Stichting CARF

24 september, 20

Blog

De 7 smarten van Onze Lieve Vrouw: Wat zijn ze?

Op 15 september vieren we het feest van Onze Lieve Vrouw van Smarten. Christenen gedenken de 7 smarten van de Maagd Maria. Dit zijn verschillende momenten in het leven van de Maagd Maria waarop zij op een bijzondere en unieke manier met Jezus werd verenigd. Zo kon zij de diepte van het verdriet van haar Zoon en de liefde van zijn offer delen.

Het feest van de Passieweek herinnert ons vooral aan de deelname van de Maagd Maria aan het offer van Christus, voorgesteld door de 7 smarten van de Maagd.

Het feest van Onze Lieve Vrouw van Smarten, geeft het medeleven weer dat Onze Lieve Vrouw voelt voor de Kerkaltijd onderworpen aan processen en vervolgingen.

Kort historisch overzicht

Rond het jaar 1320 openbaarde de Maagd Maria zich aan St. Bridget in een plaats in Zweden. Bij deze gelegenheid werd haar hart verwond door 7 zwaarden. Deze wonden stonden voor de 7 smarten die de Maagd Maria aan de zijde van haar Zoon Jezus beleefde.

Toen vertelde de verdrietige Maagd aan St. Brigid dat zij die om te bidden hun pijn en verdriet indachtig, zouden zij 7 bijzondere genaden verkrijgen: vrede in hun gezin, vertrouwen in Gods handelen, troost in hun verdriet, verdediging en bescherming tegen het kwaad, alsmede de gunsten die zij van haar vragen en die niet in strijd zijn met de wil van Jezus. Tenslotte vergeving van zonden en eeuwig leven voor de zielen die haar devotie verspreiden.

De devotie tot de Treurige Maagd nam wortel onder de christenen, vooral in de Servietenorde, die zich toelegden op de meditatie over de 7 smarten van de Maagd Maria. En deze zelfde devotie werd door Paus Pius VII in 1817 uitgebreid tot de hele Kerk.

St. Brigid van Zweden. Waar Onze Lieve Vrouw verscheen en de devotie van de 7 smarten van de Maagd Maria uitlegde.

Voorstelling van de 7 smarten van de Maagd Maria, antieke postzegel

De devotie tot de 7 smarten van de Maagd Maria

Mediteren over de smarten van Maria is een manier om te delen in het diepste lijden van Maria's leven op aarde. Ze beloofde dat ze zeven genaden zou schenken aan de zielen die haar eren en begeleiden door 7 Weesgegroetjes en een Onze Vader te bidden terwijl ze mediteren over de 7 smarten van Onze Lieve Vrouw. Als u vandaag leed ervaart, neem dan de gelegenheid te baat om uw pijn en uw duel in het hart van de Maagd Maria.

Eerste smart: de profetie van Simeon bij de presentatie van het Christuskind

Lees het evangelie van Lucas (vgl. 2,22-35)

De eerste van de 7 smarten van de maagd Maria was toen Simeon haar aankondigde dat een zwaard van smart haar ziel zou doorboren vanwege het lijden van Jezus. In zekere zin zei Simon dat de deelname van de Maagd Maria aan de verlossing door verdriet zou gebeuren.

Stel je voor wat een grote impact het had op Maria's hart toen zij de woorden hoorde waarmee Simeon het bittere lijden en de dood van haar Zoon, Jezus, voorspelde.

Onze Lieve Vrouw luistert aandachtig naar wat God wil, denkt na over wat ze niet begrijpt en vraagt wat ze niet weet. Dan geeft zij zich geheel over aan de vervulling van Gods wil: zie de dienstmaagd des Heren, laat mij geschieden naar uw woord. Ziet u het wonder? De heilige Maria, lerares van al ons gedrag, leert ons nu dat gehoorzaamheid aan God geen dienstbaarheid is, dat zij het geweten niet onderwerpt: zij beweegt ons innig om de vrijheid van de kinderen Gods te ontdekken. (Het is Christus die voorbijgaat, 173).

Tweede smart: De vlucht naar Egypte met Jezus en Jozef

Lees het Evangelie van Matteüs (2,13-15)

Het vertegenwoordigt de tweede van de zeven smarten van Onze Lieve Vrouw, de smart die zij voelde toen zij met Jozef en Jezus plotseling en 's nachts zo ver weg moest vluchten om haar Zoon te redden van de door Herodes afgekondigde slachting. Maria ervoer echt lijden toen ze zag dat Jezus als baby al tot de dood werd vervolgd. Hoeveel leed ze heeft geleden in het land van ballingschap.

