WPŁAĆ TERAZ

DAJĄ PAŃSTWO ŻYCIE
A LA KOŚCIÓŁ

Czym jest testament solidarny?

The wola solidarności Fundacji CARF to bardzo szczególny i osobisty sposób pomocy Kościołowi w formowaniu księży diecezjalnych, seminarzystów i zakonników z krajów o ograniczonych zasobach, przyczyniając się do ich wsparcia i studiów w celu ich integralnej formacji.

Wiąże się to z włączeniem celu charytatywnego do testamentu, poprzez wyznaczenie jednej lub więcej instytucji non-profit lub organizacji pozarządowych jako spadkobierców całego majątku lub poprzez pozostawienie udziału w konkretnym zapisie.

Kiedy zdecydują się Państwo na konwersję będzie w a wola solidarności, która obejmuje Fundację CARF, trwale wspierają Państwo nasze zaangażowanie w formację przyszłych pokoleń kapłanów.

Dzięki Państwa świadectwu solidarności, Państwa hojność podtrzymuje wysiłki na rzecz lepszego świata zarówno dla chrześcijan, jak i niewierzących, ponieważ ksiądz nie szanuje osób ani wyznań, jeśli chodzi o pomoc drugiemu człowiekowi w jakiejkolwiek części świata. Pańskie życie i dziedzictwo będą wieczne.

Jak sporządza się testament solidarny?

Proszę się poinformować i zastanowić

Proszę pomyśleć o tym, z czego chciałby Pan zrezygnować. Każdy wkład będzie miał wpływ W życiu ludzi, którym pomagamy, a którzy z kolei pomagają setkom tysięcy w swoich krajach ojczystych. Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji lub mają jakiekolwiek pytania, oferujemy Państwu bezpłatne porady prawne i z pełnym poufność.
Proszę udać się do notariusza
Aby sporządzić testament solidarny, będą Państwo musieli proszę umówić się na spotkanie z notariuszem. To najlepszy sposób na aby zapewnić, że Państwa wola zostanie wiernie wypełniona w przyszłości. Proszę nie zapomnieć prawidłowo uwzględniają dane Fundacji CARF a przede wszystkim proszę pamiętać proszę zapisać kopię.
Proszę dać nam znać
Jeśli zdecydowali się Państwo uwzględnić Fundację CARF w swoim testamencie, prosimy o poinformowanie nas o tym, abyśmy mogli spełnić Państwa życzenia. Ponadto zalecamy, aby proszę powiedzieć komuś zaufanemu tak, że kiedy nadejdzie czas, aby poszedł Pan do nieba, może nam Pan powiedzieć.

Dane identyfikacyjne niezbędne do uwzględnienia Fundacji CARF w testamencie lub zapisie solidarnościowym to:

FUNDACJA RZYMSKIEGO OŚRODKA AKADEMICKIEGO
CIF: G-79059218
Conde de Peñalver, 45. antresola, biuro 1
28006 Madryt

Co mogę zostawić w spadku?

Przykład testamentów solidarnych i otrzymanych zapisów.
Darowizna
aktywa finansowe
Określona kwota pieniędzy z rachunków bieżących, papierów wartościowych, funduszy, obligacji, akcji...
Darowizna
pełne lub częściowe dziedziczenie
Procent całkowitego spadku lub wskazanie Fundacji CARF jako jedynego spadkobiercy.
Darowizna
nieruchomość
Domy, mieszkania, grunty, garaże, budynki...
Darowizna
ruchomości
Dzieła sztuki, samochody, biżuteria i inne kosztowności.

FAQ: inne pytania dotyczące testamentów solidarnych

Jak sporządza się testament solidarnościowy i ile to kosztuje?

Przede wszystkim: proszę się zastanowić i doinformować, aby podjąć decyzję, która najlepiej pasuje do Państwa osobistej sytuacji, z którą czują się Państwo komfortowo, a przede wszystkim, która odzwierciedla Państwa wolę. Jeśli potrzebuje Pan/Pani informacji na temat tego, jak sporządzić testament solidarnościowy, Fundacja CARF może Panu/Pani pomóc, a nawet zaoferować bezpłatną poradę prawną. Gdy już wszystko będzie jasne, należy umówić się na spotkanie w kancelarii notarialnej, aby sporządzić testament solidarny zgodnie z Państwa decyzją i przepisami prawa. Po sprawdzeniu i uwzględnieniu prawidłowych danych Fundacji CARF, powinni Państwo podpisać testament. W kancelarii notarialnej mogą Państwo poprosić o kopię testamentu, aby móc przechowywać go w bezpiecznym miejscu. Po sporządzeniu testamentu solidarnościowego zalecamy przekazanie go nam i przesłanie zwykłej kopii, abyśmy mogli z niego skorzystać w razie potrzeby. Fundacja CARF gwarantuje Państwu całkowitą prywatność we wszystkich kwestiach związanych z testamentem.

