Stichting CARF

2 maart, 23

Blog

Hoe zijn de verschillende soorten giften fiscaal aftrekbaar?

Donaties aan stichtingen of entiteiten in het kader van de Patronaatswet leveren de donoren belastingaftrek op. Het daadwerkelijk geschonken bedrag is veel lager dan het door de stichting ontvangen bedrag. Als u bijvoorbeeld €150 aan de CARF-stichting schenkt, krijgt u €120 terug op uw aangifte inkomstenbelasting. Ontdek hoe u donaties kunt aftrekken.

Belastingheffing op giften aan non-profitorganisaties zoals de CARF-stichting.

Schenkingen van bedrijven of particulieren aan een stichting hebben fiscale voordelen in de vorm van aftrek van de door de stichting verschuldigde belasting, zowel in de vorm van vennootschapsbelasting zoals in de persoonlijke inkomstenbelasting (IRPF).

De giften die voor deze aftrek in aanmerking komen, zijn giften aan verenigingen of instellingen zoals de CARF-stichting, die van openbaar nut zijn verklaard, en aan niet-gouvernementele organisaties die voldoen aan de voorwaarden van Wet 49/2002 betreffende de belastingregeling voor organisaties zonder winstoogmerk en fiscale stimuleringsmaatregelen voor mecenaat.

Welke giften komen in aanmerking voor aftrek?

Als we verwijzen naar artikel 17 van Wet 49/2002 inzake stimulering van het mecenaat, waarin sprake is van aftrekbare giften, giften en bijdragen, komen onherroepelijke giften en bijdragen, puur en alleen, die ten gunste van onder de Wet inzake mecenaat vallende entiteiten worden gedaan, hetzij in geld, goederen of rechten, hetzij in de vorm van lidmaatschapsgelden, mits zij de ontvanger geen recht geven op een huidige of toekomstige dienst, in aanmerking voor de voorziene aftrek. De verschillende soorten giften aan organisaties zonder winstoogmerk kunnen zijn:

  • Eenmalige donaties: om een specifieke situatie of een campagne van fondsenwerving bepaald. Bijvoorbeeld Heilige vaten schenken600 euro garandeert dat een seminarist die op het punt staat gewijd te worden, een zakje met heilige vaten krijgt om de sacramenten toe te dienen, waar hij ook is.
  • Periodieke donaties: een verbintenis om de stichting te steunen door met een bepaalde regelmaat een bepaald bedrag te doneren. In onze online schenkingsformulier kunt u kiezen welke bijdrage u wilt leveren en hoe vaak u dat wilt.

Belastingvoordelen voor aftrek van giften in natura

Zijn giften in natura fiscaal aftrekbaar? Giften in natura zijn giften waarbij de weldoener in plaats van geld een bijdrage in goederen levert. Meestal gaat het om waardevolle goederen waarvan de schenker al weet dat hij ze niet zal gebruiken of er geen plezier aan zal beleven, en die hij nuttiger acht als hij er een goed doel mee steunt.

Momenteel is de donaties in natura, ten gunste van entiteiten die onder Wet 49/2002 vallen, zoals stichtingen, staan in een wet met uiteenlopende inhoud, Wet 7/2022, van 8 april, betreffende afvalstoffen en verontreinigde grond voor een kringloopeconomie. Dit type schenking omvat goederen zoals horloges, juwelen, schilderijen en kunstwerken. De Stichting CARF garandeert een veilige en professionele procedure voor de behandeling van alle geschonken goederen: officiële taxatie en openbare veiling.

De huidige Patronaatswet helpt particuliere inspanningen aan te moedigen door donaties in natura aan te moedigen zonder de kosten van een bijdrage aan een stichting. De wet bepaalt dat is de belastinggrondslag van een actief, dat nog steeds waarde heeft, nul, als de schenking wordt gedaan aan een stichting die het voor haar eigen doeleinden zal gebruiken. Bovendien wordt 0 % BTW toegepast. op leveringen van goederen in de vorm van geschenken in natura.

De door de Stichting CARF ontvangen goederen worden professioneel getaxeerd en vervolgens geveild. Zodra een officiële taxatie van de CaixaBank Monte de Piedad beschikbaar is, kan het bijbehorende certificaat van schenking van deze goederen in natura worden afgegeven. De Stichting CARF zal proberen de taxatieprijs te verbeteren door middel van een openbare veiling.

