DARUJTE TERAZ

Nadácia CARF

30 jún, 22

Duchovné vedenie: Kto je duchovný vodca a prečo ho potrebujem?

S pomocou duchovného vodcu môžeme vytrvalo kráčať za Kristom. A podobne ako bohatý mladý vladár v evanjeliu sa pýtame Ježiša: "Čo mám robiť, aby som zdedil večný život? Každý človek je iný svet s vlastnými príbehmi a životnými skúsenosťami. Boh má pre každého z nich konkrétny plán.

Duchovné vedenie alebo duchovné sprevádzanie prispieva k proces rastu každého kresťana v jeho alebo jej stave ako syna alebo dcéry Boha Otca v Kristovi prostredníctvom Ducha Svätého; pomáhať s radosťou objavovať postavu a lásku Krista a to, čo si vyžaduje jeho nasledovanie.

Čo je katolícke duchovné vedenie?

"Na ceste duchovného života sa nespoliehajte na seba, ale s jednoduchosťou a poslušnosťou žiadajte o radu a prijímajte pomoc tých, ktorí s múdrou miernosťou môžu viesť vašu dušu, upozorniť na nebezpečenstvá, navrhnúť vhodné prostriedky a vo všetkých vnútorných i vonkajších ťažkostiach vás správne usmerniť a viesť..."
Pápež Pius XII, apoštolská exhortácia Menti nostrae, 27

Duchovné vedenie alebo duchovné sprevádzanie usiluje o orientáciu vnútorného života a o cvičenie sa v zbožných čnostiach, aby každý kresťan vedel plniť svoje každodenné úlohy ako službu Bohu a blížnemu.  Bez toho, aby sme podmieňovali svetský a slobodný charakter tých istých úloh, za ktoré je plne zodpovedná len dotknutá osoba, ako každý iný občan. Jeho účel je výlučne duchovný.

Cieľom duchovné vedenie spočíva predovšetkým v tom, že vám pomáha rozlišovať znaky vôle Boha s pomocou rady niekoho skúsenejšieho v duchovnom živote: duchovného vodcu.

Postava duchovného vodcu je v živote Cirkvi veľmi stará. V širšom a všeobecnom zmysle slova ho možno vysledovať až k samotnému Ježišovi Kristovi a do apoštolského veku, hoci sa obohacovalo počas celých dejín Cirkvi.

Treba mať na pamäti, že duchovné vedenie dopĺňa ostatné katolícke formačné aktivity a katechéza kolektívnejšej povahy.

Prečo potrebujem duchovného vodcu?

"Nenapadlo by vám postaviť dobrý dom na život na zemi bez konzultácie s architektom; ako môžete bez duchovného vodcu postaviť pevnosť svojho posvätenia na večný život v nebi?
Svätý Josemaría Escrivá

Pre každého je veľmi ťažké viesť sa v duchovnom živote. Nedostatok objektivity, s ktorou sa pozeráme na seba, sebaláska, sklon nechať sa unášať tým, čo sa nám najviac páči alebo čo je pre nás najľahšie, často zahmlievajú cestu, ktorá vedie k Bohu.

O duchovnom vodcovi, vidíme toho človeka, ktorý dobre pozná Božiu cestu. Ktorému otvárame svoje duše a ktorý je učiteľom vecí týkajúcich sa Boha.

Najmä v Opus Dei sa od začiatku zdôrazňoval význam duchovného vedenia ako rozhodujúceho prostriedku osobnej formácie a ako pomoci ponúkanej všetkým, ktorí pristupujú k jeho apoštolátom. Skutočne svetský duch tejto osobnej prelatúry Katolíckej cirkvi znamená, že pri výkone duchovného vedenia sa osobitne zdôrazňuje sloboda a osobná zodpovednosť každého jednotlivca v jeho profesionálnej, sociálnej a politickej oblasti, ako aj v jeho osobnom živote. rodina.

Charakteristika duchovného vodcu

"...Úloha učiteľ duchovný spočíva v podpore pôsobenia Ducha Svätého v duši a v darovaní pokoja s ohľadom na sebadarovanie a apoštolskú plodnosť".
Svätý Josemaría Escrivá

František Saleský definoval tri základné vlastnosti duchovného vodcu:

 • Charita ktorý pozostáva z nájsť si čas na osobe, ktorá potrebuje usmernenie.
 • Veda pretože si to vyžaduje duchovné poznanie, štúdium o živote svätých a o skutočnostiach dušeJe to práve identifikácia intímnych problémov, ktoré človek prežíva, a rozlíšenie, akou cestou sa má uberať.
 • Prudence je tiež potrebné aby sa duchovné vedenie nestalo len obyčajným obchodom. dvoch priateľov, ktorí majú niečo spoločné.

