ΔΩΡΕΑ ΤΩΡΑ

Πολιτική απορρήτου

Μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της νόμιμης χρήσης των δεδομένων των χρηστών και της ιδιωτικής ζωής.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε παρακάτω

Πληροφορίες

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, ΓΚΠΔ-ΠΔΠ) και του Οργανικού Νόμου 3/2018 της 5ης Δεκεμβρίου για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την Εγγύηση των Ψηφιακών Δικαιωμάτων (ΓΚΠΔ και ΓΔΠΔ), σας ενημερώνουμε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών, που συλλέγονται σε αυτόν τον ιστότοπο μπορούν να ενσωματωθούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία σε πράξη επεξεργασίας υπό την ευθύνη της Ίδρυμα Centro Académico Romano, Ίδρυμα CARF, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά, μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, καθώς και για άλλους σκοπούς: για να διεκπεραιώσουμε το αίτημά σας για πληροφορίες, δωρεές, σχόλια ή ερωτήσεις, για να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο ή/και για να εγγυηθούμε τη σωστή προσοχή στις επικοινωνίες μας μαζί σας.

Τα υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενημερώνονται και συναινούν ρητά ότι Ακαδημαϊκό Κέντρο
Ίδρυμα Romano, Ίδρυμα CARF,
ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, μπορεί να επεξεργάζεται, να κοινοποιεί, να εκχωρεί και, κατά περίπτωση, να διαβιβάζει διεθνώς δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών του χρήστη, για τους νόμιμους σκοπούς της, αποκλειστικά σε οντότητες που συμμετέχουν στις δραστηριότητες, την ανάπτυξη και τον εταιρικό σκοπό της, καθώς και σε πρόσωπα και οντότητες που συνδέονται άμεσα με την εν λόγω οντότητα.

Σύμφωνα με τη δέσμευσή μας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, Ίδρυμα Centro Académico Romano, Ίδρυμα CARF, έχει ως προτεραιότητα τη διατήρηση της αυστηρής εμπιστευτικότητας όλων των πληροφοριών που ενδεχομένως μας έχετε εμπιστευθεί και διαθέτει τους απαραίτητους τεχνικούς, οργανωτικούς και ανθρώπινους πόρους για να διασφαλίσει ότι μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας, και σε κάθε περίπτωση με πλήρη σεβασμό της ιδιωτικής σας ζωής.

Στις 10 Ιουλίου 2023 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση επάρκειας σχετικά με την Πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ (BMC), σχετικά με το επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ, το οποίο διευκολύνει και διασφαλίζει ότι οι αμερικανικές εταιρείες μπορούν να επεξεργάζονται δεδομένα ευρωπαίων πολιτών. Εν όψει αυτού, Ίδρυμα Centro Académico Romano, Ίδρυμα CARF, να διασφαλίζει ότι όλες οι διεθνείς διαβιβάσεις πραγματοποιούνται υπό την προϋπόθεση ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει ρητά στην προτεινόμενη διαβίβαση, αφού έχει ενημερωθεί για τους πιθανούς κινδύνους για το ίδιο από τις διαβιβάσεις αυτές, λόγω της απουσίας απόφασης επάρκειας και κατάλληλων εγγυήσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 49 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης, περιορισμού της επεξεργασίας και φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων που περιλαμβάνονται στην επεξεργασία μας, εγγράφως, συνοδευόμενο από αντίγραφο επίσημου εγγράφου που σας ταυτοποιεί, απευθυνόμενοι στη διεύθυνση Ίδρυμα Centro Académico Romano, Ίδρυμα CARF, calle del Conde de Peñalver, 45 entreplanta, oficina 1, 28006 (Ισπανία) ή μέσω της ακόλουθης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].

Τελευταία τροποποίηση: Δεκέμβριος 2023.