Τον Ιούνιο του 2011, η κα Adoración Anderica Díez, ο κ. Gregorio Paunero Martín, ο κ. Vicente Picó Amador και ο κ. Jesús María Martínez Rojo έπαψαν να είναι διαχειριστές. Ως νέοι διαχειριστές διορίζονται οι κ.κ. José Luis Elías Rodríguez, Margarita García Pinilla, Pablo Paunero Quijada και Amador Sosa Lora. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από: Ο κ. Alejandro Cantero Fariña ως πρόεδρος- οι κ.κ. Gabriel Álvarez de Toledo Bandeira, María Consuelo Mesa Casado, Blanca Rodríguez Díaz, David Gómez García, José Luis Elías Rodríguez, Margarita García Pinilla, Pablo Paunero Quijada και Amador Sosa Lora ως διαχειριστές- ο κ. Constantino Zamorano de la Mata ως γραμματέας.