DARUJTE TERAZ

Nadácia CARF

2 Marec, 23 rokov

Ako sú rôzne typy darov odpočítateľné z daní?

Dary poskytnuté nadáciám alebo subjektom podľa patronátneho zákona sa darcom odpočítavajú z daní. Skutočne darovaná suma je oveľa nižšia ako suma, ktorú nadácia dostala. Ak napríklad darujete nadácii CARF 150 EUR, v daňovom priznaní dostanete späť 120 EUR. Zistite, ako si môžete odpočítať dary.

Zdaňovanie darov neziskovým organizáciám, ako je napríklad nadácia CARF.

Dary, ktoré spoločnosti alebo jednotlivci poskytnú nadácii, majú daňové výhody vo forme odpočítania dane, ktorú má nadácia zaplatiť, a to vo forme daň z príjmov právnických osôb ako v daň z príjmu fyzických osôb (IRPF).

Tieto odpočty sa vzťahujú na dary poskytnuté združeniam alebo inštitúciám, ako je nadácia CARF, ktoré sú vyhlásené za verejnoprospešné, a mimovládnym organizáciám, ktoré spĺňajú požiadavky zákona 49/2002 o daňovom režime pre neziskové organizácie a daňových stimuloch pre mecenášov.

Ktoré dary sú oprávnené na odpočet?

Ak sa odvoláme na článok 17 zákona č. 49/2002 o stimuloch pre mecenášstvo, ktorý sa týka odpočítateľných darov, darov a príspevkov, neodvolateľné dary a príspevky, čisto a jednoducho, poskytnuté v prospech subjektov, na ktoré sa vzťahuje zákon o mecenášstve, či už v hotovosti, v podobe tovaru alebo práv, alebo prostredníctvom členských príspevkov, za predpokladu, že neoprávňujú príjemcu na získanie súčasnej alebo budúcej služby, budú oprávnené na stanovené odpočty. Rôzne druhy darov neziskovým organizáciám môžu byť:

  • Jednorazové dary: na riešenie konkrétnej situácie alebo kampane získavanie finančných prostriedkov určené. Napríklad Darovanie posvätných nádob600 eur zaručuje, že seminarista, ktorý má byť vysvätený, dostane tašku so sväteninami, aby mohol vysluhovať sviatosti kdekoľvek.
  • Pravidelné dary: záväzok podporovať nadáciu darovaním určitej sumy peňazí v určitej frekvencii. V našej online formulár na darovanie môžete vybrať príspevok, ktorý chcete posielať, a frekvenciu jeho posielania.

Daňové úľavy pri odpočte dane za vecné dary

Sú vecné dary odpočítateľné z daní? Vecné dary sú také, pri ktorých darca namiesto peňazí prispieva tovarom. Väčšinou ide o hodnotné tovary, o ktorých darca už vie, že ich nevyužije alebo neužije, a domnieva sa, že budú užitočnejšie, ak podporia ušľachtilú vec.

V súčasnosti vecné dary, v prospech subjektov, na ktoré sa vzťahuje zákon 49/2002, ako sú napríklad nadácie, sa objavujú v zákone s rôznym obsahom, zákone 7/2022 z 8. apríla o odpade a kontaminovanej pôde pre obehové hospodárstvo. Tento typ darovania zahŕňa tovar, ako sú hodinky, šperky, obrazy a umelecké diela. Nadácia CARF zaručuje bezpečný a profesionálny postup nakladania so všetkými darovanými tovarmi: úradné ocenenie a verejná dražba.

Súčasný zákon o mecenášstve s cieľom podporiť súkromné úsilie pomáha podporovať vecné dary bez nákladov na príspevok do nadácie. V zákone sa uvádza, že daňový základ majetku, ktorý má stále hodnotu, je nulový, ak je dar určený nadácii, ktorá ho použije na vlastné účely. Okrem toho sa uplatňuje 0 % DPH na dodávky tovaru, ktoré boli poskytnuté ako vecné dary.

