DARUJTE TERAZ

Nadácia CARF

24. augusta, 20

Eucharistia, pamiatka srdca

Pri iných príležitostiach sme sa odvolávali na príbeh, ktorý rozpráva Joseph Ratzinger vo svojich meditáciách z 80. rokov. Zopakujme si to.

Človek stratil "pamäť srdca". To znamená, že "stratil celý reťazec pocity a myšlienky, ktoré som si cenil pri stretnutí s ľudská bolesť". Prečo sa to stalo a aké to malo dôsledky? Takéto zmiznutie spomienky na lásku mu bolo ponúknuté ako oslobodenie od bremena minulosti.

Čoskoro sa však ukázalo, že muž sa spolu s ňou zmenil: stretnutie s bolesťou v ňom už neprebudilo spomienky na dobro. So stratou pamäti sa v ňom vytratil aj zdroj dobra. Stal sa chladným a vyžaroval chlad okolo seba".

Tento príbeh sa nám hodí v súvislosti s kázňou pápeža Františka na slávnosť Božieho Tela (14-VI-2020).

 

 

Pamäť a pocity

Pamäť je dôležitá pre všetkých ľudí. Pápež vo svojej homílii k tomuto sviatku poznamenáva: "Ak sa nespamätáme (...), stávame sa sami sebe cudzími, "okoloidúcimi" v existencii. Bez pamäti sme vykorenení zo zeme, ktorá nás udržiava, a sme odnášaní ako lístie vo vetre. Na druhej strane, vytváranie pamäť je spojiť sa so silnejšími väzbami, cítiť sa súčasťou histórie, dýchať s národom."

A práve preto Sväté písmo trvá na tom, aby vzdelávanie mladých ľudí v tejto "pamäti" alebo spomienke na tradície a dejiny izraelského ľudu, najmä na Pánove príkazy a dary (porov. Ž 77, 12; Dt 6, 20-22).

Problémy vznikajú, ak sa - ako je to teraz v prípade odovzdávania kresťanskej viery - preruší alebo ak sa nezažije to, o čom sa hovorí, ohrozí sa pamäť jednotlivcov a národov.

Pán nám zanechal "pamiatku". Nie len niečo, čo si treba zapamätať, čo si treba pripomenúť. Nie len slová alebo symboly. Dal nám pokrm, ktorý je stále účinný, živý chlieb, ktorým je on sám: Eucharistia. A dal nám to ako "hotové", pretože nás poveril, aby sme to "urobili", osláviť ho ako ľud a rodina: "Toto robte na moju pamiatku" (1 Kor 11, 24). František zdôrazňuje, že Eucharistia je Božou pamiatkou.

Eucharistia je totiž "spomienka", živá spomienka alebo pamätník, ktorý obnovuje (alebo "aktualizuje" bez opakovania) Pánovu Paschu, jeho smrť a zmŕtvychvstanie, medzi nami. Je to spomienka na našu vieru, na našu nádej, na našu lásku.

Eucharistia je pamiatkou všetkého, čím sme, pamiatkou - dalo by sa povedať - srdca, čo dáva tomuto poslednému pojmu biblický význam: celok osoby. Človek má takú hodnotu, akú má jeho srdce a to zahŕňa - ako v príbehu kardinála Ratzingera - schopnosť dobra a schopnosť súcitPocity kresťana sa stotožňujú s pocitmi samotného Krista.

Eucharistia, pamiatka srdca, uzdravuje, zachováva a posilňuje celú osobu kresťana. A z tohto dôvodu, ako KostolEucharistia je zdrojom a vyvrcholením Kresťanský život a poslanie Cirkvi (porov. Benedikt XVI., Exhort. Sacramentum caritatis, 2007).

Na slávnosť Corpus ChristiFrantišek rozoberal uzdravujúcu silu tejto "pamiatky", ktorou je Eucharistia. Tým nám ukazuje dôležitosť Eucharistie pri formovaní našich citov voči Bohu a druhým.

Od toho závisí aj to, čo by sme mohli nazvať afektívnou výchovou - ktorá sa pre každého človeka nikdy nekončí - a citové spojenie s Bohom a s ostatnými: vedieť sa "postaviť" pred ostatných - našich príbuzných a priateľov, kolegov a kolegyne v práci, ľudí, s ktorými sa stretávame každý deň.

Vnútorne "preberajú zodpovednosť" za to, čo sa s nimi deje, aby vedieť komunikovať a primerane vyjadrovať svoje pocity, ak je to vhodné, začleniť ich do svojich rozhodnutí a činností, ako dôležitú súčasť príťažlivosti samotného kresťanského života. Eucharistia tak zaujíma ústredné miesto v súvislosti s rozlišovanieMusíme si byť vedomí duchovných a cirkevných dôsledkov všetkých našich činov.

Uzdravujúca sila eucharistie na pamäť

Eucharistia uzdravuje osirelú pamäť a lieči jej rany. To znamená "pamäť zranená nedostatkom náklonnosti a trpkým sklamaním, ktoré dostala od toho, kto mal dať lásku, ale namiesto toho nechal srdce opustené". Eucharistia nás napĺňa väčšou láskou, láskou samotného Boha.. Tak to hovorí pápež:

"Eucharistia nám prináša vernú lásku Otca, ktorý uzdravuje našu sirotu. To nám dáva Ježišova láskaktorý premenil hrob z bodu príchodu na bod odchodu a ktorý rovnakým spôsobom môže zmeniť náš život. Odovzdáva nám lásku Ducha Svätého, ktorý utešuje, pretože nikoho nenecháva samého, a uzdravuje rany.

