NU DONEREN

Stichting CARF

31 mei, 24

lichaam van Christus

Lichaam van Christus en Kerk: wat is het en waar wordt het bewaard?

Het Tweede Vaticaans Concilie stelt dat Jezus, door zijn Geest mee te delen, op mystieke wijze zijn broeders, geroepen uit alle volkeren, tot zijn lichaam vormt (Dogmatische Constitutie Lumen Gentium, 7). Het Lichaam van Christus, een essentieel en uniek element in de Kerk. We vertellen het je.

 
Paus Franciscus legt ons het Lichaam van Christus uit aan de hand van de Handelingen van de Apostelen. De bekering van Saulus, die later Paulus zou worden genoemd: "Saul was een vervolger van christenen, maar toen hij op de weg naar de stad Damascus liep, werd hij plotseling door een licht omgeven, viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Hij vraagt het: Wie bent u, Heer?en de stem antwoordt: Ik ben Jezus, die jullie vervolgen". (zie Handelingen 9:4-5):

"Deze ervaring van Paulus vertelt ons de diepte van de eenheid tussen christenen en Christus zelf. Toen Jezus opsteeg naar de hemel, liet Hij ons niet als wezen achter, maar met de gave van de Heilige Geest is de vereniging met Hem nog intenser geworden". 

Wat is het Lichaam van Christus?

Wij verwijzen naar de Corpus MysticumIn het Latijn, mystiek lichaam van Christus of Lichaam van Christus wanneer we spreken over de Kerk als één lichaam, waarvan Christus zelf het hoofd is. Als het lichaam van Christus zijn we één in Hem. Dat wil zeggen, we wandelen volgens Zijn voorschriften en zijn verenigd als christenen. In het sacrament van de Eucharistie wordt het eigenlijke Lichaam van Christus onze Heer opgenomen, aangeboden en ontvangen, waardoor de Kerk voortdurend leeft en groeit.  

Door transsubstantiatie, d.w.z. door de omzetting van het brood en de wijn in zijn Lichaam en Bloed, wordt Christus in dit sacrament aanwezig gemaakt. Dit is het eucharistisch offer, het gedenkteken van de dood en verrijzenis van de Heer, waarin het kruisoffer door de eeuwen heen wordt bestendigd, is het centrum van het christelijk leven.

Met de Eucharistie geven wij zin aan en zijn wij Gods volk en voltooien wij de opbouw van het Lichaam van Christus en de Kerk. De eenvoudige offers van brood en wijn, geplaatst in de handen van de Heer, worden het Lichaam en Bloed van Christus. De priester roept de Heilige Geest opdat hij op deze gaven neerdaalt en ook Christus onder ons aanwezig maakt. Bij elke mis geven we, samen met dit brood en deze wijn, op symbolische wijze ook iets van onszelf aan God.

Lichaam van Christus en Kerk: wat het is, het gebed en waar het wordt bewaard - CARF

Deel uitmaken van de Kerk "betekent verenigd zijn met Christus en van Hem het goddelijk leven ontvangen dat ons als christenen doet leven, het betekent verenigd blijven met de paus en met de bisschoppen die instrumenten zijn van eenheid en gemeenschap, en het betekent ook leren personalismen en verdeeldheid te overwinnen, elkaar beter te begrijpen, de verscheidenheid en rijkdom van ieder te harmoniseren; in één woord: meer van God te houden en van de mensen die ons nabij zijn". Algemene Audiëntie Paus Franciscus.

Lichaam van Christus en Kerk

"En dit lichaam heeft een hoofd, Jezus, die het leidt, voedt en onderhoudt. Dit is een punt dat ik wil maken: als het hoofd gescheiden is van de rest van het lichaam, kan de persoon niet overleven. Zo is het ook in de Kerk: we moeten steeds dieper met Jezus verenigd blijven. Maar dat niet alleen: zoals het in een lichaam belangrijk is dat het vitale sap stroomt zodat het leeft, zo moeten wij Jezus in ons laten werken, zijn Woord om ons te leiden, zijn aanwezigheid in de Eucharistie om ons te voeden, te bemoedigen, zijn liefde om kracht te geven aan onze liefde voor onze naaste. En dit altijd, altijd, altijd!

Hier kom ik tot een tweede aspect van de Kerk als het Lichaam van Christus. Paulus zegt dat zoals de leden van het menselijk lichaam, hoewel verschillend en talrijk, één lichaam vormen, zo is de Kerk het lichaam van Christus.Zo zijn wij allen door één Geest tot één lichaam gedoopt.

Conflicten, als ze niet goed worden aangepakt, scheiden ons, scheiden ons van God. Conflicten kunnen ons helpen groeien, maar ook verdelen. We gaan niet het pad op van verdeeldheid, van onderlinge strijd, nee! Allemaal verenigd, allemaal met onze verschillen, maar verenigd, altijd verenigd, want dat is de weg van Jezus!

Eenheid is superieur aan conflict, Eenheid is een genade die we de Heer moeten vragen om ons te redden van verzoekingen"Wij zijn niet alleen een volk van verdeeldheid, maar ook een volk van twist en egoïsme, een volk van roddel".  Catechese van de Paus 19 juni 2013.

Gebed tot het Lichaam van Christus

Help ons, Heer, om leden te zijn van het Lichaam van de Kerk, altijd diep verbonden met Christus; help ons om het Lichaam van de Kerk niet te laten lijden door onze conflicten, onze verdeeldheid, ons egoïsme; help ons om levende leden te zijn, verbonden door één kracht, de kracht van de liefde, die de Heilige Geest in onze harten giet.

Paus Franciscus.

Lichaam van Christus en Kerk: wat het is, het gebed en waar het wordt bewaard - CARF

"De leden van het lichaam van Christus volgen Christus, die het hoofd van allen is." (Efeziërs 1:22-23).

Waar wordt het lichaam van Christus bewaard?

Elke keer als de priester in de Heilige Massa de woorden van Consecratie reciteert, vindt het wonder van de Eucharistie plaats; wat eens brood en wijn was, is nu, onder die verschijningsvorm, het Lichaam en Bloed van Christus.

Het tabernakel is de plaats waar de Allerheiligste Eucharistie, het gewijde Lichaam van Christus, wordt bewaard.. Er is er meestal maar één in elke kerk of oratorium. Het wordt bij het altaar geplaatst, op een prominente, beschutte en geschikte plaats voor het gebed. Een hoek die gemakkelijk herkenbaar is voor elke christen die de kerk binnenkomt.

Voor de tabernakel waarin het lichaam van Christus wordt bewaakt...De aanwezigheid van de Heer moet worden aangeduid en geëerd door een speciale lamp, die voortdurend moet worden gedragen.

Wij bewaren het heilige lichaam van Christus binnen de kerk op een onwrikbare plaats, van stevig, ondoorzichtig materiaal, en afgesloten, zodat het gevaar van ontheiliging zoveel mogelijk wordt vermeden.


Bibliografie

Catechese van de paus op 19 juni 2013.
OpusDei.org.
Catechismus van de Katholieke Kerk.

EEN VOCATIE 
DAT ZIJN SPOREN ACHTERLAAT

Help zaaien
de wereld van priesters
NU DONEREN

Gerelateerde artikelen