ΔΩΡΕΑ ΤΩΡΑ

Ίδρυμα CARF

24 Ιανουάριος, 22

Blog

Εξασφάλιση της βιωσιμότητας: Υπεύθυνη επένδυση κεφαλαίων που βασίζονται στην πίστη

Τι θα συζητήσουμε σε αυτή τη συνάντηση; Εξασφάλιση της βιωσιμότητας: Υπεύθυνη επένδυση των κεφαλαίων των θρησκευτικών οργανώσεων. Αν και η κατάσταση κρίσης στο περιβάλλον μας είναι προφανής, οι κρίσεις από μόνες τους δεν είναι απαραίτητα αρνητικές. Αντιπροσωπεύουν μια διαταραχή της συνήθους ισορροπίας και τάξης- είναι μια περίοδος μετασχηματισμού, ένα κλίμα ενθουσιασμού και νευρικής έντασης, μια [...]

Τι θα συζητήσουμε σε αυτή τη συνάντηση;

Εξασφάλιση της βιωσιμότητας: Υπεύθυνη επένδυση των κεφαλαίων που βασίζονται στην πίστη.

Αν και η κατάσταση κρίσης στο περιβάλλον μας είναι εμφανής, οι κρίσεις από μόνες τους δεν είναι απαραίτητα αρνητικές. Αντιπροσωπεύουν μια διάρρηξη της συνήθους ισορροπίας και τάξης- είναι μια περίοδος μετασχηματισμού, ένα κλίμα ενθουσιασμού και νευρικής έντασης, αλλά θα είναι θετικές ή αρνητικές, ανάλογα με το πώς τοποθετούμαστε μέσα σε αυτές και απέναντί τους. Τοποθετώντας τον εαυτό μας θετικά, μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη και τη βελτίωση.

Στη συνάντηση αυτή θα συζητήσουμε τη βιωσιμότητα ως χαρακτηριστικό της ανάπτυξης που εξασφαλίζει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τις ανάγκες των μελλοντικών γενεών, καθώς και τις αρχές των υπεύθυνων επενδύσεων ως στρατηγική και πρακτική που ενσωματώνει περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και διοικητικούς παράγοντες στις επενδυτικές αποφάσεις και στη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τις πρακτικές συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών και τις Oeconomica et Pecuniariae Quaestiones που δημοσιεύονται από το Dicastery for the Service of Human Development.

ΜΙΑ ΒΟΚΑΤΟΡΙΑ 
ΠΟΥ ΘΑ ΑΦΉΣΕΙ ΤΟ ΣΗΜΆΔΙ ΤΟΥ

Βοηθήστε να σπείρετε
ο κόσμος των ιερέων
ΔΩΡΕΑ ΤΩΡΑ