Nadace CARF

13 Říjen, 22 let

Blog

Modlitba v nejistých časech

Je to pokorná výzva k modlitbě, která se nevzdává; výzva k odvážné víře, která čeká, aniž by se vzdala; výzva ke společenství mezi bratry a sestrami, které je silnější než jakákoli nejistota a hrozba, byť by byla sebevětší.

Protože v mnoha koutech světa dnes dochází k nespravedlnosti, válkám a sobeckému zanedbávání. Naslouchejme prosbám o pomoc pronásledovaných křesťanů v mnoha zemích, chudých, sexuálně zneužívaných dětí a týraných žen v zemích, kde jsou protesty systematicky potlačovány. Mnoho z nich je umlčováno terorismem nebo ekonomickými zájmy. Nemůžeme zůstat lhostejní ke klimatickým katastrofám, kvůli nimž je mnoho lidí bez prostředků, ani k počtu celých rodin, které se tiše topí v nesplněném snu dostat se do Evropy po moři. Celý svět dnes zažívá znepokojivou situaci politické, hospodářské a kulturní nejistoty. I dnes vidíme tisíce osamělých starých lidí opuštěných ve velkých městech po celém světě. A nezapomeňme na Ukrajinu, Sýrii, Afghánistán a celkem 57 ozbrojených konfliktů, o kterých se nemluví.

Jako křesťané nemůžeme mlčet k tolika skutečnostem, za které se musíme společně modlit. Chceme být jednotným tělem, které trpí a slaví jako rodina. To je naše cesta k Velikonocům a pocit sjednocení s Marií a Josefem, který už na úpatí tolika křížů dějin, viditelných i neviditelných, ohlašuje ráno vzkříšení. "Jako voják, který stojí na stráži, tak i my musíme stát u dveří Boha, našeho Pána, a to je modlitba." Svatý Josemaría, F73.

Modlit se znamená probudit se a vydat se na cestu ve společenství.

Jestliže se křesťanství," řekl Jan Pavel II., "má v naší době vyznačovat především uměním modlitby, jak bychom mohli necítit obnovenou potřebu trávit dlouhé chvíle v duchovním rozhovoru, v tiché adoraci, v postoji lásky před Kristem přítomným v Nejsvětější svátosti? Jak často jsem, drazí bratři a sestry, prožíval tuto zkušenost a nacházel v ní sílu, útěchu a oporu!

Svatý Josemaría ji definuje takto nezbytné pro duchovní život. Modlitba je dech, který umožňuje rozvoj života ducha, a aktualizuje víru v Boží přítomnost a jeho lásku. Někdy to může být pohled na obraz Pána nebo jeho Matky, někdy prosba, vyjádřená slovy, někdy nabídka dobrých skutků, nabídka dobrých skutků, nabídka dobrých skutků, nabídka dobrých skutků, nabídka dobrých skutků. růženec jako rodinaúčastnit se mše svaté nebo se vydat na zbožnou cestu. devátý.

"Modlitba je způsob, jak zastavit všechno zlo, kterým trpíme." Forge, 76. žádné dva časy modlitby nejsou stejné. Duch svatý, zdroj neustálé novosti, přebírá iniciativu, jedná a čeká. "Ovoce působení Ducha svatého, který nás vlévá a podněcuje víru, naději a lásku a vede nás k růstu v Boží přítomnosti, dokud nepoznáme, že jsme jak na zemi, kde žijeme a pracujeme, tak v nebi, přítomni skrze milost v našich srdcích". Svatý Josemaría, Rozhovory, 116.

Potřebujeme "opravdové křesťany, muže a ženy, kteří jsou bezúhonní, schopni čelit životním situacím s otevřeným duchem, sloužit svým spoluobčanům a přispívat k řešení velkých problémů lidstva, vydávat svědectví o Kristu všude tam, kde se později ve společnosti ocitnou". Je to Kristus, kdo prochází kolem, 28.

Svatý Josemaría Escrivá.

Lék na nejisté časy: modlitba

Někdy se zdá, že modlitba, i když je důležitá, může jen stěží zastavit něco tak velkého, jako je ozbrojený konflikt nebo sociální nespravedlnost. Již však ukázala, že může válkám zabránit, nebo pokud již probíhají, minimalizovat jejich dopady, či je dokonce ukončit. Příkladem této situace je vystoupení skupiny Fatima. Když 13. května 1917, uprostřed první světové války, Panna Maria požádala: "Modlete se každý den růženec za mír ve světě a za ukončení války".

Bůh neúnavně volá každého člověka k tajemnému setkání modlitby. Bůh je ten, kdo přebírá iniciativu v modlitbě, vkládá do nás touhu hledat ho, mluvit s ním, sdílet s ním svůj život. Člověk, který se modlí, který je připraven naslouchat Bohu a mluvit s ním, odpovídá na tuto Boží iniciativu. Když se modlíme, tedy když mluvíme k Bohu, modlí se celý člověk. Pro označení místa, odkud modlitba vychází, se v Bibli někdy mluví o duši nebo duchu, častěji však o srdci (více než tisíckrát): Je to srdce, které se modlí.

Proto "modlitba není záležitostí mluvení nebo cítění, ale lásky. A člověk miluje tím, že se snaží Pánu něco říci, i když nic neřekne." Josemaría, Brázda, č. 464. Musíme se probudit ne v hrůze z těžkostí, ale v pokorné odvaze těch, kteří se spojují jako první křesťané, aby se modlili s jistotou, že Ježíš na kříži je vítězem dějin.

