Nadace CARF

14 Listopad, 22

Svědectví o životě

"Dříve než jsem tě stvořil v lůně, vybral jsem si tě", Temesgen (Etiopie)

Temesgen je kněz z Etiopie, který díky stipendiu CARF studuje v Římě na Papežské univerzitě Svatého kříže. Studuje biblickou teologii, protože v jeho vikariátu není žádný kněz vzdělaný v tomto oboru. Vypráví nám své svědectví.

Temesgen, etiopský kněz v Římě

 Temesgen Bekele Wecho je knězem kláštera Vikariát Hosanna, Etiopie. Narodil se v roce 1987 v Hobčaku a díky stipendiu nadace CARF - Centro Academico Romano studuje na Papežské univerzitě Svatého kříže v Římě obor biblická teologie.

 Je to pro něj velká výzva, protože je v současné době jediným studentem ze své země na Univerzitě Svatého kříže a navíc absolvuje velmi náročný cyklus studia, protože bakalářský obor biblické teologie vyžaduje před dvěma kanonickými ročníky "integrační" rok, během něhož se musí věnovat a prohloubit studium dvou hlavních biblických jazyků, jimiž jsou starořečtina a hebrejština.

Otec Temesgen má však jasno a do srdce se mu vrylo Boží slovo, které je v Bibli prostřednictvím proroka Jeremiáše.

 "Boží plán pro mě

 Od dětství jsem -Říká nám. Bůh měl se mnou plán a umožnil mi, abych přišel k Pánovu oltáři a sloužil jako kněz.

Nebylo to tak snadné, protože jsem se narodil v nejodlehlejší oblasti Etiopie, na jihu země, v regionu zvaném Durame (Hobichaka). Mám šest sester a dva bratry. Můj otec, matka a všichni moji sourozenci jsou naživu a všichni jsou věrní katoličtí křesťané. Překvapivě jsem se narodil jako první chlapec po šesti děvčatech.

Moje rodina nemá mnoho prostředků, protože se živí samozásobitelským zemědělstvím. A právě tam začíná příběh mého povolání. V dětství ve mně rostla touha stát se knězem, zejména když kněží sloužili mši.

"Dříve než jsem tě stvořil v lůně, vyvolil jsem si tě."

S přibývajícím věkem byla tato touha stále silnější a já jsem stále doufal, že se mi tento sen splní, a řídil jsem se slovy proroka Jeremiáše, který říká: "Dříve než jsem tě utvořil v lůně, vyvolil jsem si tě, dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, ustanovil jsem tě prorokem národům" (Jeremiáš 1,5).

Důvěřoval jsem Bohu a obdivoval jsem velké dílo a velkou práci, kterou katolická církev v Etiopii koná, a to jak v mé diecézi, vikariátu Hosanna, tak v celé zemi, například přispíváním na vzdělávání a stavbou škol. Angažuje se také ve zdravotnictví, pomáhá slabým a chudým.

Chtěl jsem se také podílet na tomto díle, které rostlo před mýma očima, a díky Bohu se tak stalo, protože po přípravě v mé zemi na kněžství jsem byl 15. března 2016 vysvěcen. Temesgen se tak stal etiopským knězem.

Temesgen Bekele Wecho, etiopský kněz.

Temesgen Bekele Wecho, na snímku se svými rodiči, se narodil v jedné z nejodlehlejších oblastí Etiopie na jihu země, v regionu zvaném Durame (Hobichaka). "Mám šest sester a dva bratry. Můj otec, matka i všichni moji sourozenci jsou naživu a všichni jsou věřící katoličtí křesťané. Překvapivě jsem první chlapec, který se narodil po šesti dívkách," vypráví.

Jeho rodina nemá mnoho prostředků, přežívá díky samozásobitelskému zemědělství, kde začal příběh mého povolání. "V dětství ve mně rostla touha stát se knězem, zejména když kněží sloužili mši a když jsem viděl velké dílo katolické církve v mé zemi," říká.

