DARUJTE NYNÍ

Nadace CARF

8 Červenec, 24

5 požadavků a kroků, jak se stát knězem ve Španělsku

Život kněze je povoláním sloužit Bohu a potřebným lidem kolem sebe. Abyste se mohli stát knězem ve Španělsku, musíte projít několika kroky od chvíle, kdy pocítíte povolání, až do okamžiku, kdy jste formováni a přijmete svátost kněžského svěcení.

In persona Christi

"...Kněžství se uděluje zvláštní svátostí, kterou jsou kněží pomazáním Ducha svatého zapečetěni zvláštním charakterem a jsou tak přizpůsobeni Kristu, že mohou jednat v jeho osobě." (Srov. 2. vatikánský koncil, dekret Presbyterorum ordinis, č. 2.)

Jak se stát knězem?

Být kněz nejprve musíme pocítit neklid v našem srdci, pokud pochopíme, že máme v sobě povolání následovat cestu, kterou po nás žádá Bůh.

Povolání a rozlišování

Na stránkách povoláníje povolání. Všichni lidé mají univerzální povolání být svatými, ale každý jiným způsobem. Povolání zahrnují zasvěcený život, kněžství, svobodné povolání a manželství.

Na stránkách rozlišování je celoživotní proces zjišťování Boží vůle prostřednictvím modlitby a modliteb. duchovní vedení. Rozlišování vyžaduje velkou trpělivost.

Požadavky na způsobilost kněz ve Španělsku

  • V římskokatolické církvi je podmínkou být mužem. Každý bude mít svobodu začít život zasvěcený Bohu.
  • Dodržovat specifické požadavky Španělské biskupské konference.
  • Dodržujte zvláštní požadavky jednotlivých diecézí. Za formaci a přijímání budoucích kněží jsou zodpovědní biskupové jednotlivých diecézí.
  • Studium v semináři.
  • Přijetí svátosti kněžského svěcení

požadavky na kněze ve Španělsku 1

O poslání kněze "Právě proto, že patří Kristu, je kněz radikálně ve službě lidem: je služebníkem jejich spásy, jejich štěstí, jejich autentického osvobození." Benedikt XVI.

Jak se stát knězem ve Španělsku

Být kněz Stát se knězem není lehké rozhodnutí. Je to cesta, která trvá roky, a proto vyžaduje sílu srdce a pevné přesvědčení.

Základem je účastnit se ve své farnosti, ve svém centru, jedním slovem být součástí farnosti. Kostel aktivně. Podporujte stále hlubší návyk modlitby a vyvážený zbožný život. Tento proces jde ruku v ruce se smyslem pro povolání a procesem rozlišování.

Při rozhodování, zda se stát knězem, mohou pomoci různé zdroje vědomostí. Na této cestě budou kandidátům pomáhat jejich formátoři a duchovní správci. "Jde o to, abychom povolání střežili a pečovali o ně, aby přinášelo zralé ovoce. Jsou "diamantem v surovém stavu", který je třeba pečlivě a trpělivě opracovávat s ohledem na svědomí lidí, aby mohli zazářit uprostřed Božího lidu.". Papež František

Připojte se k semináři

Jedním z nejdůležitějších kroků, jak se stát knězem ve Španělsku, je vstoupit do semináře.

Semináře jako např. Mezinárodní seminář Sedes Sapientiae v Římě a Mezinárodní seminář Bidasoa v Pamploně formují a ubytovávají seminaristy, kteří sem přicházejí z celého světa, vyslaní svými biskupy, aby zde studovali poslední čtyři roky až do svého jáhenského svěcení. Po návratu do diecéze a po odpovídajícím vzdělání jsou vysvěceni na kněze.

Účast na Papežská univerzita

V některých případech, a pokud to biskup diecéze považuje za nutné, mohou být seminaristé vzděláváni ve specializovanějších a mezinárodních studijních centrech, jako jsou papežské univerzity. Jedná se o instituce, které poskytují akademické znalosti a kde se univerzalita církve uskutečňuje cestou církve. formace kněží.

V případě studijních středisek podporovaných nadací CARF se jedná o úkoly, které Opus Dei dává do služeb biskupům na celém světě.

Všechna církevní studia absolvovaná na papežských institucích opravňují ke kněžské službě v kterékoli části světa s příslušnou licencí.

Povolání ke svatému svěcení

Po absolvování semináře vás může biskup povolat ke svěcení a vysvěcení do kněžské služby. Na stránkách svátost kněžského svěcení spočívá v zasvěcení se službě církvi a Bohu. To vyžaduje plnou oddanost a svobodnou dispozici Bohu. Svátost svěcení uděluje oprávnění vykonávat církevní funkce a služby. Dělí se na tři stupně závazku:

  • Na stránkách BiskupstvíUděluje plnost řádu a činí kandidáta legitimním nástupcem apoštolů a svěřuje mu úřady učení, posvěcování a vlády.
  • Na stránkách PresbyterátPřipodobňuje kandidáta ke Kristu, knězi a dobrému pastýři. Je schopen jednat ve jménu Kristovy hlavy a vykonávat božskou bohoslužbu.
  • Na stránkách DiakonátUděluje kandidátovi řád pro službu v církvi prostřednictvím bohoslužby, kázání, vedení a především lásky.

"Kněz není psycholog, ani sociolog, ani antropolog: je to jiný Kristus, sám Kristus, který se stará o duše svých bratří."

Je to Kristus, kdo prochází, 79

Práce nadace CARF

V CARF si přejeme, aby všechna povolání dosáhla kněžství, a proto vyzýváme křesťany, aby se více angažovali a finančně podporovali kandidáty, kteří chtějí adekvátním způsobem dokončit kněžskou formaci. Solidní kněžská formace jim umožní lépe pomáhat všem lidem při výkonu kněžské služby. pastorační práce.

Zkušenosti

Obyvatelé Mezinárodního semináře Sedes Sapientiae a Mezinárodního semináře Bidasoa stráví až šest let ve formaci, aby mohli sloužit církvi na pěti kontinentech. Už si položili otázku, jak se stát knězem. Prošli všemi kroky, aby se mohli stát kněžími ve Španělsku i ve světě. Chcete se dozvědět o jejich svědectví?

Seminaristé, kteří se připravují na kněžství, odpovídají na Boží volání a zasvěcují svůj život práci pro církev. Už jen dostat se ke dveřím semináře byl pro všechny z nich boj a závazek.

VOKACE 
KTERÁ ZANECHÁ STOPU

Pomoc při setí
svět kněží
DARUJTE NYNÍ