Stichting CARF

8 september, 22

Blog

Novene tot de Maagd Maria

De noveen, van het Latijnse novem, bestaat uit het bidden gedurende negen opeenvolgende dagen, meestal om een intentie aan God toe te vertrouwen of om een bepaalde genade te vragen. Deze traditionele vorm van bidden, die sinds de Middeleeuwen zeer populair is en door de Kerk wordt aangemoedigd, roept meestal de voorspraak van de Maagd Maria of een heilige op.

Waarom een noveen aan de Maagd Maria?

In de Bijbel zijn negen dagen, voor de discipelen en de Maagd Maria, een periode van biddend wachten. "Zij volhardden allen in gebed met één geest". Handelingen 1: 14. Waarna ze de Heilige Geest ontvingen. Dus ook wij kunnen de Negende als een tijd van gebed in afwachting van genade.

Er zijn veel novenen die we kunnen doen om naar de Maagd Maria te gaan. Enkele daarvan zijn:

Geboorte van de Heilige Maagd Maria

De Kerk herdenkt de dag van de geboorte van de Maagd Maria, genaamd de Geboorte van de Heilige Maagd Maria, elke 8 september. Het evangelie geeft ons geen details over Maria's geboorte, maar er zijn verschillende tradities. Het werd vastgesteld op 8 september, de openingsdag van het Byzantijnse liturgische jaar, dat wordt afgesloten met het Dormition in augustus. In het Westen werd het ingevoerd rond de 7e eeuw, en werd het gevierd met een processie-letanie die eindigde in de Basiliek van St. Mary Major.

Noveen voor de Geboorte van de Maagd Maria

Deze noveen tot de Maagd Maria kan zo vaak als u wilt worden gedaan, vooral op de dagen voorafgaand aan haar feest. Het bestaat uit een gemeenschappelijk gebed dat elke dag wordt herhaald, zowel aan het begin als aan het einde, en een korte dagelijkse meditatie die je helpt op het moment van het gebed.

Wie zou een betere leraar van de liefde van God kunnen zijn dan deze Koningin, deze Vrouwe, deze Moeder, die de meest intieme relatie heeft met de Drie-eenheid: Dochter van God de Vader, Moeder van God de Zoon, Echtgenote van God de Heilige Geest, en die tegelijkertijd onze Moeder is? 

-Ga persoonlijk naar zijn voorspraak.

Forge, 555, Sint Josemaría Escrivá.

Gebed om elke dag de noveen tot Onze Lieve Vrouw te beginnen

Maagd Maria, Moeder van God, mijn Koningin en mijn Moeder, ik kom tot U, vol vertrouwen en liefde. Ik geloof dat het door U komt dat Jezus, ware Zoon van God en ware zoon van U, tot het einde der tijden alle genaden, goederen en oneindige barmhartigheid die Hij in zijn Goddelijk Hart bewaart, over mij, een zondaar, heeft willen en willen uitstorten.

Hiervoor smeek ik U, Moeder van Goedheid en Barmhartigheid, om van Jezus voor mij de bekering van mijn hart te verkrijgen, de vergeving van mijn zonden, de leniging van mijn noden, de kracht in mijn beproevingen en lijden, de troost in mijn verdriet en bovenal de redding van mijn ziel.

Wat ik U vraag in deze Noveen is, volgens de Wil van God de Vader, voor Zijn grotere Glorie, Uw lof en het welzijn van de zielen en van mijn ziel.

Vraag om de genade die u wenst te verkrijgen met deze Novena aan de Maagd Maria.

Gebed ter afsluiting van de noveen tot Onze Lieve Vrouw elke dag

Ik smeek u, Heer en mijn God, te luisteren naar uw Moeder en mij de genaden te schenken die zij namens mij van u vraagt; haar te 'voelen', haar lief te hebben en haar met dezelfde liefde te dienen en altijd te rekenen op haar 'almachtige' voorspraak voor uw Hart.

Opdat ik, geleid, begeleid en verdedigd door haar, en haar voorbeeld volgend, U in dit leven mag liefhebben en dienen en met haar, en met alle engelen en heiligen, de liefde van de Allerheiligste Drie-eenheid mag genieten tot in alle eeuwigheid.

Vraag het voor mij en in Uw naam aan God de Vader, met wie U leeft en heerst in eenheid van de Heilige Geest voor eeuwig en altijd. Amen.

Eerste meditatiedag voor de Noveen tot de Maagd Maria

Maagd Maria, Gezegend zijt Gij onder de vrouwen!