Bůh naší víry totiž není vzdálená bytost, která lhostejně přihlíží osudu lidstva. Je to Otec, který vroucně miluje své děti, Boha stvořitele, který překypuje láskou ke svým stvořením. A uděluje člověku velkou výsadu, že může milovat, a překonává tak pomíjivost a pomíjivost. Svatý Josemaría, Diskuse o univerzitě.

Všichni jsme ve stejném boji

Svatý Pavel říká, že trpí-li jedna část těla, trpíme všichni. Jako křesťané se stavíme proti utrpení, válce, beznaději a nesvobodě. Stojíme na straně těch, kteří trpí, i když se o nich nepíše ve zprávách. "Současné události často ukazují, že jsme rozhořčeni, ale ne bdělí; vyděšeni, ale ne na nohou; rozzlobeni, ale ne na cestě; solidární s těmi, kteří jsou daleko, ale ne tak pozorní k těm, kteří jsou nám blízcí; velkorysí, ale v bezpečí své komfortní zóny. Modlit se znamená probudit se a uvědomit si, co nevidíme a nepoznáváme o sobě, své rodině, společenství a zemi v této zásadní hodině světa a církve. Jaká by byla naše modlitba, kdybychom měli dostatek jídla a oblečení, dům a střechu nad hlavou a viděli bychom projíždět karavany matek s dětmi a nenabízeli bychom ne to, co potřebujeme, ale to, co nepoužíváme a co je prázdné. Musíme otevřít svá srdce, přijmout Ježíše, který nás žádá o nocleh.". Miguel Márquez Calle, G. Carmelita.

modlitba v nejistých časech

Papež František žádá všechny křesťany, aby se modlili, "aby ti, kdo trpí, našli cestu k životu a nechali se zasáhnout Ježíšovým Srdcem".

Aby naše modlitba byla účinná

Papež František nám to říká ve své katechezi o modlitbě, která začala 6. května 2020. "Tváří v tvář všem těmto těžkostem se nesmíme nechat odradit, ale pokračovat v modlitbě s pokorou a důvěrou." Papež František.

Vzpomínka proti rozptýlení

Modlitba, stejně jako každý plně osobní úkon, vyžaduje pozornost a záměr, vědomí Boží přítomnosti a účinný a upřímný dialog s Bohem. Předpokladem toho všeho je vzpomínka. Tento postoj je nezbytný ve chvílích, kdy se věnujeme především modlitbě, přerušujeme ostatní úkoly a snažíme se vyhýbat rozptýlení. Neměla by se však omezovat jen na tyto chvíle, ale měla by se rozšířit na obvyklé vzpomínání, které je ztotožňováno s vírou a láskou, jež naplňují srdce a vedou člověka k tomu, aby se snažil žít všechny své činy s ohledem na Boha, ať už výslovně, nebo implicitně.

Naděje proti vyprahlosti

Mnohokrát jsme na dně, to znamená, že nemáme žádné pocity, nemáme žádnou útěchu, už nemůžeme dál. Jsou to ty šedé dny..., a těch je v životě mnoho! Nebezpečí však spočívá v tom, že máte šedé srdce. Když se toto "být dole" dostane k srdci a způsobí, že je nemocné.... a jsou lidé, kteří žijí s šedým srdcem. To je hrozné: člověk se nemůže modlit, nemůže cítit útěchu s šedým srdcem! Jinak nelze pokračovat v duchovní vyprahlosti s šedým srdcem. Srdce musí být otevřené a zářivé, aby do něj mohlo vstoupit světlo Páně. A pokud nevstoupí, je třeba na něj čekat s nadějí. Nezavírejte ji však v šedé barvě.

Vytrvalost proti acedii

Co je skutečným pokušením proti modlitbě a obecněji proti křesťanskému životu.. Acedia je "forma drsnosti nebo nepříjemnosti způsobená leností, laxností v askezi, nedbalostí v bdělosti, nedbalostí srdce". CIC, 2733. Je to jeden ze sedmi "smrtelných hříchů", protože může vést ke smrti duše, protože je poháněn domýšlivostí. V těchto chvílích se ukazuje důležitost další z vlastností modlitby: vytrvalosti.. Smyslem modlitby není získávání výhod, ani hledání uspokojení, rozkoší nebo útěchy, ale společenství s Bohem; z toho vyplývá nutnost a hodnota vytrvalosti v modlitbě, která je vždy, ať už s povzbuzením nebo bez něj a bez radosti, živým setkáním s Bohem. Katechismus 2742-2745, 2746-2751.

Trust

Bez plné důvěry v Boha a v jeho lásku nebude modlitba, přinejmenším. upřímná modlitba schopná překonat zkoušky a těžkosti. Nejde jen o důvěru, že konkrétní prosba bude splněna, ale o jistotu, kterou máme v tom, o němž víme, že nás miluje a chápe, a kterému proto můžeme bezvýhradně otevřít své srdce. Katechismus , 2734-2741.

Bibliografie

- Opusdei.org.
-Katecheze papeže Františka o modlitbě, 2020.
-Katechismus katolické církve.
- Carmelitaniscalzi.com.
-Jan Pavel II., Litt. Ecclesia de Eucharistia, 2004.
-Svatý Josemaría, Rozpravy o univerzitě. Závazek k pravdě (9. května 1974).

 

Sdílejte Boží úsměv na zemi.

Váš dar přiřadíme konkrétnímu diecéznímu knězi, seminaristovi nebo řeholníkovi, abyste mohli znát jeho příběh a modlit se za něj podle jména a příjmení.
DARUJTE NYNÍ
DARUJTE NYNÍ