Fundacja CARF

5 luty, 24

Blog

proboszcz

Osiem sposobów, aby pomóc swojemu pastorowi

Nasi księża parafialni są jednymi z najciężej pracujących członków Kościoła. Pomaganie księdzu parafialnemu może być znaczącym sposobem na przyczynienie się do jego pracy duszpasterskiej i przekazywania wiary. czy kiedykolwiek zastanawiali się Państwo, w jaki sposób można ich wesprzeć?

Ksiądz proboszcz i księża Odpowiedzialność duszpasterska tych, którzy z nim współpracują, jest ogromna, nie wspominając już o tym, że dziś prosi się ich o opiekę nad większą liczbą dusz i przyjęcie większej odpowiedzialności i większej liczby ról niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego każde wsparcie może odciążyć ich pracę i pozwolić im skupić się na duchowych potrzebach ich duszpasterzy. społeczność. Gdyby każdy wierny zrobił choć jedną rzecz, aby pomóc w życiu Kościoła, praca proboszcza byłaby znacznie łatwiejsza.

Jakie są obowiązki duszpasterskie księdza parafialnego i w jaki sposób wspólnota może pomóc?

Jeśli nigdy nie zastanawiali się Państwo, w jaki sposób mogą pomóc, oto osiem sposobów. Proszę jednak pamiętać, że pierwszym zaleceniem jest zachęcenie Państwa do zaoferowania swojej pomocy. Proszę nie czekać na pytanie, czy może Pan/Pani coś zrobić, tylko zaoferować swoją pomoc! Poświęcenie swojego czasu na rzecz parafii jest oznaką wsparcia i służby. 

1 - Zaangażowanie budzi poczucie odpowiedzialności!

Przed Sobór Watykański IIW przeszłości cała odpowiedzialność i zarządzanie parafią zależały wyłącznie od proboszcza. Dzięki Soborowi Watykańskiemu II nie mamy już żadnej wymówki, aby zaangażować się w zadanie głoszenia Słowa Bożego. 

Od chrztu jesteśmy włączeni w Chrystusa i na swój sposób uczestniczymy w trzech posługach: kapłańskiej, prorockiej i królewskiej. W ten sposób nasza obecność i powołanie są konstytutywne dla Ludu Bożego, razem z powołaniem kapłanów. Nasz wspólnotowy udział w życiu Kościoła jest niezbędny dla jego istnienia, a jednocześnie dla naszej własnej tożsamości i chrześcijańskiej misji.

Dlatego konieczne jest aktywne uczestnictwo w sprawowaniu sakramentów, przyjmowanie z posłusznym sercem apostolskiego głoszenia wiary i dawanie o niej świadectwa. Przeżywać swoje dary i zadania w pełnej komunii Kościoła. To nie tylko przygotowuje nas do odkrycia głębszej relacji z Chrystusem, ale także daje nam większą odpowiedzialność jako świeckim za naszą własną wiarę. Kościół i społeczność, w której żyjemy. 

2 - Dlaczego aktywne uczestnictwo w liturgii jest ważne dla wspierania kapłanów?

Sobór Watykański II uczy nas również, że Msza św. musi być centrum i korzeniem życia chrześcijańskiego. W każdej Eucharystii obecność Chrystusa Zmartwychwstałego staje się sakramentem komunii, a wspólna wiara przekształca się w braterską ucztę i pokarm życia. W tym celu musimy podejmować sposoby i działania, które pomogą nam przejść przez wszystkie części naszych celebracji. W ten sposób wypełnimy polecenie Jezusa, aby "czynić tak, jak On czynił" i zapewnimy, że całe zgromadzenie "uczestniczy" w Eucharystii.

"Święta Matka Kościół gorąco pragnie, aby wszyscy wierni byli prowadzeni do pełnego, świadomego i czynnego uczestnictwa w celebracjach liturgicznych, którego wymaga sama natura liturgii i do którego lud chrześcijański ma prawo i obowiązek na mocy chrztu". 
Dokumenty Soboru Watykańskiego II, Konstytucja Sacrosanctum Concilium (SC), 14.

Aby promować aktywne uczestnictwo, mogą Państwo mocno reagować, być lektorem, ministrantem, a nawet kantorem podczas celebracji. Odciąża to kapłana w Hiszpanii i pomaga w płynnym przebiegu liturgii.

3 - Jak mogę przyczynić się do dobra mojego proboszcza w Hiszpanii?

Musimy troszczyć się o naszego księdza parafialnego i jego współpracowników, ponieważ jest ich niewielu, a potrzeba ich posługi jest ogromna. Przepracowanie i niezrozumienie wielu z nich może doprowadzić ich do wyczerpania lub frustracji. modlitwa i przyjazne towarzyszenie to usługa, którą musimy świadczyć, otwierając drzwi naszych rodzin i działań w taki sposób, aby zapewnić im odpoczynek i bliskość, które zaowocują lepszą obsługą całej społeczności.

4 - Proszę modlić się za proboszcza i kapłanów.

Księża potrzebują Państwa modlitwy, aby kontynuować swoją pracę duszpasterską. Proszę dać im znać, że nie są sami. Proszę poświęcić czas na modlitwę za proboszcza i księży. księża Państwa parafii, modląc się o ich dobro, mądrość i siłę w ich posłudze. 