Y Svätý Josemaría Escrivá de Balaguer dodáva "...rady duchovného vedenia slúžia na osvietenie inteligencie, posilnenie slobody. Niekedy je tento prenos pravdy bude sa to diať s odvahou. Skutočná rafinovanosť a skutočná láska si vyžadujú preniknúť až do morku kostí, aj keď to niečo stojí: vždy s jemnosťou a rešpektovaním rytmu, ktorý je vlastný každému človeku."

"...Bude sa vyznačovať tým, že bude vždy pozitívne a motivujúce. Motivácia je zárodkom vytrvalosti, v nej sa skutočne rodí vytrvalosť. Motivácia vedie k láske a láska je základom života, dostupnosti a štedrosti...".

"...Dopyt a motivácia idú ruka v ruke. Kto chce žiadať, musí vedieť motivovať, a nikdy nežiadať bez motivácie, inak duchovné vedenie padne na úrodnú pôdu."

ako vytvoriť dobré duchovné vedenie. Kde nájsť duchovného vodcu

"Proste a bude vám dané, hľadajte a nájdete." Matúš 7,7-12.

Ak chcete nájsť duchovného vodcu, môžete sa obrátiť na farnosti alebo katolícke hnutia. Začnite tým, že pôjdete na spoveď k niektorému z ich kňazov a postupne ich požiadajte o radu.

Ako vytvoriť dobré duchovné vedenie?

"...Úloha duchovného vedenia sa musí riadiť nie výrobou bytostí, ktoré nemajú vlastný úsudok a ktoré sa obmedzujú na materiálne vykonávanie toho, čo im niekto iný povie; naopak, duchovné vedenie sa musí zameriavať na formovanie ľudí s vlastným úsudkom. A úsudok predpokladá zrelosť, pevnosť presvedčenia, dostatočnú znalosť učenia, jemnosť ducha, výchovu vôle" (1).
Svätý Josemaría Escrivá

Ak má byť naše duchovné vedenie obohacujúce, a nie len odbytou záležitosťou, ojedinelou radou alebo formálnym splnením záväzku, musí mať niekoľko charakteristík:

 • PeriodikumNaše posvätenie sa nedeje zo dňa na deň, Boh nás dobýva a premieňa postupne.
 • Motivujúce a náročné: To v nás vzbudí dôveru v Božie milosrdenstvo. Motivácia súvisí s vytrvalosťou a vedie k láske, ktorá je základom kresťanského života, disponibility a štedrosti.
 • Hlboké: "...aby duchovné vedenie bolo prácou do hĺbky, aby sa preniklo až do svedomia a základných postojov vedeného človeka a pomohlo mu zvnútorniť hodnoty a princípy jeho kresťanského života a robiť účinné a trvalé rozhodnutia" DSIC
 • Srdečnosť a priateľskosť: Že to vzbudí dôveru.
 • Betón: Duchovný dialóg by sa mal zameriavať na duchovný život a na starosti a problémy osoby, ktorej sa duchovne pomáha.

O čom sa rozprávať s duchovným vodcom?

"Viera a povolanie kresťanov ovplyvňujú celú našu existenciu, nielen jednu jej časť."Je preto spojená s rodinným životom, prácou, odpočinkom, spoločenským životom, politikou atď.
Hoci duchovné vedenie nie je bezprostredne zamerané na tieto oblasti, musí ponúkať svetlo a radu, aby každý človek, slobodný a zodpovedný, istý v katolíckej viere a morálke, mohol robiť rozhodnutia, ktoré považuje za vhodné, s plným vedomím faktov a umožniť Božiemu svetlu, aby osvetľovalo celý jeho život.
Z tohto pohľadu duchovné vedenie má za cieľ podporovať "jednota života". ktorá vedie človeka k tomu, aby vo všetkom hľadal a miloval Boha a aby celý svoj život žil s vedomím poslania, ktoré kresťanské povolanie predpokladá".
Svätý Josemaría Escrivá

Svätý Josemaría radí, aby sme sa v duchovnom vedení vždy venovali trom bodom, ktoré sú nevyhnutné pre skutočný duchovný pokrok:

 1. Viera: ktorá sa vzťahuje na apoštolské učenie
 2. Čistota: Časté prijímanie Eucharistie nám pomáha mať čistý pohľad. Spoločenstvo, transcendentálny moment celého nášho života. časti omše.
 3. Povolanie: je prepojený s modlitbaOdpoveď na Božie slovo, ktoré volá, je nevyhnutná na to, aby sme boli verní svojmu povolaniu.

