Nadace CARF

20 Květen, 20

Odborné články

Projekt, který zanechá stopu

Dnes vstoupíme do rozhovoru Ježíše s jeho lidem na Olivové hoře. Byli v chrámu. Když odcházeli z chrámu, jeden z jeho učedníků mu řekl: -Učiteli, podívejte se na kameny a stavby. Ježíš mu odpověděl: -Vidíte tyto velké budovy? Nezůstane tu kámen na kameni, který by nebyl svržen (Mk 13,1-2). Pro ně je to konec světa: velké kameny a nejsymboličtější stavba jejich města.

Zůstávají neklidní, a když se vrátí do Betanie, odpočívají a povídají si z druhého kopce. 3 Když Ježíš seděl na Olivové hoře naproti chrámu, Petr, Jakub, Jan a Ondřej se ho zeptali o samotě: 4 -Řekněte nám, kdy se tyto věci stanou a co bude znamením, že to všechno brzy skončí. 5 Ježíš jim začal říkat: "Dávejte si pozor, aby vás nikdo nesvedl. 6 Mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: "Já jsem to!" a mnozí budou svedeni. 7 Když uslyšíte o válkách a zvěstech o nich, neznepokojujte se, protože k tomu musí dojít, ale ještě není konec..... (Mk 13,3-7)

Pokora

To, co se zdá být velmi silné, se nakonec potopí. 24 V oněch dnech, po onom soužení, se však zatmí slunce a měsíc nebude svítit, 25 a hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti se budou třást. 26 Tehdy uvidí Syna člověka přicházet na oblacích s velkou mocí a slávou. 27 Potom pošle anděly a shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran, od nejzazšího konce země až po nejzazší konec nebe. 28 Poučte se z podobenství o fíkovníku: Když už jsou jeho větve měkké a listy raší, víte, že léto je blízko.  29 Proto i vy, když vidíte, že se tyto věci dějí, vězte, že se to blíží, že je to před branami.  30 Vpravdě vám říkám, že toto pokolení nepomine, aniž by se všechny tyto věci naplnily. 31 Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. (Mk 13,24-31).

Není nutné nechte se unést zdání a lidská moc (peníze, vliv, veřejné mínění, co řeknou lidé, veřejné mínění, ...).

Modlitba na Olivové hoře Botticelli 1

Modlitba v zahradě je deskový obraz italského renesančního malíře Sandra Botticelliho.

Připravenost

Kdy se to stane? O tom dni a hodině nikdo neví: ani andělé v nebi, ani Syn, jen Otec. (Mk 13,32). Nemá cenu kalkulovat, je lepší být vždy připraven: Bděte, bděte, neboť nevíte, kdy přijde den. (Mk 13,33).

Náš život má také omezený čas. Když jste mladí, myslíte na tyto věci méně, ale je dobré na ně nezapomínat.  Pán nás může povolatCo bych našel ve svém životě?

Objevování Božího láskyplného plánu pro každého z nás je jedním z nejzajímavějších životních úkolů.

Ať to stojí za to

Jedna z velkých otázek: K čemu jsem na světě? přežít nebo víceNedovolte, aby váš život byl sterilní. Buďte užiteční. Zanechte stopu. Osvětlete světlem své víry a své lásky, / vymažte svým apoštolským životem slizkou a špinavou stopu, kterou zanechali nečistí rozsévači nenávisti. A osvětlujte všechny cesty na zemi Kristovým ohněm, který nosíte ve svém srdci. (Camino, 1).

 Nyní je vhodná doba, abychom v dialogu s Pánem přeorganizovali svůj život tak, abychom dělali něco užitečného. Abychom toho dosáhli, musíme se nejprve zastavit, utřídit si myšlenky a stanovit cíle. Pokud nemáme jasný cíl, jsme jako skladiště kousků filmu, na mnoha z nich jsou vzrušující, těžké, šťastné, radostné, smutné, ale všechny nesouvislé okamžiky.

Objevovat Boží láskyplný plán pro každého z nás, umět uvažovat o maličkostech, objevovat jeho prozřetelnost v tom, co se nám děje, vidět věci objektivně, je jedním z nejzajímavějších úkolů v životě.

K tomu nám velmi pomůže četba, rozjímání a život podle evangelia: Kéž by tvůj klid a konverzace byly takové, že by každý, když tě uvidí nebo uslyší mluvit, mohl říct: "Tenhle čte život Ježíše Krista. (Camino, 2).

Že Požehnaná Panna nám pomůže žít jako ona v blízkosti Ježíše a učit se od něj.

Francisco Varo Pineda
Ředitel výzkumu
Navarrská univerzita
Teologická fakulta
Profesor Písma svatého

Sdílejte Boží úsměv na zemi.

Váš dar přiřadíme konkrétnímu diecéznímu knězi, seminaristovi nebo řeholníkovi, abyste mohli znát jeho příběh a modlit se za něj podle jména a příjmení.
DARUJTE NYNÍ
DARUJTE NYNÍ