ANNETAGE PRAEGU

Katoliku preesterlus

Mis on preester? Millised on selle päritolu ja ajalugu?
Lisateavet vt allpool

Mis on preesterlus?

Kui me räägime preesterluse määratlusest, siis see on üks kolmest katoliku kiriku preesterlikust ordust, millega diakon saab väärikuse ja omadused, mis kuuluvad preestrile või diakonile. preester.

"Püha ordinatsioon on sakrament, mille kaudu Kristuse poolt tema apostlitele usaldatud missioon jätkub kirikus kuni aegade lõpuni: see on seega apostelliku ameti sakrament. See koosneb kolmest astmest: piiskopkond, preesterlus ja diakonat."

Preesterlus "läheb kaugemale lihtsast valimisest, ametisse määramisest, delegeerimisest või institutsioonist kogukonna poolt, sest see annab Püha Vaimu annetuse, mis võimaldab teostada "püha võimu", mis saab tulla ainult Kristuse poolt tema kiriku kaudu". Katekismus, 1536-1538.
Püha ordu sakrament koosneb kolmest astmest:
Diakoonia
Presbüteriamet
Episkopaat

Päritolu ja ajalugu

Valitud rahvas oli Jumala poolt loodud "preestrite kuningriigiks ja pühitsetud rahvaks". Kuid Iisraeli rahva hulgas valis Jumal ühe kaheteistkümnest suguharust, Leevi, liturgilise teenistuse jaoks.

See Vana Testamendi preesterlus, mis oli loodud selleks, et kuulutada Jumala sõna ja taastada ohvrite ja palve kaudu ühendus Jumalaga, oli võimetu päästmist esile kutsuma. Seetõttu oli tal vajadus ohverdusi lõputult korrata ja ta ei saanud saavutada lõplikku pühitsemist, sest see oli võimalik ainult Kristuse ohvri kaudu.

Siiski näeb kiriku liturgia Aaroni preesterluses
ja leviitide teenistuses ning seitsmekümne "vanema" ametis, mis kujutab endast uue lepingu ordineeritud ameti eelkujutlust.
Kõik Vana Testamendi preesterluse eellased leiavad oma täitumise Kristuses Jeesuses, "ainsas vahendajas Jumala ja inimeste vahel".

Kristuse lunastusohver on ainulaadne. Ja sel põhjusel on see ka kiriku armulauaohvris olemas. Sama kehtib ka Kristuse ainulaadse preesterluse kohta: "ta on saanud nähtavaks teenimispreesterluse sakramendi kaudu". vrd. katekismus, 1539-1545.

Miks on preesterlus oluline?

Kirik on läbi ajaloo osutanud inimlikku teenust kõigis kultuurivaldkondades. Katoliku preesterluse kaudu on see levinud kõikidesse rahvastesse ning pannud religiooni, moraali, teaduse, kunsti ja tööstuse täiel määral õitsema. Nii preestrid kui ka eriti orduliikmed on läbi aegade juhatanud usklikke kristliku moraali ja kasvatuse valguse juurde.

Euharistia on kogu sakramentaalse korra tipp. See on kogu vaimse elu toit ja tipp, mille poole kogu kiriku tegevus on suunatud. Püha sakrament on ammendamatu armu allikas; sellest voolab kogu Kristuse vägi, mis on olemas kirikus ja iga kristlase sisemuses. Euharistia on sakrament, millest kõik teised sakramentid tulenevad ja millele need on suunatud.
Mis on preester?
"Armastus ei kustu preestri südames. Armastus, mis on joobes oma puhtaimas allikas, mida teostatakse Jumala ja Kristuse jäljendamisel, on nõudlik ja konkreetne, avardab preestri silmaringi lõpmatuseni, laiendab tema vastutustunnet - mis on küpset isiksust iseloomustav näitaja - ja kasvatab temas kõrgema ja laiema isaduse väljendajana tunnete täiust ja delikaatsust, mis rikastab teda ülivõrdes". Ühesõnaga: "Tsölibaat, tõstes inimest terviklikult, aitab tõhusalt kaasa tema täiuslikkusele" (SC, 55).
Püha Paulus VI

Ühine preesterlus
ristitud

Kirik tervikuna osaleb Kristuse preesterluses. Kõik ristitud on pühitsetud vaimulikuks kojaks ja pühaks preesterkonnaks Püha Vaimu uuestisünni ja võidmise kaudu.

Meil kõigil on preesterlik võidmine, mis teeb meid osaks preesterlusest, mida me nimetame ühiseks, mis määrab meid kustumatult jumalikku jumalateenistusse. Preesterlus, mida me tegeleme ja teostame sakramentide vastuvõtmisel, vooruste praktiseerimisel ja jumalateenistusel. Igaüks meist kui Jumala rahva liikmetest on kutsutud sama väega olema Kristuse tunnistajaks sõnadega ja korrastama inimkonna linna päästeplaani kohaselt.

