Nadace CARF

17 Únor, 23

Blog

Proč učinit solidární odkaz nebo závěť ve prospěch Nadace CARF?

Váš odkaz nebo svědectví solidarity Nadaci CARF je vaším závazkem pro kněžská povolání a naším závazkem pokračovat v podpoře kněží a seminaristů na celém světě.

Pokud zahrnete nadaci CARF do své závěti, podpoříte její závazek k integrální formaci. Pomůžete tak kněžím a seminaristům na celém světě získat solidní akademickou, teologickou, lidskou a duchovní přípravu.

Co je odkaz solidarity?

Solidární odkaz je závěť ve prospěch neziskové instituce. Je obsažen v závěti, kde je rozhodnuto o přidělení zcela konkrétní části majetku a/nebo práv na podporu cílů fyzické nebo právnické osoby. Tento majetek, který se nazývá odkaz, je oddělen od dědictví a nepodléhá rozdělení mezi nucené dědice. Může se jednat o konkrétní majetek, jako je dům, byt, bytová jednotka, venkovská usedlost atd. nebo o právo, jako je dávka, procento z pozůstalosti atd.

Odkaz má své meze: v žádném případě nesmí být na újmu zákonnému dědictví dědiců. Navíc musí být uděleny závětí a musí být výslovně uvedeny.

Pro Nadace CARF vaše spolupráce je nezbytná a jedním ze způsobů, jak ji učinit hmatatelnou, je odkaz solidarity. Je to povzbuzení vašeho závazku k formaci kněží, šíření jejich dobrého jména a modlitby za povolání.

Co je to společná a nerozdílná závěť?

Článek 667 občanského zákoníku definuje závěť jako písemný projev vůle osoby, kterým tato osoba nakládá s určením svého majetku a závazků nebo jejich části po své smrti v závislosti na rozsahu, v jakém byl učiněn.

Sepsání závěti je právo, které zahrnuje jednoduchý postup, s nímž můžete předejít problémům pro svou rodinu a blízké. Závěť také slouží k uspořádání vašich přání a k tomu, abyste měli jistotu, že budou zachována i v době, kdy již nebudete mezi námi.
Závěť je odvolatelná až do okamžiku smrti. Pozdější platná závěť ruší závěť předchozí. Lze ji změnit splněním stejných požadavků, které byly nutné k udělení závěti předchozí, tj. dostavit se k notáři a uvést změny, které mají být provedeny.

Typy závětí, které můžete sepsat

Současný španělský právní systém zahrnuje tři způsoby sepsání závěti:

 • Otevřeno: Zůstavitel tímto způsobem vyjádří své přání ohledně určení svého majetku před notářem, který jej sepíše v souladu se zákonnými požadavky. Jedná se o tajný postup až do smrti zůstavitele. Otevřená závěť je nejdoporučovanější způsob, neboť je nejbezpečnější a nejpohodlnější a také nejrozšířenější.
 • Uzavřeno: Zůstavitel předá podepsanou závěť notáři v zapečetěné obálce.
 • Holograf: Zůstavitel ji sepíše rukou. Než však může být provedena, musí být zahájeno notářské řízení, které ověří její pravost.

Věděli jste, že nemusíte být členem nadace CARF, abyste mohli zanechat závěť nebo odkaz?

Stačí, když se rozhodnete vyjádřit svůj závazek k solidaritě formou závěti nebo odkazu. Toto gesto bude vždy přítomno, protože Nadace CARF je institucí prohlášenou za veřejně prospěšnou, celá vaše závěť nebo testament budou určeny k základním účelům podpory integrální formace kněží a seminaristů na celém světě.

Nadace CARF se postará o to, aby mladí muži ve formaci, až se vrátí do svých diecézí a budou vysvěceni na kněze, mohli předávat všechno světlo, vědu a učení, které obdrželi. Snažíme se inspirovat srdce našich dobrodinců a přátel, aby nás bylo každý den více, kteří budeme budovat spravedlivější společnost.

Co mohu darovat jako odkaz solidarity?