U die van alle tijden af voorbestemd was en onder alle vrouwen uitverkoren om de Moeder van de Zoon van God te zijn, waarvoor God in uw ziel alle deugden heeft ingebracht en de Heilige Geest u met al zijn gaven heeft vervuld en uw hart met de liefde van God heeft ontvlamd.

Ik smeek U mijn ziel te verrijken met de liefde, deugden en vruchten die ik nodig heb, opdat mijn leven een kind van God en een kind van U waardig zal zijn, opdat ik in navolging van U mijn wil steeds meer verenig met de Wil van God. En zoals met uw "ja" tegen zijn wil de geschiedenis van het heil begon, moge ook ik van mijn leven een "ja" maken, en mijn leven gebruiken in de liefde en dienst van Hem en van de Kerk, en een instrument van heil worden voor anderen.

Zeg drie Weesgegroetjes ter ere van de Heilige Drie-eenheid en Ere zij.

Tweede dag van meditatie voor de Noveen tot de Maagd Maria

Maagd Maria, altijd onbevlekt, "Gezegend is de vrucht van uw schoot".

U die vanaf het eerste moment van uw conceptie door God bewaard werd voor elke smet van de zonde en vol van genade, zodat, toen de "Volheid van de tijd" kwam, zijn goddelijke Zoon in u zou worden geïncarneerd door het werk van de Heilige Geest, terwijl u al vanaf die eerste aankondiging voor altijd werd ingevoerd in het Mysterie van Christus, uw Zoon, Ik smeek U bij Uw Onbevlekte Ontvangenis om mij Uw hulp te verlenen, zodat ik mijn ziel altijd rein van zonde kan houden, en de Heilige Geest met U en in U Jezus in mijn hart kan vormen, en gevuld met Zijn gaven zoals U bent, een waardige woonplaats van de Allerheiligste Drie-eenheid kan zijn.

Zeg drie Weesgegroetjes ter ere van de Heilige Drie-eenheid en Ere zij.

Derde dag van meditatie voor de Noveen tot de Maagd Maria

Maagd Maria, model van nederigheid en gehoorzaamheid aan de wil van God.

U die uzelf "dienstmaagd des Heren" noemde, die uzelf volledig wijdde aan het verlossende werk van Jezus, waardoor uw leven niet alleen een voortdurend lied van liefde, lof en dankbaarheid aan God werd, maar ook een voortdurende daad van dienstbaarheid, aldus in nederigheid en trouw meewerkend aan de verlossing, smeek ik U om voor mij van de Heer te verkrijgen dat ik vol van die liefde, vol van geloof en met een nederig en edelmoedig hart, naar Uw voorbeeld, mijn leven tot een voortdurende daad van dienst aan God en Zijn reddende zending mag maken. Moge ik in Zijn handen een instrument van heil zijn voor anderen en voor de Kerk in de wereld. Zodat ik op een dag met U Gods grootheid kan verkondigen en eeuwig kan zingen over zijn barmhartigheden.

Zeg drie Weesgegroetjes ter ere van de Heilige Drie-eenheid en Ere zij.

Vierde dag van meditatie voor de Noveen tot de Maagd Maria

Maagd Maria, lerares van gebed en stilte, eerste luisteraar en leerling van Jezus.

U die de Mysteries van de Menswording en van de Verlossing hebt gekend en beleefd, die in uw Hart met geloof de door God gesproken woorden hebt bewaard; u die de gebeurtenissen hebt beleefd die de Mysteries van het kindschap en het leven van Jezus vormden, en door dit alles beetje bij beetje de plannen van God de Vader voor het heil van de mensheid hebt ontdekt, ik smeek u om voor mij van God dat sterke, vaste en onverwoestbare geloof te verkrijgen, die hoop tegen alle wanhoop in en die liefde die u in uw Hart bewaart. Dat ik in mijn leven altijd de mysterieuze ontwerpen van Gods wil mag aanvaarden en in alles zijn Voorzienigheid mag zien die alleen mijn welzijn wenst. Ik vraag je om een getuige van geloof en hoop te zijn voor anderen.

Zeg drie Weesgegroetjes ter ere van de Heilige Drie-eenheid en Ere zij.

Vijfde dag van meditatie voor de Noveen tot de Maagd Maria

Maagd Maria, moeder, hulp, gezondheid, toevlucht, troost, steun, pleitbezorger van allen die u nodig hebben en met vertrouwen en liefde tot u komen.