Po druhé, Eucharistia uzdravuje našu negatívnu pamäť. Tá "pamäť", ktorá "vždy vynesie na povrch veci, ktoré sú zlé, a zanechá v nás smutnú myšlienku, že sme nanič, že robíme len chyby, že sa mýlime". A vždy pred nás stavia naše problémy, naše pády, naše zničené sny.

Jesus nám prichádza povedať, že to tak nie je. Že sme pre neho cenníktorý v nás vždy vidí to dobré a krásne, ktorý túži po našej spoločnosti a láske. "Pán vie, že zlo a hriechy nie sú našou identitou, sú to choroby, infekcie. A - s dobrými príkladmi v tomto pandemická sezónaPápež vysvetľuje, ako ich Eucharistia "lieči" - prichádza ich vyliečiť Eucharistiou, ktorá obsahuje protilátky proti našej chorej pamäti negativizmu. S Ježišom sa môžeme imunizovať proti smútku. A práve preto nás moc Eucharistie - keď sa ju snažíme prijímať s čo najlepšou dispozíciou, aby v nás prinášala všetky svoje plody - premieňa na nositeľov Boha, čo je to isté, ako keď povieme: "Eucharistia je Boží dar: nositelia radosti.

Po tretie, Eucharistia uzdravuje našu uzavretú pamäť. Život nás často zanecháva zranených. A to nás robí bojazlivými a podozrievavými, cynickými alebo ľahostajnými, arogantnými..., sebeckými. To všetko, poznamenáva nástupca Peterje klamstvo, pretože len láska lieči strach z root a oslobodzuje nás od tvrdohlavosti, ktorá nás väzní." Ježiš nás prichádza oslobodiť od týchto pancierov, vnútorných blokád a ochrnutia srdca.

"Pán, ktorý sa nám ponúka v jednoduchosti chleba, nás tiež vyzýva, aby sme nepremárnili svoj život v honbe za tisíckami zbytočností, ktoré vytvárajú závislosť a nechávajú nás vo vnútri prázdnymi. Eucharistia v nás odstraňuje hlad po veciach a zapaľuje v nás túžba slúžiť". Pomáha nám postaviť sa na pomoc iným, ktorí túžia po jedle, dôstojnosti a práci. Vyzýva nás, aby sme vytvorili skutočné reťaze solidarity.

Eucharistia uzdravuje našu osirelú a zranenú pamäť, našu negatívnu pamäť a našu uzavretú pamäť. K tomu František vo svojom príhovore Anjel Pána 14. júna pridal vysvetlenie dvoch účinkov Eucharistie: mystického účinku a komunitného účinku.

Mystický účinok a účinok komunity

Mystický účinok (mystický v súvislosti s hlbokým tajomstvom, ktoré sa tam odohráva) sa vzťahuje na uzdravenie našej "zranenej pamäti", o ktorom hovoril vo svojej homílii. Eucharistia nás uzdravuje a vnútorne premieňa prostredníctvom nášho dôverného vzťahu s Ježišom, pretože to, čo prijímame pod podobou chleba alebo vína, nie je nič iné ako Kristovo telo a krv (porov. 1 Kor 10, 16-17).

Ježiš," vysvetľuje pápež, "je prítomný v sviatosť Eucharistie aby sa stal našou potravou, aby sme si ho osvojili a aby sa v nás stal tou obnovujúcou silou, ktorá nám vracia energiu a chuť vrátiť sa na správnu cestu po každej prestávke alebo po každom páde."

Zároveň poukazuje na to, aké musia byť naše dispozície, aby to všetko bolo možné; predovšetkým "naša ochota nechať sa premeniť, náš spôsob myslenia a konania".

Je to tak a táto vôľa sa prejavuje v tom, že pristupujeme k Eucharistii so svedomím bez ťažkého hriechu (ak je to potrebné, po predchádzajúcej účasti na sviatosti pokánia), v pomôžeme vám tými, ktorí tak môžu urobiť, aby formovali naše svedomie, napravili naše túžby, orientovali naše aktivity správnym smerom podľa našich okolností, aby náš život mal skutočný zmysel lásky a služby.

Francisco zdôrazňuje, že zo všetkých týchto dôvodov Hmotnosť nie je len spoločenským alebo úctivým aktom, ale je bez obsahu. Je to "prítomný Ježiš, ktorý nás prichádza nakŕmiť".

To všetko súvisí s komunitárnym účinkom eucharistie, ktorý je jej konečným cieľom, ako je vyjadrené v nasledujúcich slovách Svätý PavolLebo hoci je nás mnoho, sme jeden chlieb a jedno telo" (tamže, v. 17). To znamená, aby zo svojich učeníkov vytvoril spoločenstvo, rodinu, ktorá prekoná rivalitu a závisť, predsudky a rozdelenie. Tým, že nám dáva dar bratskej lásky, môžeme dosiahnuť to, o čo nás aj on požiadal: "Zostaňte v mojej láske" (Jn 15, 9).

Takto," uzatvára Francisco, "je to nielen to, že Kostol Eucharistia "robí" Eucharistiu, ale napokon Eucharistia robí aj Cirkev ako "tajomstvo spoločenstva" pre jej poslanie. Misia, ktorá sa začína práve vytváraním a zvyšovaním našej jednoty. Takto to je a ako sa Kostol môže byť semenom jednoty, mieru a premeny celého sveta.

Ramiro Pellitero Iglesias
Profesor pastorálnej teológie
Teologická fakulta
Navarrská univerzita

Publikované v časopise "Cirkev a nová evanjelizácia".

VOKÁCIA 
KTORÁ ZANECHÁ STOPU

Pomôžte zasiať
svet kňazov
DARUJTE TERAZ