DARUJTE NYNÍ

Nadace CARF

29 Květen, 24

dones-spiritu-santo-foundation-carf

Kdo je Duch svatý a jaké jsou jeho dary? Vzývání Ducha svatého

Velikonoční doba je par excellence dobou Ducha svatého, která vrcholí slavností Letnic. Tehdy Církev slaví jeho příchod a rozdává apoštolům dary Ducha svatého.

 
Křesťané ve Vyznání víry vyznávají víru v Ducha svatého, který je Bůh, "Pán a dárce života". On je nevyčerpatelným zdrojem božského života v nás. On je "živá voda", kterou Ježíš slíbil Samaritánce, aby navždy uhasil žízeň a uspokojil nejhlubší a nejvyšší touhy lidského srdce. Ježíš totiž "přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti". (Jn 10,10)

Kdo je Duch svatý?

Duch svatý, který je jednou ze tří osob Nejsvětější Trojice.. Pochází od Otce a Syna. Kristus ji vlil do našich srdcí, aby nás učinil Božími dětmi a vedl, oživoval a živil náš život.

Právě to máme na mysli, když říkáme, že křesťan je duchovní člověk: člověk, který myslí a jedná podle Ducha svatého, který je jeho inspirací.

Víra Církve však uctívá životodárnou, jednotnou a nedělitelnou Svatou Trojici a zároveň vyznává rozdílnost Osob. Když Otec posílá své Slovo, posílá také svůj Dech: jde o společné poslání, v němž jsou osoby Svaté Trojice odlišné, ale neoddělitelné. Bezpochyby, Je to Kristus, kdo se zjevuje, viditelný obraz neviditelného Boha, ale je to Duch svatý, kdo ho zjevuje.. Katechismus katolické církve 687-689

Příchod Ducha svatého

Před nanebevstoupením Ježíš přikázal učedníkům, aby "neopouštěli Jeruzalém, ale čekali na Otcovo zaslíbení. Jan totiž křtil vodou," řekl jim, "ale vy budete pokřtěni Duchem svatým až za mnoho dní. Až na vás přijde, budete svědky v. Jeruzalémv celém Judsku, v Samaří a až na konec země.

O několik dní později svatý Lukáš pokračuje: "Když byli všichni pohromadě, náhle se z nebe ozval zvuk jako prudký silný vítr, který naplnil celý dům, kde seděli, a ukázaly se jim jazyky jako oheň, který seděl na každém z nich. Y všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky.".

V tento den se plně zjevuje Svatá Trojice. a od té chvíle je Království, které Kristus hlásal, otevřené všem, kdo v něj věří.

Poslání Ducha svatého

Ježíš plně zjevuje Ducha svatého až po svém zmrtvýchvstání. Navrhuje to však postupně, dokonce i ve svém učení zástupu, když zjevuje, že jeho Tělo bude pokrmem pro život světa. Naznačuje to také Nikodémovi, Samaritánce a těm, kdo se účastní svátku stánků.

Svým učedníkům otevřeně vypráví o modlitbě: je zaznamenáno u svatého Lukáše ve verši 11 jeho GospelJestliže vy, kteří jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré věci, oč spíše Otec v nebesích dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí."

A když jim vysvětluje, jaké svědectví budou muset vydat, říká: "Až vás zatknou, nedělejte si starosti s tím, co budete říkat nebo jak budete mluvit. Až přijde čas, bude vám sděleno, co máte říci. Neboť to nebudete vy, kdo bude mluvit, ale Duch Otcův, který bude mluvit za vás." Katechismus katolické církve 689-690

Parakléta, který je sám Bůh, jenž se nám dává, aby nás učinil účastnými své božské přirozenosti. Působí v nás tím, že nám dává vnitřní útěchu, které můžeme zakoušet jako růst víry, naděje, lásky, pokoje nebo radosti, která nás k němu přitahuje.

"Nikdo nemůže říci 'Ježíš je Pán' jinak než skrze Ducha svatého," říká svatý Pavel v Listu Korintským. A v epištole Galaťanům: "Bůh poslal Ducha svého Syna do našich srdcí, abychom volali 'Abba, Otče'".

Maria-Svatá-Manželka-Svatého-Ducha

Duch svatý a Panna Maria

Připravil Marii svou milostí. Maria, "plná milosti", Matka toho, v němž "tělesně přebývá celá plnost božství".

