NU DONEREN

Stichting CARF

17 februari, 23

Waarom een solidair legaat of testament maken aan de CARF Stichting?

Uw legaat of blijk van solidariteit aan de Stichting CARF is uw betrokkenheid bij priesterroepingen en onze inzet om priesters en seminaristen over de hele wereld te blijven steunen.

Door de Stichting CARF in uw testament op te nemen, zet u haar inzet voor integrale vorming voort. U helpt priesters en seminaristen over de hele wereld aan een degelijke academische, theologische, menselijke en spirituele voorbereiding.

Wat is een erfenis van solidariteit?

Een solidariteitslegaat is een testamentaire beschikking ten gunste van een instelling zonder winstoogmerk. In het testament wordt besloten een zeer specifiek deel van de goederen en/of rechten toe te wijzen ter ondersteuning van de doelstellingen van een natuurlijke of rechtspersoon. Deze goederen, die legaten worden genoemd, zijn gescheiden van de erfenis en worden niet verdeeld onder de gedwongen erfgenamen. Het kan gaan om een specifiek goed zoals een huis, een flat, een appartement, een plattelandswoning, enz. of om een recht zoals een uitkering, een percentage van het vermogen, enz.

Er is een grens aan de legaten: zij mogen in geen geval afbreuk doen aan het legitieme erfdeel van de erfgenamen. Bovendien moeten zij bij testament worden verleend en uitdrukkelijk worden vermeld.

Voor de Stichting CARF uw medewerking is essentieel en een manier om deze tastbaar te maken is door de solidariteit. Het is een stimulans voor uw inzet voor de vorming van priesters, de verspreiding van hun goede naam en het gebed om roepingen.

Wat is een hoofdelijk testament?

Artikel 667 van het Burgerlijk Wetboek definieert een testament als de schriftelijke wilsverklaring van een persoon waarbij deze na zijn overlijden over de bestemming van zijn goederen en verplichtingen, of een deel daarvan, beschikt.

Het maken van een testament is een recht dat een eenvoudige procedure inhoudt, waarmee u problemen voor uw familie en dierbaren kunt voorkomen. Het testament dient ook om uw wensen te ordenen en om er zeker van te zijn dat deze worden bestendigd als u er niet meer bent.
Een testament is herroepbaar tot het moment van overlijden. Een later geldig testament herroept het vorige. Het kan worden gewijzigd door te voldoen aan dezelfde eisen die nodig waren om het vorige te verlenen, d.w.z. door naar de notaris te gaan om de wijzigingen aan te geven die moeten worden aangebracht.

Soorten testamenten die u kunt maken

Het huidige Spaanse rechtssysteem kent drie manieren om een testament op te maken:

 • Open: Op die manier maakt de erflater zijn of haar wensen over de bestemming van zijn of haar goederen kenbaar voor de notaris, die het volgens de wettelijke voorschriften opstelt. Het is een geheime procedure tot het overlijden van de erflater. Het open testament is de meest aanbevolen modaliteit, omdat het de veiligste en meest comfortabele is, en ook het meest gebruikt wordt.
 • Gesloten: De erflater overhandigt het ondertekende testament aan de notaris in een verzegelde enveloppe.
 • Hologram: Het wordt door de erflater met de hand geschreven. Maar voordat het kan worden uitgevoerd, moet een notariële procedure worden gestart om de echtheid ervan te verifiëren.

Wist u dat u geen lid hoeft te zijn van de CARF Foundation om uw testament of nalatenschap na te laten?

U hoeft alleen maar te beslissen om uw engagement voor solidariteit uit te drukken in de vorm van een testament of een legaat. Dit gebaar zal altijd aanwezig zijn, aangezien de Stichting CARF een instelling van openbaar nut is, zal uw gehele testament of testament bestemd zijn voor de stichtingsdoeleinden van ondersteuning van de integrale vorming van priesters en seminaristen over de hele wereld.

De Stichting CARF zal ervoor zorgen dat de jonge mannen in opleiding, wanneer zij naar hun bisdom terugkeren om priester te worden gewijd, al het licht, de wetenschap en de leer die zij hebben ontvangen, kunnen doorgeven. Wij proberen de harten van onze weldoeners en vrienden te inspireren, zodat er elke dag meer van ons zullen bouwen aan een rechtvaardiger samenleving.

