate juurdepääs teie andmetele, kusjuures igal juhul austatakse täielikult teie eraelu puutumatust.

10. juulil 2023 võttis Euroopa Komisjon vastu adekvaatsuse otsuse, mis käsitleb ELi-USA andmekaitseraamistik (BMC), isikuandmete kaitse piisava taseme kohta ELi-USA andmekaitse raamistikus, mis hõlbustab ja tagab, et USA ettevõtted saavad töödelda Euroopa kodanike andmeid. Seda silmas pidades, Centro Académico Romano Foundation, CARF Foundation, tagada, et kõik rahvusvahelised edastused toimuvad tingimusel, et andmesubjekt on selgesõnaliselt nõustunud kavandatava edastamisega, olles eelnevalt teavitatud teda selliste edastuste võimalikest riskidest, mis tulenevad piisava otsuse ja asjakohaste kaitsemeetmete puudumisest, nagu on määratletud artikli 49 lõike 1 punktis a.

Teavitame teid, et võite igal ajal kasutada oma õigust juurdepääsule, parandamisele, kustutamisele, vastuseisule, töötlemise piiramisele ja meie poolt töödeldavatele isikuandmetele ning nende ülekandmisele, saates kirjalikult koos teid identifitseeriva ametliku dokumendi koopiaga aadressile Centro Académico Romano Foundation, CARF Foundation, calle del Conde de Peñalver, 45 entreplanta, oficina 1, 28006 (Hispaania) või järgmisel e-posti aadressil [email protected].

Viimane muudatus: detsember 2023.