Hoe zit het met hoofdelijke testamenten en legaten?

Een solidariteitslegaat is een testamentaire beschikking ten gunste van een instelling zonder winstoogmerk. Een legaat wordt beschouwd als een specifiek goed (voertuigen, aandelen, levensverzekering, onroerend goed, enz.), terwijl een erfenis een nalatenschap is waarin de nalatenschappen van de erfgenaam en de overledene worden samengevoegd.

Om een legaat of hoofdelijke testamenten Ten gunste van de Stichting CARF hoeft u alleen maar naar een notaris te gaan en uw testament op te maken of uw vermogen geheel of gedeeltelijk na te laten.

Bij de vereffening van het testament moeten de entiteiten zonder winstoogmerk zijn niet onderworpen aan successie- en schenkingsrechten, en daarom zijn solidariteitslegaten belastingvrij voor de begunstigden. De volledige waarde van de schenking wordt gebruikt voor het werk van de stichting.

Patronaatswet 49/2002

De Ley de Mecenazgo del 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo omvat het volgende:

  • Artikel 19. Aftrek van de verschuldigde inkomstenbelasting van natuurlijke personen.
  • Artikel 20. Aftrek van het bedrag van de verschuldigde belasting op bedrijven. Belastingvoordelen voor ondernemingen (IS).

U kunt de fiscale aftrekbaarheid van uw donatie berekenen met behulp van onze donatie calculator.

Belastingvoordelen voor schenkingen door particulieren

Dankzij de nieuwe wet op het mecenaat zijn giften tot 150 euro fiscaal aftrekbaar tot 80 %. Met andere woorden, door €12,50/maand of €150/jaar te schenken, krijgt u van de belastingdienst €120 terug op uw belastingaangifte. Donaties van grotere bedragen zijn fiscaal aftrekbaar tegen een tarief van 35 %.

Belastingvoordelen voor terugkerende donaties

Op giften kan een aftrek van 40 % worden toegepast, in plaats van de algemene 35 %, mits in de twee onmiddellijk voorafgaande belastingtijdvakken giften van hetzelfde of een groter bedrag aan dezelfde stichting zijn gedaan, waardoor de geëngageerde schenker wordt beloond. De aftrek is beperkt tot 15 % van de belastbare grondslag in de personenbelasting.

Fiscale aftrekbaarheid van giften door vennootschappen en partnerschappen

In het geval van giften door rechtspersonen, zoals commerciële ondernemingen, geldt voor het gedoneerde bedrag een vennootschapsbelastingaftrek van 35 % en 40 % in het geval van periodieke giften. In dit geval is er geen sprake van twee schenkingsschijven.

Bovendien zij erop gewezen dat de grondslag voor deze aftrek niet meer mag bedragen dan 10 % van de belastinggrondslag voor het belastingtijdvak. Bedragen die deze limiet overschrijden, kunnen worden toegepast in de belastingtijdvakken die in de volgende tien jaar en daarna aflopen.

Hoe kunnen giften aan de CARF-stichting worden afgetrokken?

Wanneer u uw aangifte inkomstenbelasting indient, of uw aangifte vennootschapsbelasting als u een bedrijf bent, vergeet dan niet de aftrek voor gedane giften toe te passen door uw giften te accrediteren. Daartoe moet u het door de Stichting CARF afgegeven donatiecertificaat aan al haar donateurs overleggen, die op haar beurt de belastingdienst informeert, zodat deze de bedragen kan opnemen in de belastinggegevens van elke persoon of onderneming en in hun ontwerpbelastingaangifte.

Anonieme giften kunnen niet worden afgetrokken omdat de belastingdienst niet weet op wie de aftrek moet worden toegepast. Het is daarom belangrijk dat u volledige gegevens verstrekt en altijd de formulieren op de website invult. Op die manier kan de stichting u een schenkingscertificaat uitreiken waarin de gedane schenking wordt bevestigd.

Bibliografie

Deel Gods glimlach op aarde.

We wijzen je donatie toe aan een specifieke diocesane priester, seminarist of religieus, zodat je zijn verhaal kent en voor hem kunt bidden met naam en toenaam.
NU DONEREN
NU DONEREN