DONUOKITE DABAR

CARF fondas

22 kiškiai, 20

Džiaugsmingos šventojo rožinio paslaptys

Jie yra esminė šventojo rožinio maldos dalis. Pirmadieniais ir šeštadieniais meldžiamasi džiaugsmingomis paslaptimis, kurios yra pirmosios iš keturių penkių paslapčių, sudarančių rožinį.

Džiaugsmingosios paslaptys susijusios su Jėzaus įsikūnijimu ir kūdikyste. Jie taip pat meldžiasi. Šviesios paslaptys viešąjį Kristaus gyvenimą. Skausmingos paslaptys mūsų Viešpaties kančios ir Šlovingos paslaptys įvykių po Prisikėlimo.

"Šventojo Rožinio kalbėjimas su paslapčių apmąstymu, Tėve mūsų ir Sveika, Marija kartojimu, Švenčiausiosios Trejybės šlovinimu ir nuolatiniu Dievo Motinos šaukimusi,
yra nuolatinis tikėjimo, vilties ir meilės, garbinimo ir atgailos aktas".
Josemaría Escrivá de Balaguer.

Pirmoje džiaugsmingoje paslaptyje prisimename Įsikūnijimą

Pirmojoje džiaugsmingoje paslaptyje prisimename Apreiškimą Mergelei Marijai ir Žodžio įsikūnijimą.

 • Luko 1, 26-27: "Šeštąjį mėnesį angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, vadinamą Nazaretu, pas mergelę, sužadėtą su vyru, vardu Juozapas, kilusiu iš Dovydo giminės, o mergelės vardas buvo Marija".
  Angelas ją pasveikina: "Džiaukitės, malonės pilni: Viešpats su jumis".

Marija, klusnaus tikėjimo ikona

Benediktas XVI sako: "Angelas, sveikindamas Dievo Motiną, randa joje pasitikėjimo nuostatą net ir sunkiomis akimirkomis. Gebėjimas vertinti įvykius atsižvelgiant į tikėjimo šviesaNuolankumas, kuris moka klausytis Dievo ir atsidavusiai į jį atsiliepti.

Taip, pabrėžia popiežius, dar kartą patvirtinama Marijos džiaugsmo priežastis: "Džiaugsmas kyla iš malonės, t. y. iš bendrystės su Dievu, iš gyvybiškai svarbaus ryšio su Juo, iš buvimo Dievo buveine. Šventoji Dvasiavisiškai suformuota Dievo veikimo".

Marija su visišku pasitikėjimu atsiduoda Dievo pasiuntinio jai paskelbtam žodžiui ir tampa visų tikinčiųjų pavyzdžiu bei motina. Taigi tikėjimas yra pasitikėjimas, tačiau jis taip pat reiškia tam tikrą neaiškumą. Marija visiškai atsiveria Dievui, jai pavyksta priimti Dievo valią, net jei ji paslaptinga, net jei dažnai neatitinka jos pačios valios ir yra sielą perveriantis kalavijas".

Benediktas XVI pabrėžia, "Marija jis pradeda intymų dialogą su jam paskelbtu Dievo žodžiu; jis nesvarsto jo paviršutiniškai, bet stabteli ir leidžia jam įsiskverbti į savo protą ir širdį, kad suprastų, ko Viešpats iš jo nori, kokia yra skelbimo prasmė."

Antrojoje džiaugsmingoje paslaptyje prisimename Dievo Motinos apsilankymą pas jos pusseserę šv.

 • Lk 1, 39-42 Tomis dienomis Marija iškeliavo ir skubiai nuvyko į kalnų kraštą, į vieną Judo miestą, įėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos pasveikinimą, kūdikis jos įsčiose šoktelėjo iš džiaugsmo, ir Elzbieta prisipildė Šventosios Dvasios; ji sušuko garsiu balsu ir tarė: "Palaiminta tu tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius" (Lk 1, 39-44).

Marija - meilės ir nuolankumo pavyzdys

Nuolankumas Mergelė MarijaBernardas sako, kad tai yra visų dorybių pagrindas ir saugotojas. Ir teisingai, nes be nuolankumo sieloje neįmanoma jokia dorybė.