Velmi obtížný úkol

 Od vysvěcení jsem věděl, že práce, která mě v mé diecézi čeká, nebude tak snadná. Patřím tedy k etiopské katolické církvi, která je dynamickou skutečností.ale v zemi je v menšině, kde většina křesťanů patří k etiopské pravoslavné církvi.

Katolická církev má navíc v naší zemi dva specifické obřady: latinský a ge'ez (etiopský obřad). Ti z nás, kteří se řídí latinským obřadem, jsou přímo závislí na Svatém stolci.

"Můj vikariát se řídí latinským obřadem".

Apoštolský vikariát Hosanna se řídí latinským obřadem a je vyňat z misie, tj. podléhá přímo Svatému stolci prostřednictvím Kongregace pro evangelizaci národů, není součástí žádné místní církevní konference a nachází se v jižní části Etiopie, 235 km od hlavního města Addis Abeby.

Jedná se o nejmladší vikariát, který byl založen 20. ledna 2010. Žije zde více než 120 000 katolických křesťanů a apoštolským vikářem je Jeho Excelence biskup Seyoum Fransua.

Čtyřicet kněží 

Jak vidíte, jedná se o specifickou a složitou realitu a v dnešní době se počítá s tím. s více než čtyřiceti kněžími a jedním stálým jáhnem.. Ze všech těchto kněží však mají pouze čtyři tituly z různých fakult, protože můj vikariát je nejmladší a nejchudší. Jedním z nich je kněz Temesgen z Etiopie.

Potřebuje proto větší podporu v různých oblastech a úkolech, především aby kněží mohli vykonávat svůj úkol péče o Boží lid, musí být dobře vzděláni v různých oblastech vzdělání, zejména v církevních studiích.

"Obdivoval jsem skvělou práci, kterou katolická církev odvádí v Etiopii, například přispívá na vzdělávání, staví školy a pomáhá nejchudším. Chtěl jsem se také podílet na tomto díle, které mi rostlo před očima, a díky Bohu se mi to podařilo, protože po přípravě na kněžství v mé zemi jsem byl 15. března 2016 vysvěcen.

Studia v Římě

A teď jsem tady v Římě právě proto, že patřím k těm kněžím, kteří potřebují formaci pro další studium a práci s Božím lidem.

Díky stipendiu nadace CARF, Centro Academico Romano Foundation, studuji biblickou teologii na Papežské univerzitě Svatého kříže. a žít v tak krásné realitě, jakou je Kněžská kolej Tiberinokde mohu sdílet s ostatními kněžími z celého světa katolicitu církve a život mezi bratry ve víře a službě.

Biblickou teologii studuji proto, že v mém vikariátu není nikdo s takovým vzděláním. Je také v mém zájmu, abych se po ukončení studia mohl podílet na životě a poslání církve ve svém vikariátu a pomáhal formovat další kněze, jako jsem já.

Upřímné poděkování dárcům

Zpočátku nebyl život zde jednoduchý kvůli jazykovému a kulturnímu šoku, ale tvrdě jsem se učila a pracovala, takže jsem stále více a více obeznámená a každý den jsem šťastnější, že tu mohu být a užívat si studia.

Jsem velmi vděčný svým mecenášům z nadace CARF, Centro Academico Romano Foundation, že mi dali tuto příležitost. Vikariát a moje rodina jsou tak chudí, že nemají finanční možnosti zaplatit mi studium. Takže vám vděčím za to, že jsem tady, a etiopská církev je vám také velmi vděčná.

Nemám ani vhodná slova, abych vyjádřil své upřímné díky. Chci vás jen ujistit, že se za vás modlím. Kéž Bůh žehnej vám a vašim rodinám ve všech vašich snahách.

Gerardo Ferrara
Absolventka historie a politologie se specializací na Blízký východ.
Zodpovídá za studenty na Univerzitě Svatého Kříže v Římě.

Sdílejte Boží úsměv na zemi.

Váš dar přiřadíme konkrétnímu diecéznímu knězi, seminaristovi nebo řeholníkovi, abyste mohli znát jeho příběh a modlit se za něj podle jména a příjmení.
DARUJTE NYNÍ
DARUJTE NYNÍ