Stichting CARF

23 mei, 23

Artikelen van deskundigen

Pinksteren: de vriend die begeleidt, oriënteert en aanmoedigt

Toen de Pinksterdag was aangebroken, waren ze allemaal samen op één plaats. En plotseling klonk er een geluid uit de hemel als van een geweldige wind, die het hele huis vulde waar zij zaten. Toen verschenen hun tongen als van vuur, die zich scheidden en op ieder van hen neerkwamen [...].

Toen de dag van Pinksteren was aangebroken, waren zij allen tezamen op één plaats. En plotseling kwam er een geluid uit de hemel, als van een razende machtige wind, en het vulde het hele huis waar zij zaten. Toen verschenen hun tongen als van vuur, die zich afscheidden en op ieder van hen neerkwamen. Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen in andere tongen te spreken, zoals de Geest hen deed spreken.
Handelingen 2,1-4

Pinksteren of shebuot

Voor de Joden was het een van de drie grote feesten. Eerst was er de dankzegging voor het oogsten van graan (eerste vruchten), maar dit werd aangevuld met het feest voor het geven van de Torah, de "handleiding". van de wereld en de mens, die Israël wijsheid schonk. Pinksteren was het feest van het verbond om altijd te leven naar Gods wil zoals die in zijn wet tot uitdrukking komt.

Het feest van Sinaï

De beelden die door Sint Lucas worden gebruikt om het binnendringen van de Heilige Geest met Pinksteren - de wind en het vuur - zinspelen op de Sinaï, waar God zich aan het volk Israël had geopenbaard en zijn verbond had gesloten (vgl. Ex. 19:3 e.v.). Het feest van de Sinaï, dat Israël vijftig dagen na het Pascha vierde, was het feest van het verbond. Door te spreken over tongen van vuur (cf. Handelingen 2, 3), wil Lucas de Bovenzaal voorstellen als een nieuwe Sinaï, als het feest van het verbond dat God sluit met zijn Kerk en dat Hij nooit zal verlaten.

De woorden van paus Franciscus met Pinksteren, werking van de Heilige Geest, 2021 Rome

De Heilige Vader vraagt alle herders en gelovigen van de Katholieke Kerk om deze Pinksterdag 2023 samen met de Katholieke Ordinarissen van het Heilige Land de Heilige Geest aan te roepen, "opdat Israëli's en Palestijnen de weg van dialoog en vergeving vinden".

De dag van Pinksteren

Met de kracht van de Heilige Geest met Pinksteren maken zij zich verstaanbaar voor allen, ongeacht hun afkomst en mentaliteit: De dag van Pinksteren In Jeruzalem woonden Joden, vrome mannen uit alle volken onder de hemel. Toen het lawaai werd gemaakt, verzamelde de menigte zich en was verbijsterd, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken.

Zij waren verbaasd en verwonderd en zeiden: "Zijn zij niet allen die spreken Galileeërs? Hoe komt het dan dat wij hen elk in onze eigen moedertaal horen? Parthen, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, van Judea en Kappadocië, van Pontus en Azië, van Frygië en Pamfylië, van Egypte en het deel van Libië bij Cyrene, Romeinse vreemdelingen, maar ook Joden en proselieten, Kretenzers en Arabieren, wij horen hen in onze eigen talen de grote dingen van God spreken" (Handelingen 2:5-11).

Priesters, Gods glimlach op aarde

Geef uw donatie een gezicht. Help ons om diocesane en religieuze priesters te vormen.

De werking van de Heilige Geest met Pinksteren

Wat er op die dag gebeurt, met de actie van de Heilige Geest Het verslag van de Bijbel over het ontstaan van de mensheid met Pinksteren is de antithese van het verslag van de Bijbel over het ontstaan van de mensheid: In die tijd sprak de hele aarde dezelfde taal en dezelfde woorden. Toen zij vanuit het oosten trokken, vonden zij een vlakte in het land Shinar en vestigden zich daar.

