DONERA NU

CARF-stiftelsen

24 juni, 24

Betydelsen av katolska kyrkans hjälporganisationer

Tre 3 fundament som hjälper den katolska kyrkan och dess relevans 1

Stiftelser som stöder den katolska kyrkan, som CARF Foundation, spelar en avgörande roll i utbildningen av präster och främjandet av den katolska tron. Med ditt stöd kan dessa organisationer fortsätta sitt uppdrag att ge hopp och utbildning till länder runt om i världen.

Lär dig mer om vikten av stiftelser som stöder den katolska kyrkan och hur CARF Foundation bidrar genom att främja utbildning och prästutbildning. Lär dig varför det är viktigt att stödja dessa initiativ.

Stiftelsernas betydelse för att stödja den katolska kyrkan

Katolska kyrkans hjälporganisationer och stiftelser stöder inte bara kristen fostran, utan bidrar också till olika välgörenhetsarbeten och sprider sin verksamhet till behövande områden runt om i världen.

Genom att finansiera projekt inom utbildning, själavård och infrastruktur ser dessa stiftelser till att den katolska kyrkans uppdrag fortsätter att blomstra och nå ut till världens alla hörn, särskilt till dem som är mest behövande.

carf-stiftelsens kontor

Att stödja CARF Foundation är att främja prästkallelser över hela världen.

La CARF-stiftelsenär en ideell organisation som arbetar för att främja den integrerade utbildningen av präster och seminarister i hela världen. Organisationen grundades den 14 februari 1989 och har etablerat sig som en referens inom området för utbildning av präster och ordensfolk och stöd till den katolska kyrkan i hela världen, särskilt i länder utan resurser.

CARF-stiftelsens uppdrag är centrerat kring övertygelsen om att en solid och adekvat prästutbildning är grundläggande för samhällets sociala, andliga och moraliska utveckling.

Genom sina finansieringsprogram för studiestipendier underlättar CARF Foundation, tack vare sina välgörare och vänner, tillgången till en utmärkt utbildning vid prestigefyllda institutioner som t.ex. Påvliga universitetet i Heliga korset i Rom och den Universitetet i Navarra i Spanien. 

Att stödja institutioner som CARF Foundation har inte bara en direkt inverkan på livet för seminarister och stiftspräster och religiösa män och kvinnor, utan har också en inverkan på de stift runt om i världen där de tjänar.

El Påven Benedictus XVI betonade vikten av prästernas utbildning i sin encyklika Deus Caritas EstPrästutbildningen är en uppgift av stor betydelse för kyrkans liv. Präster måste vara sanna Guds män, med en gedigen intellektuell och andlig utbildning". Detta engagemang för en integrerad utbildning är precis vad CARF-stiftelsen strävar efter att ge sina förmånstagare.

CARF Foundation har gjort ett betydande avtryck globalt. Med mer än 35 års erfarenhet har den hjälpt till att utbilda mer än 30.000 präster, seminarister och ordensfolk i 131 länder.

Detta stöd innebär att tusentals människor har återvänt till sina ursprungsländer och berättar om hur stödet från CARF Foundation har gjort det möjligt för dem att få tillgång till utbildning som annars skulle ha varit ouppnåelig, vilket gör det möjligt att ta med sig kunskapen och engagemanget tillbaka till sina samhällen. Detta skapar en positiv multiplikatoreffekt.

Andra stiftelser som stöder den katolska kyrkan

Det finns också många andra stiftelser som utför ett berömvärt arbete till stöd för den katolska kyrkan. Stiftelser som Aid to the Church in Need (ACN) och Pontifical Mission Societies (PMS) spelar också en avgörande roll när det gäller evangelisering och stöd till utsatta samhällen.

Dessa organisationer, liksom CARF Foundation, är beroende av enskilda givares generositet för att kunna utföra sitt uppdrag.

Att hjälpa ACN innebär att stödja förföljda kristna

Hjälp till kyrkan i nöd (ACN) är en internationell påvlig välgörenhetsorganisation som ägnar sig åt att stödja förföljda kristna i nöd runt om i världen.

ACN grundades 1947 och dess uppdrag är att ge pastoralt och humanitärt stöd till kristna samfund som utsätts för förföljelse eller ekonomiska svårigheter.

Organisationen arbetar i mer än 140 länder och stöder den katolska kyrkan inom ett antal områden, bland annat

  • Återuppbyggnad av kyrkor och kloster: i regioner som förstörts av konflikter eller naturkatastrofer.
  • Stöd till präster och ordensfolk: ekonomiskt stöd till dem som viger sina liv åt att tjäna kyrkan och dess gemenskaper.
  • Utbildning av prästseminarister: finansiering av utbildning och träning av framtida präster i områden där resurserna är knappa.
  • Akutprogram: ger omedelbar hjälp i humanitära krissituationer.

ACN:s arbete är avgörande för att säkerställa att kristna samfund kan behålla sin tro och sitt hopp, även under de svåraste omständigheterna.

Påve Franciskus har betonat vikten av att stödja förföljda kristna och sagt: "Det finns fler martyrer idag än under de första århundradena. Detta är ingen överdrift. I dag förföljs, torteras och dödas fler kristna på grund av sin tro på Jesus.".

Pontifical Mission Societies har till uppgift att stödja den evangeliserande kyrkan.

PMO är ett globalt nätverk av katolska organisationer som stöder kyrkans evangeliserande uppdrag i hela världen.

OMP grundades 1822 och ägnar sig åt att främja medvetenheten om mission och samla in medel för att stödja mission i områden där kyrkan fortfarande utvecklas. Viktiga områden för stöd inkluderar:

  • Evangelisation och katekes: finansiering av utbildnings- och evangelisationsprogram för att sprida den katolska tron.
  • Infrastrukturbyggande: hjälpa till att bygga kyrkor, skolor och samhällscenter i regioner där kyrkan växer.
  • Utbildning av lokala ledare: tillhandahålla resurser för utbildning av kateketer, lekmannaledare och seminarister.
  • Sociala och välgörande ändamål: stödjer projekt som förbättrar levnadsvillkoren i behövande samhällen, till exempel vårdcentraler, matprogram och samhällsutveckling.

PMS har ett nära samarbete med lokala stift och religiösa församlingar för att säkerställa att resurserna når dit de behövs mest och därmed stärker kyrkans närvaro och mission runt om i världen.

Den helige Josemaría Escrivá de BalaguerGrundaren av Opus Dei betonade vikten av evangelisering och den religiösa utbildningens roll och sade: "Det är i utbildningen, i undervisningen, som morgondagens män och kvinnor formas.". Denna princip vägleder många stiftelser som OMP i deras missions- och utbildningsarbete.

Stiftelsernas avgörande roll för kyrkans stöd

Oavsett om det handlar om ACN, PMO eller CARF-stiftelsen utgör de en grundläggande pelare i stödet till och tillväxten av den katolska kyrkan. Dessa stiftelser tillhandahåller inte bara de nödvändiga resurserna för utbildning av präster och infrastrukturuppbyggnad, men erbjuder också andligt och moraliskt stöd till många stift som står inför verkliga svårigheter.

Genom att donera till dessa stiftelser stöder välgörarna direkt den katolska kyrkan och främjandet av den katolska tron i alla delar av världen.

YouTube Standard (13:54)

EN VOCATION 
SOM KOMMER ATT LÄMNA SPÅR EFTER SIG

Hjälp att så
Prästernas värld
DONERA NU