DARUJTE TERAZ

Nadácia CARF

8. júla, 24

5 požiadaviek a krokov, ako sa stať kňazom v Španielsku

Život kňaza je povolaním slúžiť Bohu a núdznym ľuďom okolo seba. Ak sa chcete stať kňazom v Španielsku, musíte prejsť viacerými krokmi od chvíle, keď pocítite povolanie, až po formáciu a prijatie sviatosti kňazstva.

In persona Christi

"...Kňazstvo sa udeľuje osobitnou sviatosťou, ktorou sú kňazi pomazaním Ducha Svätého zapečatení osobitným charakterom a sú tak prispôsobení Kristovi, že môžu konať v Kristovej osobe." (Porovnaj Druhý vatikánsky koncil, dekrét Presbyterorum ordinis, č. 2.)

Ako sa stať kňazom?

Byť kňaz najprv musíme pocítiť nepokoj vo svojom srdci, ak pochopíme, že máme povolanie nasledovať cestu, ktorú od nás žiada Boh.

Povolanie a rozlišovanie

Stránka povolanieje povolanie. Všetci ľudia majú univerzálne povolanie byť svätými, ale každý iným spôsobom. Povolania zahŕňajú zasvätený život, kňazstvo, slobodné povolanie a manželstvo.

Stránka rozlišovanie je celoživotný proces zisťovania Božej vôle prostredníctvom modlitby a modlitebného nasadenia. duchovné vedenie. Rozlišovanie si vyžaduje veľa trpezlivosti.

Požiadavky na oprávnenosť kňaz v Španielsku

  • V rímskokatolíckej cirkvi je podmienkou byť mužom. Každý bude mať slobodu začať život zasvätený Bohu.
  • Dodržiavať špecifické požiadavky Španielskej biskupskej konferencie.
  • Dodržiavať osobitné požiadavky jednotlivých diecéz. Za formáciu a prijímanie budúcich kňazov sú zodpovední biskupi jednotlivých diecéz.
  • Štúdium v seminári.
  • Prijatie sviatosti kňazského svätenia

požiadavky na kňazstvo v Španielsku 1

O poslaní kňaza "Práve preto, že patrí Kristovi, je kňaz radikálne v službe ľuďom: je služobníkom ich spásy, ich šťastia, ich autentického oslobodenia." Benedikt XVI.

Kroky, ako sa stať kňazom v Španielsku

Byť kňaz Stať sa kňazom nie je ľahké rozhodnutie. Je to cesta, ktorá trvá roky, a preto si vyžaduje silu srdca a pevné presvedčenie.

Základom je byť súčasťou svojej farnosti, svojho centra, jedným slovom, byť súčasťou Kostol aktívne. Podporujte stále hlbší návyk na modlitbu a vyvážený zbožný život. Tento proces ide ruka v ruke so zmyslom pre povolanie a procesom rozlišovania.

Pri rozhodovaní o tom, či sa stať kňazom, môžu pomôcť rôzne zdroje poznatkov. Na tejto ceste budú kandidátom pomáhať ich formátori a duchovní vodcovia. "Ide o to, aby sme povolania chránili a vychovávali, aby prinášali zrelé ovocie. Sú "diamantom v surovom stave", ktorý treba spracovať s opatrnosťou, trpezlivosťou a úctou k ľudskému svedomiu, aby mohli zažiariť uprostred Božieho ľudu.". Pápež František

Pripojte sa k semináru

Jedným z najdôležitejších krokov, ako sa stať kňazom v Španielsku, je vstúpiť do seminára.

Semináre ako napr. Medzinárodný seminár Sedes Sapientiae v Ríme a Medzinárodný seminár Bidasoa v Pamplone, formujú a ubytovávajú seminaristov, ktorí prichádzajú z celého sveta, vyslaní svojimi biskupmi, aby študovali posledné štyri roky až do ich vysvätenia za diakonov. Po návrate do svojich diecéz a po príslušnej príprave sú vysvätení za kňazov.

Účasť na Pápežská univerzita

V niektorých prípadoch a vždy, keď to biskup diecézy považuje za potrebné, môžu sa seminaristi vzdelávať v špecializovanejších a medzinárodných študijných centrách, ako sú pápežské univerzity. Sú to inštitúcie, ktoré poskytujú akademické vedomosti a kde sa univerzálnosť Cirkvi prežíva na ceste Cirkvi. formácia kňazov.

V prípade študijných centier podporovaných nadáciou CARF ide o firemné úlohy, ktoré Opus Dei dáva do služieb biskupov na celom svete.

Všetky cirkevné štúdiá ukončené na pápežských inštitúciách oprávňujú na kňazskú službu v ktorejkoľvek časti sveta s príslušnou licenciou.

Povolanie do svätého rádu

Po skončení seminára vás môže biskup povolať na svätenie a vysvätiť do služby. Stránka sviatosť kňazského svätenia spočíva v zasvätení sa službe Cirkvi a Bohu. To si vyžaduje úplnú oddanosť a slobodnú dispozíciu Bohu. Sviatosť kňazstva udeľuje oprávnenie vykonávať cirkevné funkcie a služby. Delí sa na tri stupne záväzku:

  • Stránka EpiskopátUdeľuje plnosť rádu a robí kandidáta legitímnym nástupcom apoštolov a zveruje mu úrady učenia, posväcovania a riadenia.
  • Stránka PresbyterátKandidáta prirovnáva ku Kristovi, kňazovi a dobrému pastierovi. Je schopný konať v mene Kristovej hlavy a vykonávať božskú bohoslužbu.
  • Stránka DiakonátUdeľuje kandidátovi rád pre službu v Cirkvi prostredníctvom bohoslužieb, kázania, vedenia a predovšetkým lásky.

"Kňaz nie je psychológ, ani sociológ, ani antropológ: je druhým Kristom, samotným Kristom, aby sa staral o duše svojich bratov".

Je to Kristus, kto prechádza, 79

Práca nadácie CARF

V CARF chceme, aby všetky povolania dosiahli kňazstvo, preto vyzývame kresťanov, aby sa viac angažovali a finančne podporovali kandidátov, ktorí chcú primeraným spôsobom dokončiť svoju kňazskú formáciu. Solídna kňazská formácia im umožní lepšie pomáhať všetkým ľuďom pri vykonávaní kňazskej služby. pastoračná práca.

Skúsenosti

Obyvatelia Medzinárodného seminára Sedes Sapientiae a Medzinárodného seminára Bidasoa strávia až šesť rokov vo formácii, aby mohli slúžiť Cirkvi na piatich kontinentoch. Už si položili otázku, ako sa stať kňazom. Prešli všetkými krokmi, aby sa stali kňazmi v Španielsku a vo svete. Chcete vedieť o ich svedectvá?

Seminaristi, ktorí sa pripravujú na kňazstvo, odpovedajú na Božie volanie a zasväcujú svoj život práci pre Cirkev. Už len dostať sa k dverám seminára bol pre všetkých boj a záväzok.

VOKÁCIA 
KTORÁ ZANECHÁ STOPU

Pomôžte zasiať
svet kňazov
DARUJTE TERAZ