Het Heilige Evangelie maakt het voor ons gemakkelijker om het voorbeeld van Onze Moeder te begrijpen: Maria bewaarde al deze dingen in zichzelf en overwoog ze in haar hart. Laten we proberen haar na te volgen en in een liefdevolle dialoog met de Heer omgaan met alles wat ons overkomt, zelfs de kleinste gebeurtenissen. Laten we niet vergeten dat we ze moeten wegen, beoordelen, zien met de ogen van het geloof, om de Wil van God te ontdekken (Vrienden van God, 284; Vrienden van God, 285).

Derde Verdriet: Het verlies van Jezus - Het verloren kind in de tempel

Lees het Evangelie van Lucas (2,41 -50)

De tranen die de Maagd Maria vergoot en de pijn die zij voelde bij het verlies van uw Zoon zijn de derde van de 7 smarten van de Maagd Maria. Drie dagen in angst naar hem zoeken tot ze hem vond. gevonden in de tempel. Om dit te begrijpen, kunnen we ons voorstellen dat Jezus op zeer jonge leeftijd verloren ging, nog afhankelijk van de zorg van Maria en Sint Jozef. Hoe smartelijk was het verdriet van Onze Lieve Vrouw toen ze merkte dat Jezus er niet was.

"De Moeder van God, die naarstig op zoek ging naar haar zoon, die buiten haar schuld verloren was gegaan, en die de grootste vreugde beleefde bij het vinden van hem, zal ons helpen om op onze schreden terug te keren, om recht te zetten wat nodig is wanneer wij door onze lichtheid of zonden Christus niet onderscheiden. Zo zullen wij de vreugde bereiken Hem opnieuw te omhelzen, om Hem te zeggen dat wij Hem niet meer zullen verliezen (Vrienden van God, 278).

Vierde smart: Maria ontmoet Jezus op de weg naar Golgotha

We lezen de vierde kruisweg.

Bij de vierde van de 7 smarten van de Maagd Maria denken we aan het diepe verdriet dat de Maagd Maria voelde toen ze Jezus de crossdie het instrument van haar eigen martelaarschap draagt. Laten we ons voorstellen dat Maria haar Zoon ontmoet temidden van hen die hem naar zo'n wrede dood slepen. Laat ons de enorme pijn ervaren die zij voelde toen hun ogen elkaar ontmoetten, de pijn van een Moeder die haar Zoon probeert te steunen.

Nauwelijks is Jezus opgestaan van zijn eerste val als hij zijn Heilige Moeder ontmoet op de weg waar hij langskomt.
Met immense liefde kijkt Maria naar Jezus, en Jezus naar zijn Moeder; hun ogen ontmoeten elkaar, en elk hart stort zijn eigen verdriet in de ander. Maria's ziel is overspoeld met bitterheid, in de bitterheid van Jezus Christus.
O jullie die op de weg voorbijgaan, kijk en zie of er geen verdriet is dat vergelijkbaar is met mijn verdriet (Lam I,12).

Vijfde smart: de kruisiging en de lijdensweg van Jezus - Jezus sterft aan het kruis

Lees het Evangelie van Johannes (19,17-39)

Dit verdriet overdenkt de twee offers op Golgotha, dat van Jezus' lichaam en dat van Maria's hart. De vijfde van de 7 smarten van de Maagd Maria is het leed dat zij voelde toen zij zag hoe de nagels in de handen en voeten van haar geliefde Zoon werden geslagen. Maria's lijdensweg toen ze toekeek hoe Jezus aan het kruis leed; om ons het leven te geven. Maria stond aan de voet van het kruis en hoorde haar Zoon een dief de hemel beloven en zijn vijanden vergeven.

"Gelukkige schuld, zingt de Kerk, gelukkige schuld, dat zij zo'n grote Verlosser heeft bereikt. Gelukkige fout, kunnen we ook toevoegen, dat we de Heilige Maria als onze Moeder hebben mogen ontvangen. Nu zijn we zeker, nu moet niets ons meer verontrusten: want Onze Lieve Vrouw, gekroond tot koningin van hemel en aarde, is almachtig smeekbede voor God. Jezus kan Maria niets ontzeggen en Hij kan ons, kinderen van zijn eigen Moeder, ook niets ontzeggen (Vrienden van God, 288).