Czym jest dziedzictwo solidarności?

Jest to przeniesienie na osobę fizyczną lub prawną jednego lub większej liczby aktywów (nieruchomości, samochodów, dzieł sztuki, biżuterii itp.), określonych korzyści, procentu aktywów lub określonych praw. Aktywa te, zwane zapisami, są oddzielone od spadku i nie podlegają podziałowi między spadkobierców. Przyznanie zapisu solidarnego może nastąpić wyłącznie na mocy testamentu i poprzez wyraźne wskazanie go oraz z ograniczeniem: w żadnym wypadku nie może ono naruszać uzasadnionych praw spadkobierców przymusowych.

Czy mogę pozostawić część testamentu lub zapis solidarnościowy na rzecz Fundacji CARF, nawet jeśli mam dzieci?

Tak, może Pan to zrobić tak, jakby Fundacja CARF była kolejnym dzieckiem w rodzinie. Zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem, będzie Pan mógł rozporządzić trzecią częścią spadku solidarnego. Pomijając wyjątki określone w przepisach prawa cywilnego, o ile istnieją zstępni (dzieci, wnuki itp.) uprawnieni do dziedziczenia, prawo stanowi, że spadek dzieli się na trzy części. Pierwsza z nich to trzecia część udziału spadkowego, która jest dzielona równo pomiędzy dzieci. Jeśli jedno z nich zmarło, jego zstępni dziedziczą na podstawie prawa reprezentacji, również w równych częściach. Druga, trzecia część zachowku: spadkodawca ma pewną swobodę w zakresie przyznania tej części spadku. Musi on zostać rozdzielony między dzieci i zstępnych, ale niekoniecznie w równych częściach. Może przynieść korzyści niektórym, w przeciwieństwie do innych. Wreszcie, trzecia część swobodnego rozrządzenia: spadkodawca może pozostawić ją komukolwiek zechce, niezależnie od tego, czy jest to krewny, czy nie, może to być również osoba prawna, taka jak Fundacja CARF. Spadkodawca może podjąć decyzję w tej części z całkowitą swobodą. Jeśli istnieje jedna lub więcej instytucji, z którymi zawsze czuł/a się Pan/Pani utożsamiany/a, może Pan/Pani zdecydować o włączeniu ich do testamentu solidarnego.

Kim są przymusowi spadkobiercy testamentu solidarnego?

Są to osoby, którym prawo przyznaje prawo do dziedziczenia przynajmniej części spadku po zmarłej osobie w drodze tzw. części uprawnionej testamentu solidarnego. Spadkobiercami przymusowymi są przede wszystkim synowie i córki (zarówno naturalni, jak i przysposobieni, małżeńscy i pozamałżeńscy) oraz ich zstępni (wnuki i wnuczki itp.). W przeciwnym razie ojcowie i matki oraz wstępni. Z drugiej strony, wdowa lub wdowiec dziedziczą w sposób określony przez prawo. Jeśli nie ma spadkobierców przymusowych, w testamencie może Pan swobodnie rozrządzić całym majątkiem na rzecz kogokolwiek, kogo Pan wybierze.

Jeśli w dowolnym momencie zmienię zdanie, czy mogę zmienić testament solidarny?

Testament można zmieniać dowolną liczbę razy. Nie istnieją żadne ograniczenia prawne dotyczące liczby zmian. Ponieważ jest to całkowicie osobisty dokument, nie musi się Pan nikomu tłumaczyć. Wystarczy skontaktować się z kancelarią notarialną i sporządzić nowy testament. Najnowszy testament będzie miał moc prawną.

Jak mogę uwzględnić Fundację CARF w moim testamencie solidarnościowym?

Istnieją różne sposoby włączenia Fundacji CARF do Państwa testamentu solidarnościowego, w zależności od okoliczności. Mogą Państwo wskazać Fundację CARF jako spadkobiercę uniwersalnego, przekazując jej cały swój majątek, prawa i udziały. Jeśli chce Pan/Pani pozostawić swój majątek więcej niż jednej osobie lub instytucji, może Pan/Pani wskazać Fundację CARF jako współspadkobiercę, przypisując każdej ze stron w testamencie procent, jaki chce Pan/Pani, aby każda ze stron odziedziczyła. Mogą Państwo pozostawić Fundacji CARF zapis, tj. coś konkretnego, udział. Może to być określona kwota pieniężna, procent całkowitej wartości majątku, nieruchomość lub inne aktywa, takie jak dzieła sztuki, antyki, biżuteria, samochody, aktywa finansowe itp.

Czy podatek spadkowy ma wpływ na spadek lub zapis solidarny dokonany na rzecz Fundacji CARF?

