NU DONEREN

Stichting CARF

29 mei, 24

dones-spiritu-santo-stichting-carf

Wie is de Heilige Geest en wat zijn zijn gaven? Aanroeping van de Heilige Geest

De paastijd is bij uitstek de tijd van de Heilige Geest, met als hoogtepunt de Pinksterdag. Wanneer de Kerk zijn komst viert en de gaven van de Heilige Geest uitdeelt aan de Apostelen.

 
Christenen belijden in het Credo het geloof in de Heilige Geest, die God is, "Heer en schenker van leven". Hij is de onuitputtelijke bron van goddelijk leven in ons. Hij is "het levende water" dat Jezus aan de Samaritaanse vrouw beloofde om voor altijd de dorst te lessen, om het diepste en hoogste verlangen van het menselijke hart te bevredigen. Want Jezus is "gekomen opdat zij leven hebben en het overvloedig hebben". (Joh 10,10)

Wie is de Heilige Geest?

De Heilige Geest die is een van de drie personen van de Heilige Drie-eenheid. Het komt van de Vader en de Zoon. Christus heeft het in onze harten uitgestort, om ons tot kinderen van God te maken en ons leven te leiden, te animeren en te voeden.

Dit is precies wat wij bedoelen als wij zeggen dat de christen een geestelijk mens is: een mens die denkt en handelt volgens de Heilige Geest die zijn inspiratiebron is.

Maar door de levendmakende, consubstantiële en ondeelbare Heilige Drie-eenheid te vereren, belijdt het geloof van de Kerk ook het onderscheid tussen de Personen. Wanneer de Vader zijn Woord zendt, zendt hij ook zijn Adem: een gezamenlijke zending waarin de personen van de Heilige Drie-eenheid onderscheiden maar onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zonder enige twijfel, Het is Christus die zich openbaart, het zichtbare beeld van de onzichtbare God, maar het is de Heilige Geest die Hem openbaart.. Catechismus van de Katholieke Kerk 687-689

De komst van de Heilige Geest

Voor de Hemelvaart had Jezus de discipelen opgedragen "Jeruzalem niet te verlaten, maar te wachten op de belofte van de Vader". Want Johannes doopte inderdaad met water," zei hij hun, "maar jullie zullen over niet al te lange tijd gedoopt worden met de Heilige Geest. Wanneer het over jullie gekomen is, zullen jullie getuigen zijn in Jeruzalemin heel Judea, in Samaria en tot aan de uiteinden van de aarde.

Een paar dagen later, vervolgt Lucas, "toen zij allen bijeen waren, kwam er plotseling uit de hemel een geluid als van een razende machtige wind, en het vulde het hele huis waar zij zaten; en er verschenen hun tongen als van vuur, en het zat op ieder van hen. Y werden ze allemaal vervuld met de Heilige Geest en begonnen in andere talen te spreken.".

Op deze dag wordt de Heilige Drie-eenheid volledig geopenbaard... en vanaf dat moment staat het door Christus verkondigde Koninkrijk open voor allen die in Hem geloven.

De missie van de Heilige Geest

Jezus openbaart de Heilige Geest pas volledig na zijn opstanding. Maar hij stelt het beetje bij beetje voor, zelfs in zijn onderricht aan de menigte, wanneer hij onthult dat zijn Vlees voedsel zal zijn voor het leven van de wereld. Hij stelt dit ook voor aan Nicodemus, aan de Samaritaanse vrouw en aan hen die deelnemen aan het Loofhuttenfeest.

Tot zijn discipelen spreekt hij openlijk over het gebed: wordt opgetekend door Sint Lucas in vers 11 van zijn GospelAls u, die slecht bent, het goede weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel de Heilige Geest geven aan hen die hem vragen".

En wanneer hij hun de getuigenis uitlegt die zij zullen moeten afleggen, zegt hij: "Wanneer jullie gearresteerd worden, maak je dan geen zorgen over wat je zult zeggen of hoe je zult spreken. Als het zover is, krijg je te horen wat je te zeggen hebt. Want niet u zult spreken, maar de Geest van de Vader zal voor u spreken". Catechismus van de Katholieke Kerk 689-690

De Paracleet is God zelf die zich aan ons geeft om ons deelgenoot te maken van zijn goddelijke natuur. Hij werkt in ons door ons innerlijke troost te geven, die we kunnen ervaren als een toename van geloof, hoop, naastenliefde, vrede of vreugde die ons naar Hem toe trekt.

"Niemand kan zeggen: 'Jezus is Heer', tenzij door de Heilige Geest", zegt Paulus in de Brief aan de Korintiërs. En in de brief aan de Galaten: "God heeft de Geest van zijn Zoon in onze harten gezonden, die roepen 'Abba, Vader'".

Maria-Heilige-Vrouw-van-de-Geest

De Heilige Geest en de Maagd Maria

Hij bereidde Maria voor met zijn genade. Maria, "vol van genade", de Moeder van Hem in wie "al de volheid van de goddelijkheid lichamelijk woont".

