Fundacija CARF

2 Marec, 23

Blog

Kako so različne vrste donacij davčno odbitne?

Donacije fundacijam ali subjektom v skladu z Zakonom o pokroviteljstvu prinašajo davčne olajšave za donatorje. Dejansko podarjeni znesek je veliko nižji od zneska, ki ga prejme fundacija. Če na primer fundaciji CARF podarite 150 EUR, boste v dohodninski napovedi dobili 120 EUR nazaj. Preberite, kako lahko odštejete donacije.

Obdavčitev donacij neprofitnim organizacijam, kot je fundacija CARF.

Donacije podjetij ali posameznikov fundaciji prinašajo davčne ugodnosti v obliki odbitkov od davka, ki ga mora plačati fundacija, in sicer v obliki davek od dohodkov pravnih oseb kot v davek na dohodek fizičnih oseb (IRPF).

Te olajšave so upravičene za donacije združenjem ali ustanovam, kot je fundacija CARF, ki so razglašene za javno koristne, in nevladnim organizacijam, ki izpolnjujejo zahteve zakona 49/2002 o davčnem režimu za neprofitne organizacije in davčnih spodbudah za pokroviteljstvo.

Katere donacije so upravičene do odbitka?

Če se sklicujemo na 17. člen zakona št. 49/2002 o spodbudah za pokroviteljstvo, ki se nanaša na odbitne donacije, bodo do predvidenih odbitkov upravičene nepreklicne donacije in prispevki, čisti in preprosti prispevki v korist subjektov, za katere velja zakon o pokroviteljstvu, v denarju, blagu ali pravicah ali v obliki članarin, če prejemniku ne dajejo pravice do prejema sedanje ali prihodnje storitve. Različne vrste donacij neprofitnim organizacijam so lahko:

  • Enkratne donacije: za obravnavo določene situacije ali kampanje zbiranje sredstev določena. Na primer Podarite svete posode600 evrov zagotavlja, da bo semeniščnik, ki bo kmalu posvečen, prejel torbo s svetimi posodami za podeljevanje zakramentov, kjer koli bo.
  • Periodične donacije: zavezo, da boste podpirali fundacijo z donacijo določenega zneska denarja v določenem časovnem obdobju. V naši spletni obrazec za donacijo lahko izberete prispevek, ki ga želite vplačati, in pogostost vplačevanja.

Davčne olajšave za davčne odbitke za donacije v naravi

Ali so donacije v naravi davčno odbitne? Donacije v naravi so tiste, pri katerih dobrotnik namesto denarja prispeva blago. Večinoma gre za dragoceno blago, za katerega darovalec že ve, da ga ne bo uporabljal ali užival, in meni, da bo bolj koristno, če bo z njim podprl koristen namen.

Trenutno je donacije v naravi, v korist subjektov iz zakona 49/2002, kot so fundacije, se pojavljajo v zakonu z različno vsebino, zakonu 7/2022 z dne 8. aprila o odpadkih in onesnaženih tleh za krožno gospodarstvo. Ta vrsta donacij vključuje blago, kot so ure, nakit, slike in umetniška dela. Fundacija CARF zagotavlja varen in strokoven postopek ravnanja z vsem podarjenim blagom: uradno cenitev in javno dražbo.

Veljavni zakon o pokroviteljstvu za spodbujanje zasebnih prizadevanj pomaga spodbujati donacije v naravi brez stroškov prispevka v fundacijo. Zakon določa, da davčna osnova sredstva, ki ima še vedno vrednost, je enaka nič, če je donacija namenjena fundaciji, ki jo bo uporabila za lastne namene. Poleg tega se obračuna 0 % DDV za dobave blaga v obliki daril v naravi.

Blago, ki ga prejme fundacija CARF, se strokovno oceni in nato proda na dražbi. Takoj ko bo na voljo uradna cenitev banke Monte de Piedad CaixaBank, bo mogoče izdati ustrezno potrdilo o donaciji tega blaga v naravi. Fundacija CARF bo poskušala z javno dražbo izboljšati ocenjevalno ceno.

