Nadace CARF

18 Listopad, 22

Blog

Bolestná tajemství svatého růžence

Bolestná tajemství svatého růžence nás nutí rozjímat o tom, jak náš Pán dokázal přijmout Boží vůli a dobrovolně dát svůj život za nás všechny.

Bolestná tajemství tvoří společně s radostná tajemstvíNa stránkách světelné záhady a slavné záhadykompletní modlitbu svatého růžence. Tato tajemství se modlí výhradně v úterý a v pátek. S výjimkou období Půstkteré se modlí i v neděli.

Sledují všechny okamžiky utrpení našeho Pána. Od jeho agónie v Olivové zahradě až po smrt na kříži, s hmatatelnými projevy veškeré jeho lásky k lidstvu, které jsou původem tajemství naší spásy.

Ze všech těchto důvodů nám papež svatý Jan Pavel II. ve svém encyklickém listě říká. Rosarium Virginis Mariaekterý Bolestná tajemství vedou křesťana k prožívání Ježíšovy smrti, Tím, že se postavíme k úpatí kříže a po Mariině boku, abychom spolu s ní pochopili velkou Boží lásku.

První bolestné tajemství: rozjímáme o Ježíšově modlitbě v zahradě.

A řekl svým učedníkům: -Sedni si tady, zatímco se budu modlit.

 • Matoušovo evangelium 14, 36-39:
  Ježíš s nimi odešel do zahrady zvané Getsemany a řekl učedníkům: "Seďte zde, já se půjdu pomodlit." Vzal s sebou Petra a oba Zebedeovy syny a začal se trápit a být smutný. Tehdy jim řekl: "Má duše se trápí až k smrti; zůstaňte zde a bděte se mnou. Postoupil kousek dopředu, padl tváří k zemi a řekl jim: "Otče můj, je-li to možné, ať mě tento kalich mine, ale ne jak já chci, ale jak ty chceš.

V prvním z Bolestných tajemství rozjímáme o Ježíšově modlitbě v zahradě.

Bezpodmínečné přijetí utrpení "Ne má, ale tvá vůle se staň".

V duchu emocí se znovu a znovu vracíme k. obraz modlícího se Ježíše, který v úzkosti přijímá Otcovu vůli a odmítá ďáblova pokušení.

Jsem schopen jako Ježíš odmítat pokušení a trpělivě a s láskou čekat, až se naplní Boží vůle, stejně jako to dělal Ježíš?

Pane Ježíši, modlím se, aby mě tvůj příklad povzbudil, když v modlitbě ochabnu, i když se třeba nestane to, v co jsem doufal. Pomoz mi přijmout tvou vůli a neusnout na vavřínech v nejdůležitějších chvílích mého života.

Druhé bolestné tajemství: rozjímáme o Bičování Páně.

Pilát pak Ježíše odvedl a dal ho zbičovat.

 • Matoušovo evangelium 27, 26.
  Pilát propustil Barabáše a Ježíše dal zbičovat a vydal ho k ukřižování.

Ve druhém z Bolestných tajemství rozjímáme o Bičování Páně.

Ježíš byl nespravedlivě spoután a zbičován za hříšníky.

Toto tajemství připomíná nemilosrdné mučení nesčetnými ranami bičem na svatých a neposkvrněných údech Pána. Panna Maria ho v bolestech doprovází během jeho utrpení. Zamysleme se nad tím, s jakou starostí, bolestí a hořkostí dnes mnohé matky snášejí křivdy, nemoci nebo problémy svých dětí.

Pane Ježíši, tváří v tvář nespravedlnosti ať v mém srdci zavládne láska a pokoj. Kéž dokážu odolávat bičům života a odpouštět těm, kteří mě bičují. Pomoz mi znovu povstat a vytrvat v poslání, které jsi mi dal.

Třetí bolestné tajemství: rozjímáme o Trnové koruně.

Vojáci mu nasadili na hlavu trnovou korunu, kterou mu spletli dohromady, a oblékli ho do purpurového roucha.

 • Janovo evangelium 19, 1-3
  Pilát pak Ježíše odvedl a dal ho zbičovat. Vojáci mu nasadili na hlavu trnovou korunu, kterou mu spletli, a oblékli ho do purpurového pláště. Přišli k němu a řekli mu: "Buď zdráv, židovský králi! A dali mu facku.

Ve třetím z Bolestných tajemství rozjímáme o Trnové koruně.