Většina povolání se dnes rodí v zemích Afriky nebo Ameriky, které na to nemají prostředky. Každoročně žádá nadaci CARF o pomoc při vzdělávání svých kandidátů více než 800 biskupů z celého světa. Zanechat část svého odkazu solidarity je snadné a dostupné a lze to udělat, aniž by byly dotčeny zájmy vašich dědiců. Když váš hlas utichne, vaše ideály mohou pokračovat v síle a odvaze tím, že podpoříte tyto kandidáty, aby mohli dokončit svůj školení na církevních univerzitách v Římě a Pamploně. Můžete přispět:

 • Nemovitost, např. dům, byt, byt, venkovská usedlost atd.
 • Ostatní majetek, jako jsou šperky, umělecká díla, hotovost v bankách nebo v hotovosti.
 • Nadaci můžete také darovat procento svého majetku, investiční fondy, akcie nebo životní pojištění.

Jak nadace CARF spravuje svůj odkaz solidarity?

Výtěžek z prodeje odkázaného majetku bude použit na významnou investici. Peníze z prodeje odkázaného majetku budou použity na transcendentní investici, která zaručí bezpečný postup při nakládání s odkázaným majetkem. Stálá podpora integrální formace kněží a seminaristů přesahuje cykly ekonomiky. Proto v Nadaci CARF pracujeme na nadačním fondu (dotace) nadace, abychom je mohli vždy podpořit.

Zavazuje nás to k tomu, abychom si mysleli, že za každým kněžským povoláním se skrývá další Pánovo volání, které se obrací na každého z nás křesťanů a žádá osobní úsilí o zajištění prostředků pro formaci.

Jak mohu Nadaci CARF odkázat prostředky ze solidarity?

V závislosti na vašem záměru a rodinných poměrech a v rámci ustanovení platných právních předpisů existují různé způsoby, jak nás v závěti uvést:

 • Pokud nemáte dědice, můžete Nadaci CARF jmenovat univerzálním dědicem a učinit ji tak příjemcem veškerého svého majetku, práv a/nebo akcií.
 • Svůj majetek můžete odkázat i více osobám nebo institucím, nadaci CARF můžete určit jako spoludědice a v závěti uvést procentní podíl připadající na každou ze stran.
 • Nebo můžete nominovat nadaci CARF odkazovník, zanechává odkaz konkrétního dobra.

Jakmile se rozhodnete spolupracovat formou závěti nebo odkazu ve prospěch Nadace CARF, stačí zajít k notáři a vyjádřit svou vůli nebo odkázat celý svůj majetek nebo jeho část ve prospěch nadace:

Nadace Centro Académico Romano
Conde de Peñalver, 45, Entre planta of 1 - 28006 Madrid
CIF: G-79059218

Pokud se změní vaše osobní situace nebo záměr, vaše konečné rozhodnutí lze vždy změnit, můžete se na nadaci obrátit s jakýmikoliv dotazy.

Solidární odkaz je dar osvobozený od daně.

Při vypořádání závěti nepodléhají neziskové subjekty dani dědické a darovací stanovené v zákoně o dani dědické a darovací. Zákon o decentralizaci 49/2022 a proto jsou dědictví společná a nerozdílná osvobození od daně pro příjemce.

Celá darovaná částka je zcela určena na účely Nadace CARF, a proto bude přidělená část osvobozena od daně.

"Poselství Božího milosrdenství je velmi konkrétní a náročný životní program, protože zahrnuje skutky."

Papež František
Poselství papeže Františka k 31. světovému dni mládeže 2016.

Bibliografie

 • Občanský zákoník, čl. 667
 • Zákon 49/2002 ze dne 23. prosince 2002 o daňovém režimu pro neziskové organizace a daňových pobídkách pro mecenáše.

Sdílejte Boží úsměv na zemi.

Váš dar přiřadíme konkrétnímu diecéznímu knězi, seminaristovi nebo řeholníkovi, abyste mohli znát jeho příběh a modlit se za něj podle jména a příjmení.
DARUJTE NYNÍ
DARUJTE NYNÍ