Maria, U die, toen U Uw heilige nicht Elisabeth ging bezoeken en daarna bij de Bruiloft te Kana, mij een voorbeeld gaf van liefde, edelmoedigheid en solidariteit met anderen. Elisabeth en daarna bij de bruiloft te Kana, gaf U mij een voorbeeld van liefde, edelmoedigheid en solidariteit met mijn naaste, in beide momenten tot uiting komend door U, de Goddelijkheid en de kracht van Jezus, leer mij deze geest van edelmoedigheid en solidariteit te hebben met allen die deel uitmaken van mijn leven, met allen die op de een of andere manier mijn hulp nodig hebben, vooral met de armsten. Moge ik, zoals u en met uw hulp, Jezus brengen waar ik ook ga, opdat zij door mij de kracht en de barmhartigheid van Jezus ontdekken, en zoals u in mijn gebed altijd en onophoudelijk aanwezig zijn bij God de Vader voor de noden van de mensheid en de wereld.

Zeg drie Weesgegroetjes ter ere van de Heilige Drie-eenheid en Ere zij.

Zesde dag van meditatie voor de Noveen tot de Maagd Maria

Virgen Santísima de los Dolores.

U die als geen ander in het Hart van uw Moeder de pijnlijkste Passie en Dood hebt beleefd, "gevoeld" en geleden die Jezus voor onze verlossing heeft geleden, verkrijg voor mij van de Heilige Geest het geloof, de liefde en de gave van standvastigheid die uw Hart op die momenten vervulden, opdat ook ik het lijden van mijn leven met liefde aanvaard en verenig met dat van Jezus en het uwe, om in mijn vlees te voltooien - zoals Sint-Paulus zei - wat in zijn Lijden ontbreekt voor het welzijn van de Kerk en voor het heil van de zielen.

Zeg drie Weesgegroetjes ter ere van de Heilige Drie-eenheid en Ere zij.

Zevende dag van meditatie voor de Noveen tot de Maagd Maria

Maagd Maria, Moeder van God en Moeder van alle mensen.

Maria, jij die Jezus vergezelde aan het kruis genageld, en ongetwijfeld jezelf als Moeder verbond met zijn offer en jezelf met hem offerde aan de Vader voor het heil van alle mensen, verdedig onze zaak met je moederlijke bescherming en je "almachtige" voorspraak bij God. Geef ons, die Jezus liefhebben en volgen, de onophoudelijke hulp van uw genade, zodat wij trouw blijven aan de eisen en verplichtingen van ons doopsel. En aangezien u de Moeder van Goedheid en Barmhartigheid bent, bid onophoudelijk voor zoveel mensen die in zonde leven. Moeder van de zondaars en Moeder van het Leven, bid voor ons.

Zeg drie Weesgegroetjes ter ere van de Heilige Drie-eenheid en Ere zij.

Achtste dag van meditatie voor de Noveen tot de Maagd Maria

Maagd Maria, Moeder en Model van de Kerk.

U die, verenigd als een discipel met de Apostelen en discipelen in de Bovenzaal, onophoudelijk hebt gebeden en aangeroepen om de gave van de Heilige Geest die Jezus vóór zijn Hemelvaart had beloofd, opdat in de Kerk, verenigd in gebed, een nieuw Pinksteren tot stand zou komen. Ik bid dat God haar mag verenigen in vrede en liefde; en dat Hij de harten van alle christenen mag vernieuwen en veranderen, zodat ons leven gevuld met zijn gaven een getuigenis mag zijn van geloof, hoop en liefde zoals het uwe.

Zeg drie Weesgegroetjes ter ere van de Heilige Drie-eenheid en Ere zij.

Negende dag van meditatie voor de Noveen tot de Maagd Maria

Maagd Maria, Koningin en Vrouwe van de Engelen.

U die met lichaam en ziel werd opgenomen in de Hemel, en gekroond als Koningin en Meesteres van hemel en aarde, en reeds genietend zit aan de rechterhand van Jezus van de Unie, van de eeuwige Glorie en Liefde van de Allerheiligste Drie-eenheid, leid mij en bescherm mij in mijn pelgrimstocht van het geloof naar het eeuwige leven, opdat ik mij niet afkeer van Jezus, de enige ware Weg naar de Vader, en in het uur van de dood uw krachtige voorspraak en moederlijke bescherming ervaar. En dat ik met U God, Vader, Zoon en Heilige Geest mag loven, aanbidden en genieten tot in alle eeuwigheid.

Zeg drie Weesgegroetjes ter ere van de Heilige Drie-eenheid en Ere zij.

Bibliografie

Opusdei.org.
Aciprensa.
catholic.net.

Deel Gods glimlach op aarde.

We wijzen je donatie toe aan een specifieke diocesane priester, seminarist of religieus, zodat je zijn verhaal kent en voor hem kunt bidden met naam en toenaam.
NU DONEREN
NU DONEREN