Zesde smart: La Lanzada - Jezus wordt van het kruis gehaald en overgedragen aan zijn Moeder.

Lees het Evangelie van Marcus (15, 42-46)

We denken aan de pijn die Onze Lieve Vrouw voelde toen ze zag hoe de speer in het hart van Jezus werd gegooid. In de zesde van de 7 smarten van Onze Lieve Vrouw herbeleven we het lijden dat Maria's Hart voelde toen het levenloze lichaam van haar geliefde Jezus van het kruis werd gehaald en in haar schoot werd gelegd.

Nu, staande voor dat moment van Golgotha, wanneer Jezus al gestorven is en de heerlijkheid van zijn triomf nog niet is geopenbaard, is het een goede gelegenheid om onze verlangens naar christelijk leven, naar heiligheid, te onderzoeken; om met een daad van geloof te reageren op onze zwakheden, en vertrouwend op Gods kracht, ons voor te nemen om liefde te leggen in de dingen van onze dag. De ervaring van de zonde moet ons tot verdriet brengen, tot een rijper en dieper besluit om trouw te zijn, om ons werkelijk met Christus te identificeren, om koste wat het kost te volharden in die priesterlijke zending die Hij zonder uitzondering aan al zijn leerlingen heeft toevertrouwd, en die ons aanspoort zout en licht van de wereld te zijn (Christ Is Passing By, 96).

Zevende smart: De begrafenis van Jezus in het graf en de eenzaamheid van Maria

Lezing van het Evangelie van Johannes (19, 38-42)

Dit is het oneindige lijden dat een moeder voelt bij het begraven van je Zoon, en ook al weet je dat hij op de derde dag weer zal opstaan, de beproeving van de dood is echt voor Onze Lieve Vrouw. Jezus is van haar weggenomen met de meest onrechtvaardige dood van de hele wereld en Maria, die Hem vergezelde in al zijn lijden, blijft nu alleen en vol verdriet achter. Dit is de laatste van de zeven smarten van Onze Lieve Vrouw en de moeilijkste van allemaal.

Ook de Schrift bezingt deze liefde in gloedvolle woorden: de machtige wateren konden de naastenliefde niet doven, noch de rivieren haar wegvagen. Deze liefde heeft het hart van de heilige Maria altijd zozeer vervuld dat zij een moederhart voor de hele mensheid kreeg. In de Maagd ging liefde voor God ook samen met zorg voor al haar kinderen. Haar allerliefste en aandachtigste Hart moet zeer geleden hebben, tot in de kleinste details - zij hebben geen wijn - toen zij getuige was van die collectieve wreedheid, die wreedheid die, van de kant van de beulen, het Lijden en de Dood van Jezus was. Maar Maria spreekt niet. Net als haar Zoon heeft ze lief, zwijgt en vergeeft. Dat is de kracht van de liefde (Vrienden van God, 237).

De 7 smarten van de Maagd, meegedeeld aan de heilige Brigid voor de devotie van de christenen.

Beschrijving van wat hier in de afbeelding staat

Gebed voor de 7 smarten van de Maagd Maria.

O droevig en onbevlekt Hart van Maria, verblijfplaats van zuiverheid en heiligheid, bedek mijn ziel met uw moederlijke bescherming zodat ik, altijd trouw aan de stem van Jezus, zijn liefde kan beantwoorden en zijn goddelijke wil kan gehoorzamen.

Ik wil, mijn Moeder, innig verenigd leven met uw Hart dat volledig verenigd is met het Hart van uw Goddelijke Zoon.

Wees met ons en geef ons uw hulp, opdat wij strijd kunnen omzetten in overwinning en verdriet in vreugde.

Onze Vrouwe van Smarten, versterk mij in het lijden van het leven.

Bid voor ons, O Moeder, want U bent niet alleen de Moeder van Smarten, maar ook de Meesteres van alle genaden.

Amen.

Met medewerking van:

Opus Dei. org
Biblija.net
Aciprensa.com
Hearts.org

Deel Gods glimlach op aarde.

We wijzen je donatie toe aan een specifieke diocesane priester, seminarist of religieus, zodat je zijn verhaal kent en voor hem kunt bidden met naam en toenaam.
NU DONEREN
NU DONEREN