Visos dorybės išnyksta, jei išnyksta nuolankumas. Priešingai, sakė šventasis Pranciškus Salezas, Dievas yra toks nuolankumo draugas, kad tuojau pat ateina ten, kur jį pamato.

Popiežius Pranciškus meldžiasi šventąjį rožinį

Popiežius Pranciškus meldžiasi šventąjį rožinį

Trečiojoje Džiaugsmo paslaptyje prisimename Dievo Sūnaus gimimą Betliejuje.

 • Lk 2, 1-7: Tomis dienomis išėjo Cezario Augusto įsakas, kuriuo buvo įsakyta suregistruoti visą pasaulį. Pirmasis gyventojų surašymas įvyko, kai Kvirinijus buvo Sirijos gubernatorius.
  Jie išėjo kiekvienas registruotis į savo miestą. Juozapas iš Galilėjos, iš Nazareto miesto, atvyko į Judėją, į Dovydo miestą, vadinamą Betliejumi, nes jis buvo iš Dovydo namų ir giminės, pas savo žmoną Mariją, kuri laukėsi kūdikio.
  Jiems ten būnant, išsipildė jos gimdymo dienos, ir ji pagimdė savo pirmagimį sūnų, suvyniojo jį į vystyklus ir paguldė į ėdžias, nes užeigoje nebuvo vietos. Jėzus gimė kuklioje tvartelyje, neturtingoje šeimoje.
 • Katalikų Bažnyčios katekizmas, 525: Tie paprasti piemenys yra pirmieji įvykio liudytojai. Šiame skurde atsiskleidžia dangaus šlovė.

Marija tarnauja kitiems

Toks pat požiūris pastebimas ir Virgin Mergelė Marija po piemenų pamaldų: "Jis visa tai saugojo, apmąstydamas savo širdyje".

"Tai gilus Marijos klusnaus tikėjimo nuolankumas, kai ji priima net tai, ko nesupranta apie Dievo darbą, leisdama Dievui atverti jos protą ir širdį. Todėl Elzbieta gali sakyti: "Palaiminta, kuri įtikėjo Viešpaties žodžio išsipildymu". (Lk 1, 45)todėl ji taip bus vadinama dar ne vieną kartą.

Taigi tikėjimas mums sako, kad bejėgė to Kūdikio galia galiausiai nugali pasaulio galybių gandus".

Ketvirtąja Džiaugsmo paslaptimi prisimename Jėzaus Paaukojimą ir Marijos Apsivalymą.

Ketvirtojoje džiaugsmingųjų paslapčių dalyje prisimename Padovanojimą šventykloje

 • Lk 2, 21-24: Kai baigėsi aštuonios apipjaustymo dienos, jam buvo duotas Jėzaus vardas, kaip angelas jį buvo pavadinęs prieš jam užsimezgant įsčiose.
  Pasibaigus apsivalymo dienoms pagal Mozės Įstatymą, jie nusivedė Jėzų į Jeruzalę, kad pristatytų jį Viešpačiui, kaip parašyta Viešpaties Įstatyme: Kiekvienas pirmagimis vyriškos lyties asmuo turi būti pašvęstas Viešpačiui. ir aukoti ukalakutų pora arba du balandžių jaunikliai.pagal tai, kas pasakyta Viešpaties įstatyme".
 • Katalikų Bažnyčios katekizmas, 527: Jėzaus apipjaustymas aštuntą dieną po jo gimimo yra jo įtraukimo į Abraomo palikuonis, į Sandoros tautą, jo paklusimo Įstatymui ženklas.

"Mary Purifier

Marija nebeatrodo netyra. Ji eina į šventyklą ne tam, kad apsivalytų, bet kad dalyvautų atpirkimo kelionėje. Jėzus. Marija pasirodo kaip Jėzaus bendradarbė, kartu su juo keliaujanti Dievo tautos labui. Ji yra ne nešvari moteris, bet valytoja.

Penktojoje Džiaugsmo paslaptyje prisimename šventykloje pamestą ir rastą Kūdikį.