Chociaż o to nie proszą, potrzebują Państwa modlitwy, aby ich pocieszyć i kontynuować swoją misję. Niech poprzez modlitwę wiedzą, że mogą na Państwa liczyć i że nie są sami. Niech nasze modlitwy dadzą im siłę do pokonywania przeszkód, wierność magisterium i odwagę, by dążyć do zmian na całym świecie. Czy wiedzą Państwo, kiedy są urodziny Waszego proboszcza? Jego rocznica święceń kapłańskich?

5 - Jaki jest wpływ uczestnictwa w grupie parafialnej na życie społeczności?

Grupy parafialne to stowarzyszenia utworzone przez członków parafii, którzy mają wspólne zainteresowania, cele lub działania. Grupy te są zorientowane na praktykowanie i przeżywanie wiary i zazwyczaj mają na celu wspieranie wspólnoty, duchowego wzrostu i aktywnego uczestnictwa wiernych w życiu parafii.

Parafialna Rada Duszpasterska, której przewodniczy ksiądz proboszcz, bada wszystkie sprawy dotyczące pracy duszpasterskiej w parafii i w komunii z Kościołem diecezjalnym. Każda grupa i różne role duszpasterskie są reprezentowane w tej Radzie, a jej główną misją jest współpraca z proboszczem w programowaniu działań. Jej działalność rozpoczyna się na krótko przed rozpoczęciem roku szkolnego, we wrześniu, a kończy po ostatnim oficjalnym akcie roku szkolnego, w czerwcu. 

Osoby zainteresowane rozwijaniem swojego konkretnego powołania w Kościele mogą dołączyć do grupy parafialnej, która jest najbliższa ich ludzkim lub chrześcijańskim troskom. Proszę zapytać swojego proboszcza.

proboszcz

6 - Jak mogę skutecznie współpracować w katechezie w mojej parafii?

Jak pisze papież Franciszek, Pan wzywa nas, "każdego z nas, z naszymi duchowymi i intelektualnymi zasobami, z naszymi umiejętnościami zawodowymi lub doświadczeniem życiowym, a także z naszymi ograniczeniami i niedociągnięciami, abyśmy starali się znaleźć sposoby na lepszą współpracę w ogromnym zadaniu umieszczenia Chrystusa na szczycie wszystkich ludzkich działań.Christus Vivit, 162).

Świecka posługa katechety jest powołaniem, misją. Bycie katechetą oznacza, że jest katechetąnie to pracuje jako katecheta. Jest to sposób bycia i potrzebujemy dobrych katechetów, którzy są zarówno towarzyszami, jak i pedagogami.

Potrzebujemy kreatywnych ludzi, którzy głoszą Ewangelię, ale głoszą ją swoim życiem, z łagodnością, nowym językiem i otwierając nowe drogi. A w tak wielu diecezjach, na tak wielu kontynentach, ewangelizacja jest zasadniczo w rękach katechisty. 

7 - Proszę być częścią grupy Caritas w swojej parafii.

Działalność charytatywna jest częścią naszej misji jako katolików. Caritas Parafialna jest prowadzona przez grupę wolontariuszy, którzy identyfikują potrzeby wspólnoty parafialnej. 

Po zidentyfikowaniu potrzeb i zebraniu zasobów, pomoc ta jest dystrybuowana bezpośrednio do potrzebujących. Może to być między innymi żywność, artykuły higieniczne, odzież, pomoc finansowa.

Należy wziąć pod uwagę znaczenie działań Caritas diecezjalnych i parafialnych oraz ich wysiłków na rzecz zagwarantowania dostępu do podstawowych praw, takich jak żywność, mieszkanie, zdrowie i edukacja dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji.

Caritas parafialna może również zapewnić pomoc w sytuacjach kryzysowych, takich jak klęski żywiołowe lub nagłe kryzysy gospodarcze. Współpracuje z innymi lokalnymi organizacjami i agencjami, które oferują usługi uzupełniające, takie jak schroniska, ośrodki zatrudnienia, usługi zdrowotne i inne.

8 - Pozyskiwanie funduszy

Mogą Państwo również pomóc finansowo. Dużo lub mało. Sporadycznie lub miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie. Ponadto darowizny na rzecz fundacji lub organizacji objętych ustawą o mecenacie wiążą się z odliczenia podatkowe dla darczyńców. Koszt faktycznie przekazanej kwoty jest znacznie niższy niż kwota otrzymana przez instytucję. To samo dotyczy oczywiście darowizn przekazywanych przez Państwa na rzecz parafii i diecezji.

Dotyczy to również organizacji takich jak Fundacja CARF, które wspierają pracę księży i promują ich szkolenia. Ponieważ księża również muszą być szkoleni i być na bieżąco z nauczaniem Kościoła i sposobami opieki nad ludźmi.

Proszę pamiętać, że Państwa pomoc dla parafii i wsparcie dla jej proboszcza i księży może mieć duże znaczenie dla życia parafii i proboszcza. Zawsze dobrze jest porozmawiać z proboszczem lub pracownikami parafii, aby poznać ich konkretne potrzeby i dowiedzieć się, w jaki sposób najlepiej można się do nich przyczynić.

Proszę dzielić się uśmiechem Boga na ziemi.

Przypisujemy Państwa darowiznę do konkretnego księdza diecezjalnego, seminarzysty lub zakonnika, aby mogli Państwo poznać jego historię i modlić się za niego z imienia i nazwiska.
WPŁAĆ TERAZ
WPŁAĆ TERAZ