In Maria vervult de Goddelijke Genade het welwillende ontwerp van de Vader. De Maagd verwekt en baart de Zoon van God door het werk van de Heilige Geest. Haar maagdelijkheid wordt een unieke vruchtbaarheid door de kracht van de Geest en het geloof.

In het kort, via Maria begint de Heilige Geest mensen in gemeenschap met Christus te brengen. "voorwerp van Gods welwillende liefde". Catechismus van de Katholieke Kerk 721-726

De Heilige Geest in het leven van de christen

De kennis van het geloof is alleen mogelijk in Goddelijke Genade. Om in contact te komen met Christus is het allereerst nodig aangetrokken te zijn door de Goddelijke Genade. Hij komt met de Heilige Drie-eenheid in de ziel wonen door het sacrament van het doopsel. De Heilige Geest is met Zijn genade de "eerste" die ons tot geloof wekt. en leidt ons in in het nieuwe leven dat voortkomt uit het kennen van de enige ware God en zijn boodschapper, Jezus Christus. Catechismus van de Katholieke Kerk 737-742

Het is onmogelijk een christelijk leven te leiden zonder de goddelijke genade, want zij is onze metgezel en de hoofdpersoon van ons leven, zei paus Franciscus tijdens zijn homilie in de kapel van het Casa Santa Marta.

"Je kunt geen christelijk leven leiden zonder de Heilige Geest".Paus Franciscus zei, en voegde eraan toe dat we de Heer moeten vragen om de genade om deze boodschap te begrijpen, want "Hij is onze metgezel op de reis".

De Heilige Vader legt uit dat zonder de Heilige Geest, die onze kracht is, kunnen we niets doen...De Geest "doet ons opstaan uit onze grenzen, uit onze doden, want wij hebben zoveel, zoveel necro's in ons leven, in onze ziel". Daarom is het noodzakelijk dat christenen een plaats voor hem in ons bestaan inruimen.

Verder onderstreepte de paus dat een christelijk leven dat geen ruimte reserveert voor de heilige Geest en zich niet door Hem laat leiden "een heidens leven is, vermomd als christelijk. Hij is de hoofdpersoon van het christelijk leven, de Geest die bij ons is, die ons begeleidt, ons verandert, ons overwint.

In Santa Marta heeft Franciscus de paus opgeroepen om alle katholieken moeten zich ervan bewust zijn "dat wij geen christenen kunnen zijn zonder te wandelen met de Heilige Geest".zonder met Hem te handelen, zonder Hem de hoofdrol te laten spelen in ons leven".

 
 
YouTube Default (13:54)
 

Paus Franciscus legt het geloof in de Heilige Geest uit. 
Algemene Audiëntie: Catechese van paus Franciscus voor het Jaar van het Geloof.

De symbolen van de Heilige Geest in de Kerk

Water van Doop betekent de werking van de Goddelijke Genade in de ziel.

De brand omdat in de vorm van tongen "als van vuur" de Geest op de ochtend van Pinksteren over de discipelen kwam en hen met Hem vervulde.

La Paloma want als Christus uit het water van zijn doop komt, daalt de Heilige Geest, in de vorm van een duif, neer en rust op Hem.

Een aanroeping tot de Heilige Geest

De term "Geest" vertaalt het Hebreeuwse woord Ruah, dat in zijn eerste betekenis adem, lucht, wind betekent.

Wanneer Jezus de komst van de Heilige Geest aankondigt en belooft, noemt hij hem de "Paracleet", wat meestal wordt vertaald als "Trooster". Hij noemt hem ook de "Geest van de Waarheid".

Paulus noemt Hem de Geest der belofte, de Geest der aanneming, de Geest van Christus, de Geest des Heren, de Geest van God, en in Petrus de Geest der heerlijkheid.

Anderzijds beschouwt de kerk Geest en Heilige als goddelijke attributen die de drie goddelijke Personen gemeen hebben. Maar door de twee termen te verenigen, duiden de Schrift, de liturgie en de theologische taal de onuitsprekelijke persoon van de Paracleet aan, zonder enige mogelijke gelijkstelling met de anderen. De het mysterie van het kruis van Christus en dus de christelijke betekenis van het lijden, worden verlicht als we bedenken dat het de Heilige Geest is die ons verenigt in het Mystieke Lichaam (de Kerk).

In 1971 componeerde de heilige Josemaría de aanroeping tot de Goddelijke Genade, die sindsdien elk jaar in alle Opus Dei-centra op het Plechtige Pinksterfeest wordt vernieuwd.

Kom, Heilige Geest,
vul de harten van uw gelovigen,
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.

Stuur uw Schepper Geest
en vernieuwt de aarde.

