Stichting CARF

5 februari, 24

Blog

parochiepriester

Acht manieren om je pastoor te helpen

Onze pastoors behoren tot de hardst werkende leden van de kerk. Je parochiepriester helpen kan een zinvolle manier zijn om bij te dragen aan hun pastorale werk en de overdracht van het geloof. Heb je je ooit afgevraagd hoe je hen kunt steunen?

De pastoor en de priesters De pastorale verantwoordelijkheid van degenen die met hem werken is groot, om nog maar te zwijgen van het feit dat er vandaag de dag meer zielenzorg van hen wordt gevraagd en dat ze meer verantwoordelijkheden en meer rollen op zich nemen dan ooit tevoren. Daarom kan elke ondersteuning die aan hen gegeven wordt hun werklast verlichten en hen in staat stellen om zich te concentreren op de spirituele behoeften van hun gemeenschap. Als elk lid van de gelovigen maar één ding zou doen om te helpen in het leven van de Kerk, dan zou het werk van de pastoor veel gemakkelijker zijn.

Wat zijn de pastorale verantwoordelijkheden van een pastoor en hoe kan de gemeenschap helpen?

Als je je nog nooit hebt afgevraagd hoe je kunt helpen, dan zijn hier acht manieren om dat te doen. Maar houd in gedachten dat de eerste aanbeveling is om je aan te moedigen je hulp aan te bieden. Wacht niet tot je gevraagd wordt of je iets kunt doen, bied het gewoon aan! Je tijd vrijwillig inzetten voor de parochie is een teken van steun en dienstbaarheid. 

1 - Toewijding maakt je verantwoordelijkheidsgevoel wakker!

Voor de Tweede Vaticaans ConcilieIn het verleden hing alle verantwoordelijkheid en het beheer van de parochie alleen af van de pastoor. Dankzij Vaticanum II hebben we geen excuus meer om ons in te zetten voor de taak van het verspreiden van het Woord van God. 

Vanaf het doopsel zijn we ingelijfd in Christus en nemen we op onze eigen manier deel aan de drie bedieningen: priesterlijk, profetisch en koninklijk. Zo zijn onze aanwezigheid en roeping samen met die van de priesters constitutief voor het Volk van God. Onze gemeenschappelijke deelname aan het leven van de Kerk is onmisbaar voor haar bestaan en tegelijkertijd voor onze eigen identiteit en christelijke zending.

Daarom is het nodig actief deel te nemen aan de viering van de sacramenten, de apostolische verkondiging van het geloof met een gehoorzaam hart te verwelkomen en ervan te getuigen. Je gaven en taken beleven in de volle gemeenschap van de Kerk. Dit bereidt ons niet alleen voor op het ontdekken van een diepere relatie met Christus, maar geeft ons ook een grotere verantwoordelijkheid als leken voor ons eigen geloof. Kerk en de gemeenschap waarin we leven. 

2 - Waarom is actieve deelname aan de liturgie belangrijk om priesters te ondersteunen?

Het Tweede Vaticaans Concilie leert ons ook dat de Heilige Mis moet het centrum en de wortel van het christelijk leven zijn. In elke eucharistie wordt de aanwezigheid van de Verrezen Christus een sacrament van gemeenschap, en wordt gedeeld geloof omgevormd tot een broederlijk banket en levensvoeding. Daartoe moeten we wegen en handelingen ondernemen die ons helpen om alle delen van onze vieringen te doorlopen. Zo vervullen we Jezus' opdracht om "te doen zoals hij deed" en zorgen we ervoor dat de hele gemeente "deelneemt" aan de Eucharistie.

"De Heilige Moeder Kerk verlangt vurig dat alle gelovigen geleid worden tot die volledige, bewuste en actieve deelname aan liturgische vieringen die de aard van de liturgie zelf vereist en waartoe het christelijke volk krachtens het doopsel het recht en de plicht heeft". 
Documenten van Vaticanum II, Constitutie Sacrosanctum Concilium (SC), 14.

Om actieve deelname te bevorderen kun je sterk reageren, lector, misdienaar of zelfs cantor zijn tijdens de vieringen. Dit verlicht de last voor de priester in Spanje en helpt de liturgie soepel te laten verlopen.

3 - Hoe kan ik bijdragen aan het welzijn van mijn pastoor in Spanje?

We moeten zorgen voor onze parochiepriester en zijn priester-medewerkers, want ze zijn met weinigen en de behoefte aan hun dienst is groot. Het overwerk en onbegrip van velen kan leiden tot uitputting of frustratie. gebed en vriendelijke begeleiding is een dienst die we moeten leveren door de deuren van onze families en activiteiten zo te openen dat ze de rust en nabijheid krijgen die zal resulteren in een betere dienst voor de hele gemeenschap.

4 - Bid voor de pastoor en priesters.

Priesters hebben jouw gebeden nodig om hun pastorale werk voort te zetten. Laat hen weten dat ze er niet alleen voor staan. Neem de tijd om te bidden voor de pastoor en de priesters. priesters van uw parochie, biddend voor hun welzijn, wijsheid en kracht in hun bediening. 