Túto trilógiu možno prepojiť s tým, čo nám hovoria Skutky apoštolov, ktoré opisujú život a vytrvalosť prvých kresťanov. "v apoštolskom učení a spoločenstve, v lámaní chleba a v modlitbách"..

Postoj pre dobré katolícke duchovné vedenie

"...Dobre si uvedomuješ povinnosti svojej kresťanskej cesty, ktorá ťa bude neustále a pokojne viesť k svätosti; dobre si uvedomuješ aj ťažkosti, prakticky všetky, pretože sú viditeľné už od samého začiatku cesty. Teraz trvám na tom, aby ste sa nechali viesť a usmerňovať riaditeľom duší, ktorému zveríte všetky svoje sväté ilúzie a každodenné problémy, ktoré ovplyvňujú váš vnútorný život, neúspechy, ktoré utrpíte, a víťazstvá.
V tomto duchovnom vedení sa vždy prejavujte ako veľmi úprimní: nič si nepripúšťajte bez toho, aby ste to povedali, úplne otvorte svoju dušu, bez strachu a hanby. Uvedom si, že ak to neurobíš, cesta, ktorá je taká rovná a ľahká, sa zamotá a to, čo na začiatku nebolo ničím, sa nakoniec stane uzlom, ktorý ťa udusí...".
Svätý Josemaría Escrivá

Duchovné vedenie si u ľudí, ktorí ho prijímajú, vyžaduje, túžba napredovať v nasledovaní Krista. Ten, kto je duchovne sprevádzaný, musí mať otvorený postoj k pomoci.

Obrátiť sa na duchovné vedenie, podporiť činnosť Duch Svätý a aby sme duchovne rástli a stotožnili sa s Kristom, musíme pestovať cnosti úprimnosti a poslušnosti, ktoré vystihujú postoj veriacej duše pred Paraklétom.

 • Duch iniciatívy.
 • Túžba napredovať v nasledovaní Krista.
 • Cnosti úprimnosti a poslušnosti.

Takto opísal toto odporúčanie svätý Josemaría, ktorý sa obrátil na všetkých veriacich, či už patria do Diela alebo nie.

"Úlohou duchovného vodcu je otvárať obzory, pomáhať pri formovaní kritérií, poukazovať na prekážky, naznačovať vhodné prostriedky na ich prekonanie, korigovať prípadné deformácie alebo odchýlky v našom napredovaní, vždy povzbudzovať: bez toho, aby sme stratili nadprirodzený pohľad, čo je optimistické potvrdenie, pretože každý kresťan môže povedať, že s Božou pomocou dokáže všetko...".
Svätý Josemaría Escrivá

Ako často sa rozprávate so svojím duchovným vodcom?

Boh nás postupne dobýva a premieňa. Už sme spomenuli dôležitosť stálosti. Ojedinelá snaha môže možno trochu postrčiť, ale nezanechá hlboký dojem. Preto Pravidelné duchovné vedenie je nevyhnutné na trpezlivé a vytrvalé formovanie cesty, ktorú Boh vytýčil pre náš život.

Modlite sa za svojho duchovného vodcu

Môžete modlitby za kňazov ktorí vedú toľko duší k duchovnému vedeniu. Modli sa osobne za toho, kto vedie tvoju dušu, kto ti radí v rôznych situáciách, lebo v ňom sa nachádza dar múdrosti. Môžete sa tiež pomodliť modlitbu Modlitba za kňazské povolania aby sa jedného dňa s pomocou Ducha Svätého stali aj duchovnými vodcami.

Nech vám Boh prejavuje priazeň v tejto túžbe duchovne rásť a dozrievať vo viere. Nech vám Pán poskytne duchovného vodcu, aby ste sa mohli skutočne zapojiť do procesu duchovného rastu a dozrievania.

V spolupráci s:

Sociálna náuka Cirkvi
OpusDei.org
Carta pastoral del 2-X-2011 en la que Mons. Javier Echevarría
«Dirección espiritual». Diccionario de San Josemaría Escrivá de Balaguer

VOKÁCIA 
KTORÁ ZANECHÁ STOPU

Pomôžte zasiať
svet kňazov
DARUJTE TERAZ

Súvisiace články