Oh God,
dat u de harten van uw kinderen hebt verlicht...
met het licht van de Heilige Geest;
maakt ons volgzaam voor zijn inspiraties
om altijd goed te smaken
en geniet van zijn comfort.

Door Christus onze Heer.
Amen.

De gaven van de Heilige Geest

De gaven van de Heilige Geest die in de ziel van de christen zijn ingebracht, brengen de deugden tot volmaaktheid en maken de gelovigen volgzaam om in hun dagelijks handelen de goddelijke ingevingen stipt en liefdevol op te volgen. Catechismus van de Katholieke Kerk 1830-1831. De gaven ervan worden gegeven in het sacrament van het doopsel en versterkt in het vormsel, maar we moeten ze gedurende ons hele christelijke leven ontwikkelen.

Volgens de Catechismus van de Katholieke Kerk, zijn gaven zijn er zeven: wijsheid, begrip, raad, standvastigheid, kennis, godsvrucht en de vreze Gods.. Zij ondersteunen de het morele leven van een christen en hem volgzaam en gevoelig maken voor Gods wil.

Paulus zegt dat het bestaan van de christen bezield is door de goddelijke genade en rijk is aan haar vruchten, die zijn: "Liefde, vreugde, vrede, begrip, hulpvaardigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing" (Gal 5,22-23).

De kostbare gave van de Heilige Geest is het leven zelf van God, als zijn ware kinderen door zijn adoptie.

"Vergeet niet dat je een tempel van God bent. De Paracleet bevindt zich in het centrum van je ziel: luister naar hem en geef gehoor aan zijn ingevingen".

Camino, 57, San Josemaría.

Geschenk van advies

Zodra wij hem verwelkomen en in ons hart opnemen, begint de Heilige Geest ons gevoelig te maken voor zijn stem en onze gedachten, onze gevoelens en onze bedoelingen te richten naar het hart van God.

Het brengt ons ertoe onze innerlijke blik te richten op Jezus als model voor onze manier van handelen en omgaan met God de Vader en onze broeders en zusters.

Gift of Understanding

Deze gave van de Heilige Geest houdt verband met geloof. Als de Goddelijke Geest in ons hart woont en ons verstand verlicht, doet Hij ons dag na dag groeien in ons begrip van wat de Heer heeft gezegd en gedaan.

De leer van Jezus begrijpen, het Evangelie begrijpen, het Woord van God begrijpen.

Geschenk van wijsheid

Wijsheid als de genade om alles met Gods ogen te kunnen zien: de wereld, situaties, gelegenheden, problemen, alles, te zien met Gods ogen.

Geschenk van standvastigheid

Er zijn veel mannen en vrouwen die onze Kerk eren, omdat ze sterk zijn in het leiden van hun leven, hun gezin, hun werk en hun geloof. Laten we de Heer danken voor deze christenen die een verborgen heiligheid leven: het is de Heilige Geest die hen leidt.

Geschenk van de Wetenschap

In Genesis wordt benadrukt dat God blij is met zijn schepping, waarbij herhaaldelijk de schoonheid en goedheid van alles wordt onderstreept. Aan het eind van elke dag staat geschreven: En God zag dat het goed was.

Als God ziet dat de schepping een goede zaak, een mooie zaak is, moeten ook wij deze houding aannemen. Hier is de gave van de wetenschap die ons deze schoonheid doet zien; laten we God loven, laten we Hem danken dat Hij ons zoveel schoonheid heeft gegeven.

Gift of Mercy

Deze gave geeft aan dat wij bij God horen en een diepe band met Hem hebben, een band die ons hele leven zin geeft en ons standvastig houdt, in gemeenschap met Hem, zelfs in de moeilijkste en meest stormachtige momenten.

Het is een relatie die met het hart wordt beleefd: het is onze vriendschap met God, ons geschonken door Jezus, een vriendschap die ons leven verandert en ons vervult met enthousiasme en vreugde.

Geschenk van de angst voor God

Het is de gave van de Geest die ons eraan herinnert hoe klein wij zijn voor God en zijn liefde, en dat ons goed ligt in ons nederig, met eerbied en vertrouwen in zijn handen over te geven. Dit is de vreze Gods: overgave aan de goedheid van onze Vader die ons zeer liefheeft.

Laten we ons wenden tot de Heilige Geest

De gids die ons in ons dagelijks leven langs de weg van het goede leidt is de Heilige Geest. Wij zijn afhankelijk van zijn werk om naar het Woord te leven, om het te begrijpen, om ons te leiden op de weg van heiligheid, om rechtvaardig te handelen. Hij vervult ons met liefde, geduld, vrede, vreugde, goedheid, zachtmoedigheid, zachtmoedigheid, geeft ons geloof.


Bibliografie

Catechismus van de Katholieke Kerk.
OpusDei.org.
RomeReports

EEN VOCATIE 
DAT ZIJN SPOREN ACHTERLAAT

Help zaaien
de wereld van priesters
NU DONEREN

Gerelateerde artikelen