Hoewel ze er niet om vragen, hebben ze jouw gebeden nodig om hen te troosten en hun missie voort te zetten. Laat hen door gebed weten dat ze op u rekenen en dat ze er niet alleen voor staan. Mogen onze gebeden hen de kracht geven om obstakels te overwinnen, trouw aan het leergezag en de moed om overal ter wereld aan te dringen op verandering. Weet je wanneer de verjaardag van je pastor is? Zijn verjaardag als priester?

5 - Wat is de impact van parochiegroepparticipatie op het leven van de gemeenschap?

Parochiegroepen zijn verenigingen die gevormd zijn door leden van een parochie met gemeenschappelijke interesses, doelstellingen of activiteiten. Deze groepen zijn gericht op de beoefening en beleving van het geloof en hebben meestal tot doel de gemeenschap, spirituele groei en actieve deelname van de gelovigen aan het leven van de parochie te bevorderen.

De Pastorale Raad van de parochie, voorgezeten door de pastoor, bestudeert alle aangelegenheden met betrekking tot het pastorale werk van de parochie en in gemeenschap met de diocesane Kerk. Elke groep en de verschillende pastorale rollen zijn vertegenwoordigd in deze raad en zijn belangrijkste taak is om samen te werken met de pastoor bij het programmeren van activiteiten. Zijn activiteit begint kort voor het begin van het schooljaar, in september, en eindigt na de laatste officiële handeling van het schooljaar, in juni. 

Mensen die geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van hun specifieke roeping in de Kerk kunnen zich aansluiten bij de parochiegroep die het dichtst bij hun menselijke of christelijke zorgen staat. Vraag het aan je pastoor.

parochiepriester

6 - Hoe kan ik effectief meewerken aan de catechese van mijn parochie?

Zoals paus Franciscus schrijft, roept de Heer ons "ieder van ons, met onze geestelijke en intellectuele middelen, met onze professionele vaardigheden of levenservaring, maar ook met onze beperkingen en tekortkomingen, op om ernaar te streven om te zien hoe we meer en beter kunnen samenwerken in de immense taak om Christus op de top van alle menselijke activiteiten te plaatsen" (Christus Vivit, 162).

Het lekenambt van de catechist is een roeping, een zending. Catechist zijn betekent dat je is een catechistniet dat werkt als catechist. Het is een hele manier van zijn en we hebben goede catechisten nodig die zowel begeleiders als pedagogen zijn.

We hebben creatieve mensen nodig die het evangelie verkondigen, maar die het verkondigen met hun leven, met zachtheid, met een nieuwe taal en het openen van nieuwe wegen. En in zoveel bisdommen, op zoveel continenten, is evangelisatie fundamenteel in handen van een catechist. 

7 - Maak deel uit van de Caritas-groep in je parochie.

Het uitoefenen van liefdadigheid maakt deel uit van onze missie als katholieken. Parochiële Caritas wordt geleid door een groep vrijwilligers die de behoeften van de parochiegemeenschap in kaart brengen. 

Zodra de behoeften zijn vastgesteld en middelen zijn verzameld, wordt deze hulp direct uitgedeeld aan de mensen in nood. Dit kan onder andere in de vorm van voedsel, hygiëneartikelen, kleding en financiële hulp.

Er moet rekening worden gehouden met het belang van de actie van diocesane en parochiële Caritas en hun inspanningen om toegang tot basisrechten zoals voedsel, huisvesting, gezondheid en onderwijs te garanderen voor de meest kwetsbare mensen.

Parochiële Caritas kan ook hulp bieden in noodsituaties, zoals natuurrampen of plotselinge economische crises. Er wordt samengewerkt met andere lokale organisaties en instanties die aanvullende diensten bieden, zoals noodopvang, werkgelegenheidscentra en gezondheidsdiensten.

8 - Fondsenwerving

Je kunt ook financieel helpen. Met veel of weinig. Sporadisch of maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks. Daarnaast brengen schenkingen aan stichtingen of aan organisaties onder de Patronaatswet het volgende met zich mee belastingverminderingen voor donoren. De kosten van het daadwerkelijk gegeven bedrag zijn veel lager dan het bedrag dat de instelling ontvangt. Hetzelfde geldt natuurlijk voor giften aan de parochie en het bisdom.

Dit geldt ook voor organisaties zoals de CARF Foundation die het werk van priesters ondersteunen en hun opleiding bevorderen. Want ook priesters moeten worden opgeleid en op de hoogte blijven van de leer van de kerk en de manieren om voor mensen te zorgen.

Vergeet niet dat jouw hulp aan de parochie en jouw steun aan de pastoor en priesters een groot verschil kunnen maken in het leven van de parochie en in het leven van de pastoor. Het is altijd goed om met de pastoor of het parochiepersoneel te praten om te weten te komen wat hun specifieke behoeften zijn en hoe je het beste kunt bijdragen.

Deel Gods glimlach op aarde.

We wijzen je donatie toe aan een specifieke diocesane priester, seminarist of religieus, zodat je zijn verhaal kent en voor hem kunt bidden met naam en toenaam.
NU DONEREN
NU DONEREN