Stichting CARF

19 augustus, 20

Blog

Gebed voor priester- en religieuze roepingen

"Begeleid uw priesters met genegenheid en gebed, opdat zij altijd herders zijn naar Gods hart". Paus Franciscus

De vierde zondag van Pasen staat bekend als Goede Herder zondag. Het evangelie stelt Jezus Christus voor als de herder die zijn schapen roept en verzamelt, ze bij naam kent, voor ze zorgt, ze naar frisse weiden leidt, de verloren schapen zoekt en in zijn paasverbranding zijn leven geeft voor zijn schapen.

Boodschap van paus Franciscus voor de 57e wereldgebedsdag voor roepingen

Op 3 maart vierden we ook de Wereldgebedsdag voor religieuze beroepen. Daarin herinnert paus Franciscus ons eraan dat de Goede Herder bij de uit het paasmysterie geboren reddingstaak medewerkers nodig heeft.

In zijn universele gebedsintentie, de Paus Franciscus vraagt om gebeden voor priesters "dat zij met de soberheid en nederigheid van hun leven actieve solidariteit aan de dag mogen leggen, vooral met de armsten".

Via nederige menselijke instrumentenDe Heer moet blijven prediken, heiligen, zonden vergeven, lichamelijke en morele wonden genezen, de bedroefden troosten, de onwetenden onderwijzen en hen begeleiden die zich alleen en verlaten voelen. Dit zijn de verschillende roepingen die de Geest in zijn Kerk opwekt om de zending van de Goede Herder te blijven vervullen, door zoals Hij te leven in kuisheid, armoede en gehoorzaamheid, ten dienste van het Volk van God.

Met deze gebed voor roepingen danken wij God voor het leven en het getuigenis van zoveel priesters en gewijden die in het pastoraat, in het gebed, in het werk en de stilte van het klooster, in de dienst aan armen en gemarginaliseerden, in de begeleiding van zieken en ouderen en in de katholieke school hun leven ruimhartig in dienst van God en hun broeders en zusters stellen.

De rijkdom die de Kerk krijgt door de gave van de priesterambt en van het godgewijde leven in zijn vele charisma's en instellingen.

Het verplicht ons te denken dat achter elke priesterroeping een andere oproep van de Heer aan ieder van ons christenen schuilgaat, die vraagt om een persoonlijke inspanning om te zorgen voor de middelen voor hun vorming en ons gebed voor hun roeping.

CARF en haar missie voor priesterroepingen.

Elk jaar heeft CARF meer dan 800 priesters, seminaristen en religieuzen die onze hulp nodig hebben. opleidingssteun. Zij komen uit meer dan 100 landen en worden opgeleid in prestigieuze instellingen in Pamplona en Rome om hun gemeenschappen te helpen een beter en vollediger leven te leiden.

CARF en zijn weldoeners, begrijpen het belang van de belang van het gebed. Hoewel ze er niet om vragen, hebben ze uw gebeden nodig om hen te troosten en hun missie voort te zetten. Daarom kunt u op de website Personaliseer uw gebed voor roepingen.

U kunt de Stichting ook helpen om de gewoonte van het bidden voor roepingen onder uw vrienden en kennissen te bevorderen. U kunt dit doen bij bestel online een pakket om te bidden voor priesters die deze missie makkelijker voor je zal maken.

De kerk en de priesters hebben meer toegewijde mensen zoals jij nodig. Met uw inzet en plezier, zullen we in staat zijn om het aantal beurzen verhogen en meer priesters laten profiteren om er een betere wereld van te maken.

Alle beurzen die wij aanbieden zijn bestemd voor een bepaalde priester en u hebt altijd toegang tot zijn afbeelding, naam en achternaam, zodat u zijn naam, naam en achternaam op de beurs kunt zetten. Bekijk uw donatie en je kunt biddend voor hem en hem voor jou en je familie het hele jaar door.

Mogen wij hen begeleiden op deze dag en altijd met de genegenheid en gebed dat zij trouw mogen zijn aan de roeping die zij hebben ontvangen en dat de Heer ons vele, heilige en edelmoedige roepingen mag schenken tot eer van God en welzijn van de Kerk.

Gebed voor priesterroepingen

Heer Jezus, aanwezig in het Heilig Sacrament,
dat je jezelf wilde bestendigen onder ons...
door uw priesters,
maak hun woorden de jouwe alleen,
mogen hun gebaren jouw gebaren zijn,
moge zijn leven een ware afspiegeling van het jouwe zijn.
Laat hen de mannen zijn die met God over de mensen spreken.
en spreek tot de mannen van God.
Wees niet bang voor service,
om de kerk te dienen zoals zij gediend wil worden.
Mogen zij mannen zijn, getuigen van het eeuwige in onze tijd,
de paden van de geschiedenis bewandelen in uw voetsporen
en goed doen voor iedereen.
Wees trouw aan hun verplichtingen,
ijverig in hun roeping en toewijding,
duidelijke spiegels van de eigen identiteit
en mogen ze leven met de vreugde van het geschenk dat ze hebben ontvangen.
Ik vraag dit via uw Heilige Moeder Maria:
Zij die aanwezig was in je leven
zal altijd aanwezig zijn in het leven van uw priesters, Amen.

Met medewerking van: Don Juan José Asenjo Pelegrina

Deel Gods glimlach op aarde.

We wijzen je donatie toe aan een specifieke diocesane priester, seminarist of religieus, zodat je zijn verhaal kent en voor hem kunt bidden met naam en toenaam.
NU DONEREN
NU DONEREN