Tovar prijatý nadáciou CARF sa podrobí odbornému posúdeniu a následne sa vydraží. Hneď ako bude k dispozícii oficiálne ocenenie od banky Monte de Piedad CaixaBank, bude možné vydať príslušné osvedčenie o darovaní tohto tovaru v naturáliách. Nadácia CARF sa pokúsi zlepšiť cenu ocenenia prostredníctvom verejnej dražby.

Čo spoločné a nerozdielne závety a dedičstvá?

Solidárny odkaz je závetné zriadenie v prospech neziskovej inštitúcie. Za odkaz sa považuje konkrétny majetok (vozidlá, akcie, životné poistenie, nehnuteľnosti atď.), zatiaľ čo dedičstvo je dedičstvo, v ktorom sa spája majetok dediča aj zosnulého.

Ak chcete odkázať alebo spoločné a nerozdielne závety V prospech nadácie CARF stačí zájsť k notárovi a vyjadriť svoju poslednú vôľu alebo odkázať celý majetok alebo jeho časť.

Pri likvidácii závetu neziskové subjekty nepodliehajú dani z dedičstva a darovania, a preto sú solidárne odkazy pre príjemcov oslobodené od dane. Celá hodnota daru sa použije na činnosť nadácie.

Patronátny zákon 49/2002

Ley de Mecenazgo del 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo obsahuje tieto ustanovenia:

  • Článok 19. Odpočítanie daňovej povinnosti z príjmu fyzické osoby.
  • Článok 20. Odpočítanie sumy daňovej povinnosti z spoločnosti. Daňové výhody pre spoločnosti (IS).

Daňovú odpočítateľnosť vášho daru si môžete vypočítať pomocou našej darcovská kalkulačka.

Daňové zvýhodnenie darov od fyzických osôb

Vďaka novému zákonu o mecenášstve sú dary do výšky 150 EUR odpočítateľné z daní až do výšky 80 %. Inými slovami, darovaním 12,50 €/mesiac alebo 150 €/rok vám daňový úrad vráti 120 € v daňovom priznaní. Dary vo vyšších sumách sú odpočítateľné od dane vo výške 35 %.

Daňové výhody pre opakované dary

Na dary sa môže uplatniť odpočet 40 % namiesto všeobecných 35 % za predpokladu, že v dvoch bezprostredne predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach boli tej istej nadácii poskytnuté dary v rovnakej alebo vyššej výške, čím sa odmeňuje angažovaný darca. Odpočet je obmedzený na 15 % zo základu dane z príjmov fyzických osôb.

Daňová odpočítateľnosť darov od spoločností a partnerstiev

V prípade darov od právnických osôb, ako sú obchodné spoločnosti, sa na darovanú sumu vzťahuje odpočítateľná položka dane z príjmov právnických osôb vo výške 35 % a 40 % v prípade opakovaných darov. V tomto prípade sa neuvádzajú dve darovacie pásma.

Okrem toho je dôležité poznamenať, že základ pre tento odpočet nesmie presiahnuť 10 % základu dane za zdaňovacie obdobie. Sumy presahujúce tento limit sa môžu uplatniť v zdaňovacích obdobiach končiacich v nasledujúcich desiatich rokoch a neskôr.

Ako odpočítať dary poskytnuté nadácii CARF?

Pri podávaní daňového priznania k dani z príjmu alebo daňového priznania k dani z príjmu právnických osôb, ak ste spoločnosť, nezabudnite si uplatniť odpočet darov, ktoré ste poskytli prostredníctvom akreditácie darov. Na tento účel je potrebné predložiť potvrdenie o daroch vydané nadáciou CARF všetkým jej darcom, ktorá následne informuje daňový úrad, aby mohol tieto sumy zahrnúť do daňových informácií každej osoby alebo spoločnosti a do návrhu ich daňového priznania.

Anonymné dary nie je možné odpočítať, pretože daňové úrady nevedia, komu sa má odpočet uplatniť. Preto je dôležité, aby ste poskytli úplné údaje a vždy vyplnili formuláre uvedené na webovej stránke. Nadácia vám tak bude môcť vystaviť potvrdenie o darovaní, ktoré potvrdzuje poskytnutý dar.

Bibliografia

VOKÁCIA 
KTORÁ ZANECHÁ STOPU

Pomôžte zasiať
svet kňazov
DARUJTE TERAZ