Preesterlus
ministriamet

Kristuse tahte kohaselt on kirikus olemas vaimulik preesterlus, mis kujundab ja juhib preesterkonda. Selle kaudu teeb Kristus ennast inimeste seas kvalifitseeritud viisil nähtavaks ja aktiivseks. Ta ehitab Kristuse ihu üles sakramentide teenimise kaudu, eriti armulaua tähistamise kaudu.

Preesterluse karisma pärineb Kristuse endi poolt ja antakse edasi piiskopi käte asetamise ja pühade pühitsuste sakramendi kaudu. Sel viisil pühitsetakse ja konfigureeritakse preester Kristuse teenijaks. Teatud hetkedel muutub preester Kristuse armu vahendiks.
Kristlaseks olemine - ja eriliselt preestriks olemine, kui meenutame, et kõik ristitud osalevad kuninglikus preesterluses - tähendab pidevat risti juures olemist.
Püha Josemaría Escrivá de Balaguer

Preesterlus ja tsölibaat

Tsölibaat selle üldises tähenduses on inimese seisund, kes omal valikul ei abiellu. Preestri tsölibaat on see, kui see valik tehakse vastutasuks täieliku pühendumise eest usuteenistusele preestriks ordineerimise kaudu. On olemas mõisted, mis on seotud preestri tsölibaadi, vooruse, neitsilikkuse ja neitsiliku kutsumusega.

"Kõik ladina kiriku ordineeritud vaimulikud, välja arvatud alalised diakonid, valitakse tavaliselt usklike meeste hulgast, kes elavad tsölibaadis ja on valmis hoidma tsölibaati "taevariigi pärast" (Mt 19:12).

Nad on kutsutud pühenduma täielikult Issandale ja tema "asjadele" (1Kor 7:32), nad annavad end täielikult Jumalale ja inimestele. Tsölibaat on märk sellest uuest elust, mille teenistusse kiriku teenija on pühitsetud; rõõmsa südamega vastu võetud, kuulutab see säravalt Jumala riiki" (
Paavst Püha Johannes
Paulus II 1979. aastal
ütles ta:
"Iga preester pühendub tsölibaadile täielikus teadvuses ja vabaduses, aastatepikkuse ettevalmistuse, sügava järelemõtlemise ja usinate palvetega. Alles pärast seda, kui ta on jõudnud kindlalt veenduda, et Kristus annab talle selle "kingituse" kiriku hüvanguks ja teiste teenimiseks. Alles siis kohustub ta seda järgima kogu ülejäänud elu."
Paavst Benedictus
aastaid hiljem
ütles ta:
"Teenistuspreesterlus nõuab ordinatsiooni kaudu täielikku konfigureerumist Kristusele. Austades idamaade erinevat praktikat ja traditsiooni, on vaja rõhutada preesterliku tsölibaadi sügavat tähendust, (...) milles leiab erilise väljenduse pühendumine, mis on kooskõlas Kristusega, ja enese ainuüksi ohverdamine Jumala Kuningriigi heaks. Asjaolu, et Kristus ise, igavene preester, elas oma missiooni kuni ristiohvrini neitsilikkuses, on kindel viide selle tähenduse mõistmiseks, mis sellel on ladina kiriku traditsioonis. Seetõttu ei piisa sellest, kui mõista preestri tsölibaati üksnes funktsionaalselt. Tegelikkuses kujutab see endast erilist vastavust Kristuse enda eluviisile".
Paavst Franciscus jätkab täna
kinnitades:
"Isiklikult usun, et tsölibaat on kingitus kirikule. Teiseks ütlen, et ma ei ole nõus vabatahtliku tsölibaadi lubamisega, ei". Intervjuu, 27-01-2019.

Rohkem teavet sacedocio kohta
ja töö
CARF Sihtasutus

CARFi fond on ühenduslüli tuhandete heldete hingede vahel, kes on valmis rahaliselt panustama stipendiumidega preestritele ja seminaristidele üle kogu maailma, et nad saaksid kindla teoloogilise, inimliku ja vaimse ettevalmistuse.

Preesterlus kutsub kõiki kristlasi üles mõtlema vajadusele teha ettepanekuid, kuidas tagada, et ükski kutsumus ei läheks kaduma.
Igal õppeaastal (september-juuni)

+800

viie piiskopi piiskopid
kontinendid
Nad taotlevad oma kandidaatidele kohti ja õppestipendiume erinevates teaduskondades.
Kutse preestriks