Fundacja CARF jest osobą prawną i jako taka nie podlega podatkowi od spadków. Podobnie, ponieważ jesteśmy organizacją non-profit uznaną za użyteczność publiczną, dochód, który otrzymujemy ze spadków i zapisów solidarnościowych, jest zwolniony z podatku od spadków. Oznacza to, że spadek lub część spadku, którą przekażą Państwo Fundacji CARF, nigdy nie zostanie pomniejszona o te podatki, a całość Państwa wkładu zostanie w całości przeznaczona na cele Fundacji.

Jakie informacje muszę podać, aby wymienić Fundację CARF w moim testamencie solidarnościowym i aby był on ważny?

Dane identyfikacyjne niezbędne do uwzględnienia Fundacji CARF w testamencie lub zapisie są następujące: CENTRO ACADÉMICO ROMANO FUNDACIÓN z NIP: G79059218, z siedzibą przy calle Conde de Peñalver, 45. Entreplanta, oficina 1. 28006 Madrid.

Skąd Fundacja CARF wie, że dana osoba sporządziła testament lub zapis na jej rzecz?

Kancelaria notarialna, która zatwierdziła testament solidarny, jest zobowiązana, gdy dowie się o śmierci spadkodawcy, powiadomić organizacje non-profit wymienione w testamencie o ich powołaniu. Jeżeli w testamencie powołano wykonawcę testamentu, musi on powiadomić wszystkich beneficjentów testamentu o swoim powołaniu, ponieważ jest on zobowiązany do wykonania woli zmarłego. Jeśli nie ma wykonawcy testamentu, spadkobiercy muszą się zgodzić, ponieważ przy podziale spadku muszą być obecni wszyscy beneficjenci uwzględnieni w testamencie, w przeciwnym razie podział nie mógłby się odbyć. W każdym razie, jeśli zdecydują się Państwo włączyć Fundację CARF do swojego testamentu solidarnościowego, prosimy nas o tym poinformować. Proszę zadzwonić pod numer +34 914 029 082 lub wysłać e-mail na adres [email protected]. Posiadanie tych informacji i Państwa danych pozwala nam również na płynny kontakt i dzielenie się z Państwem naszymi wiadomościami i wydarzeniami. Utrzymywanie tego kontaktu i relacji jest dla nas sposobem, aby utrzymać Państwa zaangażowanie w nasze wyzwania i dowiedzieć się więcej o tym, co chcą Państwo wiedzieć o naszej pracy formowania księży diecezjalnych i zakonnych oraz seminarzystów, aby służyli Kościołowi na całym świecie.

Co się stanie, jeśli testament solidarny nie zostanie sporządzony?

Jeżeli osoba zmarła nie sporządziła testamentu solidarnego i nie ustaliła spadkobierców, prawo wyznaczy ich zgodnie z porządkiem pokrewieństwa. W przypadku braku spadkobierców wyznaczonych przez prawo - spadkobierców ustawowych - prawo wyznacza państwo hiszpańskie jako spadkobiercę. To Pan/Pani decyduje, kto będzie dziedziczył w przyszłości.

Czy mogę włączyć Fundację CARF do polisy ubezpieczeniowej?

Tak, mogą Państwo wskazać Fundację CARF jako beneficjenta polisy ubezpieczeniowej na życie. Jeśli chcą Państwo wesprzeć Fundację i jej cele w ten sposób, muszą Państwo poinformować o tym swoją firmę ubezpieczeniową. W takim przypadku prosimy również o poinformowanie nas o swojej decyzji, abyśmy mogli ją zrealizować w odpowiednim czasie.

Darowizna zwolniona z podatku
Traktowanie pod względem podatkowym
Przy rozliczaniu testamentów solidarnych organizacje non-profit są zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek od spadków i darowizn a zatem testamenty lub zapisy solidarne są zwolnione z podatku dla beneficjenta.

Cała wartość darowizny zostanie przeznaczona na cel ich pracy: szkolenie księży diecezjalnych i zakonnych oraz seminarzystów, aby pomagali Kościołowi na całym świecie. Dlatego, część przeznaczona przez Państwa na Fundację CARF jest zwolniona z podatku.. W ten sposób cały spadek zostanie w całości przeznaczony na cele Fundacji.
Ustawodawstwo
Na co przeznaczane są środki?
Wpływy ze sprzedaży aktywów zostaną przeznaczone na dużą inwestycję. W ten sposób przyczyni się do integralna formacja księży i seminarzystów z całego świata. Zobowiązuje nas do myślenia, że za każdym powołaniem kapłańskim kryje się inne wezwanie Pana skierowane do każdego z nas, chrześcijan, proszące o osobisty wysiłek, aby zapewnić środki na formację.
Raport roczny 2022
Darowizny rzeczowe
Współpracuje z darowizną w postaci wkładu dóbr na wsparcie kościelne.
WSPÓŁPRACA