DARUJTE TERAZ

Nadácia CARF

11. septembra, 23

Päť spôsobov, ako zvýšiť počet seminaristov a kňazov

Rast počtu seminaristov sa stal jednou z hlavných výziev, ktorým Cirkev čelí, najmä na Západe, kde je nedostatok kňazských povolaní najciteľnejší. V tomto príspevku zostavujeme päť spôsobov, ako môžeme pomôcť zvýšiť počet povolaní ku kňazstvu.

1. Zapojte celé spoločenstvo, hnutia a farnosti.

V deň sviatku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho Cirkev slávi Svetový deň modlitieb za svätosť kňazov a seminaristov. V roku 2019 pri príležitosti tohto dňa pápež František prostredníctvom svojej modlitebnej siete vyzval všetkých katolíkov, aby sa modlili za kňazov a študentov študujúcich v seminároch, "aby sa s triezvosťou a pokorou svojho života zapojili do aktívnej solidarity, najmä voči najchudobnejším".

V Nadácia CARF Tento rok spúšťame túto malú kampaň, ktorá vás povzbudzuje k modlitbe za svätosť všetkých kňazov.

YouTube Predvolené nastavenie (13:54)

2. Mladí kňazi ako vzory pre seminaristov.

Služba povolaní, ktorá slúži ako živná pôda pre nové povolania, sa začína veľkou modlitbou, najmä v adorácia Najsvätejšej sviatosti so svätými hodinami vo farnostiach, s mladšími kňazmi zapojenými do služby mládeži. Takto, zintenzívnením ich vnútorného života a lásky k Ježišovi-Eucharistii a s kňazmi ako vzormi, by mnohí mohli uvažovať o povolaní ku kňazstvu. 

3. Otcovská postava pre budúcich seminaristov a kňazov.

Pápež František nás ubezpečuje, že "otcovstvo pastoračného povolania spočíva v dávaní života, v tom, aby život rástol; nie v prehliadaní života spoločenstva". Svätý Jozef je dobrým vzorom pre seminaristov i ich formátorov na ceste ku kňazstvu. Ježiš je svojím úplným sebadarovaním prejavom Otcovej nežnosti. Preto "Ježiš rástol v múdrosti, vzraste a milosti pred Bohom a ľuďmi" (Lk 2, 52).

Pápež nám hovorí, že každý kňaz alebo biskup by mal vedieť povedať ako svätý Pavol: "[...] skrze evanjelium som to ja, kto vás splodil pre Krista Ježiša" (1 Kor 4, 15). Svätému Pavlovi veľmi záležalo na formácii kňazov. Vo svojom prvom liste Korinťanom rázne hovorí: "Chcete, aby som k vám prišiel s palicou alebo s láskou a duchom nežnosti? Formátori a kňazi sprevádzajúci seminaristov musia byť ako dobrý otec, ktorý počúva, sprevádza, víta a jemne, ale dôrazne opravuje. 

Rastúci seminaristi 3

4. Kresťanská rodina ako semenisko povolaní.

Rodina je prvým činiteľom pastorácie povolaní (vo všetkých oblastiach Cirkvi). Kresťanská rodina bola vždy humusom a "výchovným prostredníkom" pre zrod a rozvoj povolaní, či už celibátnych, kňazských alebo rehoľných. 

A rodinná pastorácia ktorá integruje rozmer povolania, musí formovať aj rodičov v dialógu s ich synmi a dcérami o ich viere a ich chápaní nasledovania Ježiša. Povolania sa však predovšetkým formujú príkladom rodičov v ich láske k Bohu a k sebe navzájom.

Rastúci seminaristi 2

5. Podpora formácie seminaristov.

Pápež František spomína štyri piliere, ktoré majú podporovať formáciu každého seminaristu: duchovný život, modlitba, život v spoločenstve a apoštolský život. Venuje sa aj duchovnému rozmeru seminaristov, pričom kladie osobitný dôraz na "formáciu srdca".

Dobre vyškolení kňazi majú dôležitý vysoké náklady pre diecézy. Pri vstupe do seminára má ašpirant na kňazstvo pred sebou najmenej päť rokov cirkevných štúdií, ktoré zodpovedajú bakalárskemu štúdiu a špecializácii. Potom nasledujú dva alebo viac rokov doktorandského štúdia vrátane vypracovania výskumnej práce. 

Mnohým diecézam, najmä v chudobných krajinách, chýbajú buď prostriedky na podporu seminaristov, alebo kňazi s dostatočným vzdelaním, aby mohli byť formátormi seminárov a poskytovať kandidátom primerané sprevádzanie. Práve tu je priestor pre Nadácia CARF a vašu pomoc. Svojím darom prispievate na formáciu a výživu diecéznych kňazov a seminaristov na ich štúdium v Ríme a Pamplone so záväzkom vrátiť sa do diecézy, z ktorej pochádzajú.

"Profesia" s budúcnosťou.

Benedikt XVI. pri príležitosti slávenia Roka kňazov 2010 začal list anekdotou zo svojej mladosti. Keď v decembri 1944 mladého Josepha Ratzingera povolali na vojenskú službu, veliteľ roty sa každého muža opýtal, čím by chcel v budúcnosti byť. On odpovedal, že chce byť katolíckym kňazom. Podporučík mu odpovedal: "Budeš si musieť vybrať niečo iné. V novom Nemecku už kňazi nie sú potrební.

Vedel som," hovorí Svätý Otec, "že toto 'nové Nemecko' sa blíži ku koncu a že po obrovskej devastácii, ktorú toto šialenstvo krajine prinieslo, budú kňazi potrebnejší ako kedykoľvek predtým. Benedikt XVI. dodáva, že "aj teraz je veľa ľudí, ktorí si tak či onak myslia, že katolícke kňazstvo nie je 'povolanie' s budúcnosťou, ale patrí skôr minulosti". Napriek tomuto súčasnému názoru je skutočnosť taká, že kňazstvo má budúcnosť, pretože - ako hovorí sám pápež na začiatku svojho listu seminaristom - "aj v dobe technologickej nadvlády nad svetom a globalizácie budú ľudia naďalej potrebovať Boha, Boha, ktorý sa zjavil v Ježišovi Kristovi a ktorý nás zhromažďuje vo všeobecnej Cirkvi, aby sa s ním a prostredníctvom neho učili pravému životu a aby mali prítomné a funkčné kritériá pravého ľudstva".


Bibliografia:

Pápež František, apoštolský list Patris corde

Európsky kongres o povolaniach, pracovný dokument.

Pápež František, Posolstvo k 57. svetovému dňu modlitieb za povolania.

Benedikt XVI., List pri príležitosti slávenia Roku kňazov 2010.

VOKÁCIA 
KTORÁ ZANECHÁ STOPU

Pomôžte zasiať
svet kňazov
DARUJTE TERAZ