V Marii naplňuje Boží milost Otcův dobrotivý záměr.. Panna počne a porodí Božího Syna působením Ducha svatého. Její panenství se stává jedinečnou plodností skrze sílu Ducha a víru.

Stručně řečeno, skrze Marii začíná Duch svatý uvádět lidi do společenství s Kristem. "objektem Boží dobrotivé lásky". Katechismus katolické církve 721-726

Duch svatý v životě křesťana

Poznání víry je možné pouze v Boží milosti. Abychom mohli vstoupit do kontaktu s Kristem, musíme být nejprve přitahováni Boží milostí. On spolu s Nejsvětější Trojicí přichází přebývat do duše skrze svátost křtu. Duch svatý je svou milostí tím "prvním", kdo nás probouzí k víře. a zasvěcuje nás do nového života poznáním jediného pravého Boha a toho, kterého Bůh poslal, Ježíše Krista. Katechismus katolické církve 737-742

Bez Boží milosti nelze žít křesťanský život, protože je naším společníkem a protagonistou našeho života, řekl papež František během homilie v kapli Casa Santa Marta.

"Bez Ducha svatého nelze žít křesťanským životem."řekl papež František a dodal, že bychom měli prosit Pána o milost porozumět tomuto poselství, protože "On je naším společníkem na cestě".

Svatý otec vysvětluje, že bez Ducha svatého, který je naší silou, nemůžeme udělat nic.Duch nás "nutí vstát z našich mezí, z našich mrtvých, protože máme tolik, tolik nekróz v našem životě, v naší duši". Proto je nutné, aby mu křesťané v naší existenci věnovali místo.

Papež dále zdůraznil, že křesťanský život, který nevyhrazuje prostor pro Ducha svatého a nenechává se jím vést, "je pohanský život, který se vydává za křesťanský. On je protagonista křesťanského života, Duch, který je s námi, který nás doprovází, proměňuje a přemáhá.

V Santa Martě František vyzval papeže, aby všichni katolíci by si měli být vědomi, "že nemůžeme být křesťany, aniž bychom chodili s Duchem svatým".aniž bychom s ním jednali, aniž bychom ho nechali být hlavním hrdinou našeho života."

 
 
YouTube Výchozí nastavení (13:54)
 

Papež František vysvětluje víru v Ducha svatého. 
Generální audience: Katecheze papeže Františka k Roku víry.

Symboly Ducha svatého v církvi

Voda z Křest znamená působení Boží milosti v duši.

Požár protože v podobě jazyků "jako ohnivých" sestoupil Duch na učedníky ráno o Letnicích a naplnil je.

La Paloma protože když Kristus vychází z vody svého křtu, sestupuje na něj Duch svatý v podobě holubice a spočívá na něm.

Vzývání Ducha svatého

Výraz "Duch" je překladem hebrejského slova Ruah, které v prvním významu znamená dech, vzduch, vítr.

Když Ježíš oznamuje a slibuje příchod Ducha svatého, nazývá ho "Paraklétem", což se obvykle překládá jako "Utěšitel". Nazývá ho také "Duchem pravdy".

Svatý Pavel o něm mluví jako o Duchu zaslíbení, Duchu adopce, Duchu Kristově, Duchu Páně, Duchu Božím a u svatého Petra jako o Duchu slávy.

Na druhé straně církev považuje Ducha a Svatého za božské atributy společné třem božským osobám. Spojením těchto dvou pojmů však Písmo, liturgie a teologický jazyk označují nevýslovnou osobu Parakléta bez jakéhokoli možného zrovnoprávnění s ostatními. Na stránkách tajemství Kristova kříže a tím i křesťanský smysl utrpení, se osvětlí, když si uvědomíme, že je to Duch svatý, kdo nás spojuje v mystickém těle (církvi).

V roce 1971 svatý Josemaría složil vzývání Boží milosti, které se od té doby každoročně obnovuje ve všech střediscích Opus Dei o slavnosti Seslání Ducha svatého.

Přijď, Duchu svatý,
naplň srdce svých věrných,
a zažehni v nich oheň své lásky.

Pošlete svého Ducha Stvořitele
a obnovuje tvář země.

Bože,
že jsi osvítil srdce svých dětí.
světlem Ducha svatého;
nás učinil poddajnými vůči jeho inspiracím
aby vždy chutnaly dobře
a užívejte si jeho pohodlí.

Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Dary Ducha svatého

Dary Ducha svatého vlévané do duše křesťana přivádějí ctnosti k dokonalosti a činí věřící poslušnými, aby se ve svém každodenním jednání pohotově a s láskou řídili božskými vnuknutími. Katechismus katolické církve 1830-1831. Jeho dary jsou nám dány ve svátosti křtu a posíleny při biřmování, ale musíme je rozvíjet po celý křesťanský život.

Podle Katechismu katolické církve, jeho darů je sedm: moudrost, rozumnost, rada, statečnost, poznání, zbožnost a bázeň Boží.. Podporují morální život křesťana a učinit ho poddajným a vnímavým vůči Boží vůli.

Svatý Pavel říká, že existence křesťana je oživována Boží milostí a bohatá na její plody, kterými jsou: "láska, radost, pokoj, porozumění, vstřícnost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání" (Gal 5,22-23).

Vzácný dar Ducha svatého je samotným Božím životem, neboť jsme jeho pravými dětmi na základě jeho adopce.

"Nezapomínejte, že jste Božím chrámem. Paraklét je středem tvé duše: naslouchej mu a poslušně naslouchej jeho vnuknutím."

Camino, 57, San Josemaría.

Dárek v podobě rady

Ve chvíli, kdy ho přijmeme do svého srdce, Duch svatý nás začne činit citlivými na jeho hlas a usměrňovat naše myšlenky, pocity a záměry podle Božího srdce.

Vede nás k tomu, abychom obrátili svůj vnitřní pohled k Ježíši jako ke vzoru pro naše jednání a vztah k Bohu Otci a k našim bratrům a sestrám.

Dar porozumění

Tento dar Ducha svatého souvisí s vírou. Když Boží Duch přebývá v našich srdcích a osvěcuje naši mysl, dává nám den za dnem růst v chápání toho, co Pán řekl a učinil.

Porozumět Ježíšovu učení, porozumět evangeliu, porozumět Božímu slovu.

Dar moudrosti

Moudrost jako milost schopnosti vidět vše Božíma očima: vidět svět, situace, příležitosti, problémy, všechno Božíma očima.

Dar odvahy

Je mnoho mužů a žen, kteří ctí naši církev, protože jsou silní ve vedení svého života, své rodiny, své práce a své víry. Děkujme Pánu za tyto křesťany, kteří žijí skrytou svatostí: je to Duch svatý, kdo je vede.

Dar vědy

V knize Genesis je zdůrazněno, že Bůh má radost ze svého stvoření, a opakovaně je zdůrazňována krása a dobrota všeho. Na konci každého dne je napsáno: A Bůh viděl, že to bylo dobré.

Pokud Bůh vidí, že stvoření je dobrá věc, krásná věc, musíme i my zaujmout tento postoj. Zde je dar vědy, který nám umožňuje vidět tuto krásu; chvalme Boha, děkujme mu, že nám dal tolik krásy.

Dar milosrdenství

Tento dar poukazuje na naši sounáležitost s Bohem a na naše hluboké pouto s ním, pouto, které dává smysl celému našemu životu a udržuje nás v pevném společenství s ním i v těch nejtěžších a nejbouřlivějších chvílích.

Je to vztah prožívaný srdcem: je to naše přátelství s Bohem, které nám daroval Ježíš, přátelství, které mění náš život a naplňuje nás nadšením a radostí.

Dar strachu z Boha

Je to dar Ducha, který nám připomíná, jak jsme malí před Bohem a jeho láskou a že naše dobro spočívá v tom, že se pokorně, s úctou a důvěrou svěříme do jeho rukou. To je bázeň Boží: odevzdanost dobrotě našeho Otce, který nás velmi miluje.

Obraťme se na Ducha svatého

Je to Duch svatý, kdo nás vede po cestě dobra v našem každodenním životě. Na jeho díle závisí, zda budeme žít podle Slova, zda mu budeme rozumět, zda nás povede na cestě svatosti a zda budeme jednat spravedlivě. Naplňuje nás láskou, trpělivostí, pokojem, radostí, dobrotou, mírností, tichostí, laskavostí, dává nám víru.


Bibliografie

Katechismus katolické církve.
OpusDei.org.
RomeReports

VOKACE 
KTERÁ ZANECHÁ STOPU

Pomoc při setí
svět kněží
DARUJTE NYNÍ

Související články