Φορολογική έκπτωση των δωρεών προς ΜΚΟ και ιδρύματα

Ο νόμος 49/2002 περί χορηγιών, ο οποίος ενθαρρύνει τις ιδιωτικές δωρεές σε δραστηριότητες γενικού ενδιαφέροντος, όπως αυτές του Ιδρύματος CARF.

Η δωρεά 250 € σημαίνει έκπτωση 80 %

Φορολογικά οφέλη για δωρεές
Με το ν.δ. 6/2023 της 19ης Δεκεμβρίου, το οποίο επικαιροποιεί το νόμο περί χορηγιών, οι ιδιωτικές δωρεές αυξάνουν το ποσό σε 250 € με έκπτωση στη δήλωση φόρου εισοδήματος 80 %. Με άλλα λόγια, προσφέροντας 20,84 €/μήνα ή 250 €/έτος, θα λάβετε 200 € πίσω στη φορολογία σας. Με κόστος μόνο 50 € ετησίως, μπορείτε να βοηθήσετε τους φοιτητές (ιεροσπουδαστές, ιερείς και θρησκευόμενους) να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους, ώστε να μη χαθεί καμία κλίση.

Υπολογίστε τη δυνατότητα έκπτωσης των δωρεών σας από το φόρο:

Εξηγούμε τι νέο υπάρχει 2024 στον νόμο 49/2002 περί πατρωνίας

της 23ης Δεκεμβρίου, σχετικά με το φορολογικό καθεστώς των μη κερδοσκοπικών οργανισμών και τα φορολογικά κίνητρα για την παροχή πελατειακών υπηρεσιών.

Άρθρο 19. Έκπτωση της υποχρέωσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων

1. Οι φορολογούμενοι φυσικών προσώπων δικαιούνται να εκπίπτουν από την ακαθάριστη φορολογική τους υποχρέωση το αποτέλεσμα της εφαρμογής της ακόλουθης κλίμακας στη βάση έκπτωσης που αντιστοιχεί σε όλες τις δωρεές, τις χορηγίες και τις εισφορές με δικαίωμα έκπτωσης, οι οποίες προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του παρόντος νόμου: 

Η βασική έκπτωση για ποσό έως 250 ευρώ έχει ποσοστό έκπτωσης - 80 %. 
Υπολειπόμενη βάση έκπτωσης - 40 %
Εάν κατά τις δύο αμέσως προηγούμενες φορολογικές περιόδους πραγματοποιήθηκαν δωρεές, χορηγίες ή εισφορές με δικαίωμα έκπτωσης υπέρ της ίδιας οντότητας για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο, σε κάθε μία από αυτές, από εκείνο του προηγούμενου έτους, το ποσοστό έκπτωσης που εφαρμόζεται στη βάση της έκπτωσης υπέρ της ίδιας οντότητας που υπερβαίνει τα 250 ευρώ είναι 45%.

2. Η βάση της εν λόγω έκπτωσης υπολογίζεται για τους σκοπούς του ορίου που προβλέπεται στο τμήμα 1 του άρθρου 69 του νόμου 35/2006, της 28ης Νοεμβρίου, για το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και τη μερική τροποποίηση των νόμων για το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, το φόρο εισοδήματος κατοίκων εξωτερικού και το φόρο περιουσίας.

Άρθρο 20. Έκπτωση της φορολογικής υποχρέωσης των εταιρειών

1. Οι φορολογούμενοι με εταιρικό εισόδημα δικαιούνται να αφαιρέσουν από τον ακαθάριστο φόρο που πρέπει να καταβληθεί, μείον τις εκπτώσεις και τις ελαφρύνσεις που προβλέπονται στα κεφάλαια ΙΙ, ΙΙΙ και IV του τίτλου VI του νόμου 43/1995, της 27ης Δεκεμβρίου, για τον φόρο εισοδήματος εταιρειών, το 35% της βάσης για την έκπτωση που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18. Τα ποσά που αντιστοιχούν στη φορολογική περίοδο που δεν αφαιρέθηκαν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις φορολογικές δηλώσεις για τις φορολογικές περιόδους που λήγουν μέσα στα αμέσως επόμενα 10 έτη και μετά. Εάν κατά τις δύο αμέσως προηγούμενες φορολογικές περιόδους έγιναν δωρεές, χορηγίες ή εισφορές με δικαίωμα έκπτωσης υπέρ της ίδιας οντότητας για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο, σε κάθε μία από αυτές, από εκείνο της προηγούμενης φορολογικής περιόδου, το ποσοστό έκπτωσης που εφαρμόζεται στη βάση έκπτωσης υπέρ της ίδιας οντότητας είναι 40%.

2. Η βάση για την έκπτωση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10 % της φορολογικής βάσης για τη φορολογική περίοδο. Τα ποσά που υπερβαίνουν το όριο αυτό μπορούν να εφαρμοστούν στις φορολογικές περιόδους που λήγουν κατά τα αμέσως επόμενα δέκα έτη και μετά.

Μπορώ να έχω φορολογικά οφέλη για τις δωρεές μου σε είδος;

Η δωρεά σας σε είδος επωφελείται από φορολογικά κίνητρα. Στόχος του νόμου για τις χορηγίες είναι να ενθαρρύνει τις ιδιωτικές προσπάθειες σε δραστηριότητες γενικού συμφέροντος με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο και, ως εκ τούτου, θεσπίζει κίνητρα για τους δωρητές. Μόλις αποσαφηνιστεί η αξία του περιουσιακού στοιχείου (η αξία του στους λογαριασμούς ή σύμφωνα με τα περιουσιακά στοιχεία), θα εκδώσουμε το αντίστοιχο πιστοποιητικό που θα σας επιτρέψει να λάβετε τα ίδια οφέλη.
Από το εδώ μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο έγγραφο που αναλύει το φορολογικό καθεστώς για το δωρεές, δωρεές σε είδος και εισφορές σε ιδρύματα στο οποίο εφαρμόζεται το βασιλικό διάταγμα-νόμος 17/2020 της 5ης Μαΐου 2020, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 6ης Μαΐου 2020, το οποίο περιλαμβάνει τροποποίηση του άρθρου 19 του νόμου 49/2002.
Φορολογικά οφέλη για τα φυσικά πρόσωπα (φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων)
Πρώτα €250
Αφαίρεση του 80 %
Ανάπαυση
Αφαίρεση του 40 %
Επαναλαμβανόμενες δωρεές
Αφαίρεση του 45 %
Η βάση για την έκπτωση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10 % της φορολογητέας αξίας για τη φορολογική περίοδο.
Φορολογικά οφέλη για τις εταιρείες (IS)
Δωρεές γενικά
Αφαίρεση του 40 %
Επαναλαμβανόμενες δωρεές
Αφαίρεση του 50 %
Η βάση για την έκπτωση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15 % της φορολογητέας αξίας για τη φορολογική περίοδο.
ΔΩΡΕΑ ΤΩΡΑ