 • Lk 2, 41-47: "Jo tėvai kasmet eidavo į Jeruzalę į Paschos šventę. Kai jam sukako dvylika metų, jie, kaip įprasta, nuvyko į šventę, o kai grįžo, vaikelis Jėzus liko Jeruzalėje, bet jo tėvai to nežinojo.
  Praėjus trims dienoms, jie rado jį šventykloje, sėdintį tarp mokytojų, besiklausantį jų ir užduodantį jiems klausimus; visi, kurie jį girdėjo, stebėjosi jo išmone ir atsakymais.
 • Katalikų Bažnyčios katekizmas, 534: "Jėzaus suradimas šventykloje yra vienintelis įvykis, kuris nutraukia evangelijų tylą apie paslėptus Jėzaus metus. Jėzus atskleidžia savo visiško pasišventimo misijai, kylančiai iš jo dieviškosios giminystės, slėpinį: "Argi nežinojote, kad aš užsiimu savo Tėvo reikalais?

Marija klausosi, taip pat tamsoje

Benediktas XVI pabrėžia, kad Marijos tikėjimas gyvas iš apsireiškimo džiaugsmo, bet praeina pro miglą, kurią sudaro nukryžiavimas jo Sūnaus, kad pasiektų prisikėlimo šviesą.

Todėl mūsų tikėjimo kelias iš esmės nesiskiria nuo Marijos kelio: "Randame šviesos akimirkų, bet taip pat randame atkarpų, kuriose Dievo tarsi nėra".

Sprendimas aiškus: "Kuo labiau atsiveriame Dievui, priimame tikėjimo dovaną, visiškai Juo pasitikime, kaip tai padarė Marija, tuo labiau Jis savo buvimu įgalina mus ramiai gyventi visose gyvenimo situacijose ir būti tikriems Jo ištikimybe ir Jo meilė".

Kai po trijų dienų ieškojimų jie randa Kūdikį šventykloje, jis jiems paslaptingai atsako: "Kodėl manęs ieškojote, argi nežinojote, kad aš turiu būti pas savo Tėvą?

Taigi, pažymi popiežius, "Marija turi atnaujinti gilų tikėjimą, su kuriuo per apreiškimą ištarė "taip"; ji turi pripažinti, kad pirmenybė priklauso tikrajam ir tikrajam Tėvui; ji turi žinoti, kaip išlaisvinti Sūnų, kurį ji pagimdė, kad jis vykdytų savo valią; ji turi žinoti, kaip leisti Sūnui, kurį ji pagimdė, laisvai vykdyti savo valią. misija".

Malda pasibaigus Šventojo Rožančiaus džiaugsmingosioms paslaptims

Mano draugas: jei nori būti didelis, padaryk save mažu.
Būti mažam reikia tikėti taip, kaip tiki vaikai, mylėti taip, kaip myli vaikai, atsisakyti savęs taip, kaip atsisako vaikai, melstis taip, kaip meldžiasi vaikai..., melstis taip, kaip meldžiasi vaikai.
Ir visa tai kartu yra būtina, kad praktiškai įgyvendintumėte tai, ką jums parodysiu šiose eilutėse:
Kelionės, kuri baigiasi visiška Jėzaus beprotybe, pradžia yra pasitikinti meilė Švenčiausiajai Mergelei Marijai.
-Ar norite mylėti Dievo Motiną? -Taigi, gydykite ją! Kaip? - Gerai melsdamiesi Dievo Motinos Rožinį.
Bet Rožinio maldoje... mes visada kalbame tą patį! -Argi mylintys vienas kitą ne visada sako vienas kitam tą patį... Argi jūsų Rožinio malda nėra monotoniška, nes užuot tarę žodžius kaip žmogus, jūs tariate garsus kaip gyvulys, o jūsų mintys toli nuo Dievo? -Antra, pažvelkite: prieš kiekvieną dešimtmetį nurodoma paslaptis, kurią reikia apmąstyti.
-Ar esate... Ar kada nors svarstėte šias paslaptis?
Padarykite save mažą. Eikite su manimi ir - tai mano pasitikėjimo nervas - mes gyvensime Jėzaus, Marijos ir Juozapo gyvenimą.

Šventasis Josemaría Escrivá.

Bendradarbiaujant:

OpusDei.org
Popiežius Pranciškus: Meditacijos apie šventojo rožinio slėpinius.

VOKACIJA 
KURIS PALIKS PĖDSAKĄ

Padėkite sėti
kunigų pasaulis
DONUOKITE DABAR

Susiję straipsniai