Kaj pa skupne in nerazdelne oporoke in zapuščine?

Solidarnostna oporoka je oporočno razpolaganje v korist neprofitne ustanove. Za zapuščino se šteje določeno premoženje (vozila, delnice, življenjsko zavarovanje, nepremičnine itd.), medtem ko je dedovanje zapuščina, pri kateri se združita premoženje dediča in zapustnika.

Če želite zapuščino ali skupne in nerazdelne oporoke V korist fundacije CARF morate le obiskati notarja in izraziti svojo voljo za oporoko ali zapisati vse ali del premoženja, ki ga imate v lasti.

Pri likvidaciji oporoke neprofitni subjekti niso obdavčeni z davkom na dediščine in darila, zato so solidarnostne zapuščine za upravičence oproščene davka. Celotna vrednost donacije bo uporabljena za delo fundacije.

Zakon o pokroviteljstvu 49/2002

Ley de Mecenazgo del 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo vključuje naslednje:

  • Člen 19. Odbitek obveznosti za davek od dohodka fizične osebe.
  • Člen 20. Odbitek zneska davčne obveznosti za podjetja. Davčne ugodnosti za podjetja (IS).

Davčno olajšavo za donacijo lahko izračunate z uporabo naše kalkulator za donacije.

Davčne ugodnosti za donacije posameznikov

Na podlagi novega zakona o pokroviteljstvu so donacije do 150 EUR davčno odbitne do 80 %. Z drugimi besedami, z donacijo 12,50 EUR/mesec ali 150 EUR/leto vam bo davčna uprava v davčni napovedi vrnila 120 EUR. Donacije večjih zneskov so davčno odbitne po stopnji 35 %.

Davčne ugodnosti za ponavljajoče se donacije

Za donacije se lahko uporabi odbitek 40 % namesto splošnih 35 %, če so bile donacije v enakem ali višjem znesku opravljene isti fundaciji v dveh neposredno predhodnih davčnih obdobjih, kar je nagrada zavezanemu donatorju. Odbitek je omejen na 15 % davčne osnove za namene davka od dohodkov fizičnih oseb.

Davčna odbitnost donacij podjetij in osebnih družb

V primeru donacij pravnih oseb, kot so gospodarske družbe, se za podarjeni znesek odšteje davek od dohodkov pravnih oseb v višini 35 % in 40 % v primeru ponavljajočih se donacij. V tem primeru ni omenjenih dveh okvirov za donacije.

Poleg tega je treba upoštevati, da osnova za ta odbitek ne sme presegati 10 % davčne osnove za davčno obdobje. Zneski, ki presegajo to omejitev, se lahko uporabijo v davčnih obdobjih, ki se končajo v naslednjih desetih letih in pozneje.

Kako odšteti donacije, namenjene fundaciji CARF?

Pri oddaji napovedi za odmero dohodnine ali davka od dohodkov pravnih oseb, če ste podjetje, ne pozabite uveljaviti odbitka za donacije z akreditacijo donacij. V ta namen morate vsem donatorjem predložiti potrdilo o donaciji, ki ga izda fundacija CARF, ta pa o tem obvesti davčno agencijo, da lahko te zneske vključi v davčne podatke posamezne osebe ali podjetja in v osnutek davčne napovedi.

Anonimnih donacij ni mogoče odšteti, ker davčni organi ne vedo, za koga naj se odbitek uporabi. Zato je pomembno, da navedete vse podatke in vedno izpolnite obrazce, ki so na voljo na spletni strani. Tako vam bo fundacija lahko izdala potrdilo o donaciji, s katerim bo potrdila, da je bila donacija opravljena.

Bibliografija

Delite Božji nasmeh na zemlji.

Vašo donacijo dodelimo določenemu škofijskemu duhovniku, semeniščniku ali redovniku, tako da lahko poznate njegovo zgodbo in molite zanj po imenu in priimku.
DONIRAJTE ZDAJ
DONIRAJTE ZDAJ