Toen zeiden ze tegen elkaar: -Laten we bakstenen maken en ze in het vuur bakken! Zo dienden de bakstenen als stenen en het asfalt als mortel. Toen zeiden ze: -Laat ons een stad bouwen en een toren waarvan de top naar de hemel reikt! Dan zullen wij beroemd zijn, zodat wij niet over de hele aarde verstrooid worden. En de Heer daalde neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren, en de Heer zei: "Zij zijn één volk, met één taal voor allen, en dit is nog maar het begin van hun werk; nu zal niets wat zij proberen te doen voor hen onmogelijk zijn.

Laten we naar beneden gaan en hun taal daar verwarren, zodat ze elkaar niet meer begrijpen! De Heer verstrooide hen vandaar over de hele aarde en zij hielden op de stad te bouwen. Daarom werd het Babel genoemd, omdat de Heer daar de taal van de hele aarde verwarde, en hen van daaruit over de hele aarde verstrooide (Gen. 11:1-9).

Franciscus zei tijdens de viering van Pinksteren 2021 in Rome dat de Heilige Geest troost biedt "vooral in moeilijke momenten zoals wij die doormaken", en op een heel persoonlijke manier omdat "alleen degene die ons laat voelen dat we geliefd zijn zoals we zijn, vrede van hart geeft". In feite "is het juist de tederheid van God, die ons niet alleen laat; want bij hen zijn die alleen zijn, is al troosten".

Pinksteren: actieve communicatie

Toen de mensen in het bijbelse verhaal begonnen te werken alsof God niet bestond, ontdekten zij dat zij zelf ontmenselijkt waren, omdat zij een fundamenteel element van de mens hadden verloren, namelijk het vermogen om het met elkaar eens te zijn, elkaar te begrijpen en gezamenlijk op te treden. Deze tekst bevat een eeuwige waarheid. In de huidige hoogtechnologische maatschappij, met zoveel communicatie- en informatiemiddelen, spreken we steeds minder en begrijpen we elkaar steeds minder, en verliezen we het werkelijke vermogen om in een open en oprechte dialoog te communiceren. We hebben iets nodig om ons te helpen weer open te staan voor anderen.

De werking van de Heilige Geest met Pinksteren

Wat de menselijke trots kapot heeft gemaakt, is door de werking van de Heilige Geest met Pinksteren weer in elkaar gezet. Ook vandaag is het de volgzaamheid aan de heilige Geest die ons de hulp geeft om een menselijker wereld op te bouwen, waarin niemand zich alleen voelt, verstoken van de aandacht en genegenheid van anderen. Jezus beloofde dit aan de apostelen en aan ieder van ons: Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere Paracleet geven om altijd bij u te zijn. (Joh 14,16). Gebruik een Grieks woord para-kletós wat betekent "degene die naast spreekt": is de vriend die ons vergezelt, aanmoedigt en begeleidt op onze weg. 

Nu wij in deze tijd van gebed met God spreken, vragen wij ons in zijn aanwezigheid af: streef ik ernaar mijn beroeps- en gezinsleven, mijn vriendschappen, de maatschappij waarin ik leef, op te bouwen als een wereld die door mijn eigen inspanningen is opgebouwd zonder Gods zorg voor mij? Of wil ik luisteren en volgzaam zijn voor de liefdevolle stem van de Heilige Geest, die onafscheidelijke metgezel die Jezus aan mijn zijde heeft geplaatst om mij te leiden en aan te moedigen?

We kunnen de Heilige Geest aanroepen met een oud en prachtig gebed van de kerk met Pinksteren: Kom Heilige Geest, vul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. En wij vragen de Heilige Maagd, Echtgenote van God de Heilige Geest, dat wij haar, net als zij, grote dingen laten doen in onze ziel, zodat wij weten hoe wij God en anderen moeten liefhebben en met haar hulp een betere wereld kunnen opbouwen.

De heer Francisco Varo Pineda
Directeur Onderzoek
Universiteit van Navarra
Faculteit Theologie
Hoogleraar Heilige Schrift

Deel Gods glimlach op aarde.

We wijzen je donatie toe aan een specifieke diocesane priester, seminarist of religieus, zodat je zijn verhaal kent en voor hem kunt bidden met naam en toenaam.
NU DONEREN
NU DONEREN