Wat kan ik schenken als blijk van solidariteit?

De meeste roepingen worden vandaag de dag geboren in landen in Afrika of Amerika die daar de middelen niet voor hebben. Elk jaar vragen meer dan 800 bisschoppen uit de hele wereld de Stichting CARF om hulp bij de opleiding van hun kandidaten. Een deel van uw nalatenschap van solidariteit nalaten is gemakkelijk en toegankelijk, en kan gebeuren zonder de belangen van uw erfgenamen aan te tasten. Wanneer uw stem zwijgt, kunnen uw idealen met kracht en moed worden voortgezet door deze kandidaten te steunen, zodat zij hun training aan de kerkelijke universiteiten van Rome en Pamplona. U kunt doneren:

 • Onroerend goed, zoals een huis, flat, appartement, landelijk onroerend goed, enz.
 • Andere activa zoals juwelen, kunstwerken, bank- of contant geld.
 • U kunt ook een percentage van uw vermogen, beleggingsfondsen, aandelen of levensverzekering aan de Stichting schenken.

Hoe beheert de CARF-stichting haar nalatenschap van solidariteit?

De opbrengst van de verkoop van de nagelaten activa zal worden gebruikt voor een aanzienlijke investering. Het geld van de verkoop van de nagelaten activa zal worden gebruikt voor een transcendente investering. De voortdurende steun voor de integrale vorming van priesters en seminaristen overstijgt de cycli van de economie. Daarom werken wij bij de Stichting CARF aan het dotatiefonds (schenking) van de stichting, zodat we ze altijd kunnen steunen.

Het verplicht ons te denken dat achter elke priesterroeping een andere oproep van de Heer aan ieder van ons christenen schuilgaat, die ons vraagt een persoonlijke inspanning te leveren om de middelen voor vorming te verzekeren.

Hoe kan ik een solidair legaat aan de Stichting CARF overmaken?

Afhankelijk van uw intentie en familieomstandigheden, en binnen de bepalingen van de huidige wetgeving, zijn er verschillende manieren om ons in uw testament te laten opnemen:

 • Als je geen erfgenamen hebt, kunt u de CARF-stichting benoemen als uw universele erfgenaam, waardoor zij de begunstigde wordt van al uw activa, rechten en/of aandelen.
 • U kunt uw vermogen ook aan meer dan één persoon of instelling nalaten, u kunt de CARF Foundation als mede-erfgenaam aanwijzen en in het testament aangeven welk percentage aan elk van de partijen wordt toegekend.
 • Of u kunt de CARF Stichting nomineren legataris, een erfenis van concreet goed achterlaten.

Als u eenmaal hebt besloten mee te werken door een testament of een legaat op te maken ten gunste van de CARF-stichting, hoeft u alleen maar naar een notaris te gaan en uw testament of legaat, geheel of gedeeltelijk, ten gunste van de CARF-stichting uit te spreken:

Stichting Centro Académico Romano
Conde de Peñalver, 45, Entre planta of 1 - 28006 Madrid
CIF: G-79059218

Als uw persoonlijke omstandigheden of intentie veranderen, kan uw uiteindelijke beslissing altijd worden gewijzigd, u kunt met vragen terecht bij de Stichting.

Het solidariteitslegaat is een belastingvrije schenking.

Bij de afwikkeling van het testament zijn entiteiten zonder winstoogmerk niet onderworpen aan de successie- en schenkingsrechten die in de Decentralisatiewet 49/2022 en daarom zijn hoofdelijke nalatenschappen vrijgesteld van belasting voor de begunstigden.

Het geheel van het geschonken legaat is volledig bestemd voor de doelstellingen van de Stichting CARF, waardoor het toegewezen deel belastingvrij is.

"De boodschap van de goddelijke barmhartigheid is een zeer concreet en veeleisend levensprogramma, omdat het werken inhoudt".

Paus Franciscus
Boodschap van paus Franciscus voor de 31e Wereldjongerendag 2016.

Bibliografie

 • Burgerlijk Wetboek Art. 667
 • Wet 49/2002 van 23 december 2002 betreffende de fiscale regeling voor instellingen zonder winstoogmerk en fiscale stimuleringsmaatregelen voor mecenaat.

EEN VOCATIE 
DAT ZIJN SPOREN ACHTERLAAT

Help zaaien
de wereld van priesters
NU DONEREN