Ježíš, spoutaný řetězy, byl zesměšněn trnovou korunou.

Každý trn mu rozedíral kůži a prolitá krev mu bránila ve výhledu, a přesto pokračoval v cestě ke kříži. -Ty a já, copak jsme Ho zase nekorunovali trním, nefackovali a neplivali na Něj? Už ne, Ježíši, už ne... A v našich srdcích vzniká pevné a konkrétní rozhodnutí.

Pane Ježíši, dej, ať dokážu pochopit všechny své bratry a sestry a ať mé jednání odpovídá tvé milosrdné lásce.

Čtvrté bolestné tajemství: rozjímáme o Ježíši s křížem na ramenou.

S křížem vyšel na místo zvané Lebka, hebrejsky Golgota.

 • Markovo evangelium 15, 21-22:
  Přinutili jednoho z kolemjdoucích, jistého Šimona z Kyrény, který se vracel z venkova, otce Alexandra a Rufa, aby nesl svůj kříž. Vedli ho na místo Golgota, což znamená místo lebky.

Ve čtvrtém z Bolestných tajemství rozjímáme o Ježíši s křížem na ramenou.

Ježíš nese kříž za nás všechny.

Ježíš chodil s velkou tíhu kříže, který nesl všechny naše hříchy, a jeho velká láska k nám posilovala každý jeho krok.. V tomto tajemství Ježíš Kristus představuje lidstvo, které pokračuje na cestě života. Když rozjímáme o Ježíši Kristu vystupujícím na Kalvárii, učíme se spíše srdcem než rozumem objímat a líbat kříž, nést ho velkoryse a radostně.

Ježíš nese kříž za vás: vy ho nesete za Ježíše.. Ale nenos kříž, který se vleče ..... Noste ho na svislici, protože takto nesený kříž nebude jen tak ledajaký: bude..... Svatý kříž.

Pane Ježíši, dej, ať pokorně neseme svůj kříž, a když ochabneme, ať se obrátíme k útěše naší nebeské Matky, Panny Marie.

Páté bolestné tajemství: rozjímáme o Ježíšově smrti na kříži.

Tam byl ukřižován spolu s dalšími dvěma, po jednom z obou stran Ježíše. Pilát nechal napsat titul a umístit ho na kříž. Bylo napsáno: "Ježíš Nazaretský, král židovský".

 • Lukášovo evangelium 23, 33-34:
  Když přišli na místo zvané Lebka, ukřižovali tam jeho a dva zločince, jednoho po pravici a druhého po levici. Ježíš řekl: "Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí..." Bylo kolem poledne, když se zatmělo slunce a po celé zemi byla tma až do odpoledne. Opona svatyně se uprostřed roztrhla a Ježíš s hlasitým výkřikem řekl: "Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha." A když to řekl, vydechl naposledy.

V pátém z Bolestných tajemství rozjímáme o Ježíšově smrti na kříži.

Ježíš přináší svou velkou oběť lásky za nás všechny.

Život a smrt představují dva cíle Kristovy obětiOd jeho narození v Betlémě, kde se zjevuje všem lidem při svém prvním zjevení na zemi, až po závěrečný vzdech, který shromažďuje všechny bolesti, aby nás posvětil. A Maria stojí u kříže, jako stála u betlémského dítěte.

"Jak velkou oběť lásky jsi pro nás přinesl, Pane! Odtržen od země jsi dal vše, co jsi měl, svou Matku, svého Ducha, a co pro tebe děláme my?

Pane, prosím tě, pomoz mi být poslušný tvým příkazům a podřídit se všem nařízením církve, kterou jsi založil. Pomoz mi, Pane, abych intenzivně toužil "být s tebou v ráji...", abych uznal tvou oběť kříže za největší skutek lásky, jaký může na světě existovat, a abych ti vyšel vstříc, když na mě čekáš s otevřenou náručí.

Bibliografie:

Bolestná tajemství růžence, svatý Josemaría Escrivá de Balaguer.
Rozjímání papeže Jana XXIII. o bolestných tajemstvích.

Sdílejte Boží úsměv na zemi.

Váš dar přiřadíme konkrétnímu diecéznímu knězi, seminaristovi nebo řeholníkovi, abyste mohli znát jeho příběh a modlit se za něj podle jména a příjmení.
DARUJTE NYNÍ
DARUJTE NYNÍ