Pamäť PDF
výročná správa 2022 nadácia carf

Pamäť 2022

Pomáhame formovať diecéznych a rehoľných kňazov, aby slúžili Cirkvi vo všetkých častiach sveta.
svet

 • 1915 vyškolených študentov
 • 8 vysvätených biskupov

Správa od Prezident

Pri hodnotení prostredia, v ktorom sme sa pohybovali v roku 2022, je potrebné zdôrazniť globálnu nestabilitu: energetickú krízu, zdražovanie surovín a palív, vojnu na Ukrajine, nestabilné trhy... míľniky, ktoré nepochybne vyvolali obavy nás všetkých. 

Napriek týmto okolnostiam však prostriedky získané z pravidelných a jednorazových darov boli rekordné v našej histórii.
PREČÍTAJTE SI CELÝ LIST

ROK 2022

Nahliadnuť do správy o audite a súvahy ročnej účtovnej závierky za rozpočtový rok s výsledkom  - 1.906.000 €
Pozri dokument
6669000 €
5 300 darcov v roku 2022.
5690000 €
v priamej a nepriamej pomoci na vzdelávanie kňazov, seminaristov, rehoľníkov a učiteľov náboženstva.
120000 €
pre projekty na pomoc a uspokojenie materiálnych potrieb.
450000 €
distribuované z dotácie na štipendiá.
Závety a odkazy
872.000 €
Mnohí ľudia darujú Nadácii CARF celý svoj majetok alebo jeho časť, aby pomohli integrálnej formácii kňazov a seminaristov.
Pravidelné dary
1.415.000 €
Nadácia CARF pripravuje kampane zamerané na jednotlivcov a inštitúcie, ktoré chápu jej základné ciele a podporujú ich pravidelnými darmi.
Príjmy a výnosy z majetku
3.849.000 €
Nadácia CARF pripravuje kampane zamerané na jednotlivcov a inštitúcie, ktoré chápu jej základné ciele a podporujú ich konkrétnymi darmi.
Závety a odkazy
533.000 €
Nadácia CARF sa riadi prísnym kódexom správania, aby zabezpečila obozretné hospodárenie so svojím majetkom. S pomocou investičného výboru sa snaží predovšetkým zachovať veľkoryso darovaný majetok vylúčením špekulatívnych alebo rizikových činností.
Na štipendiá pre kňazov a seminaristov vo formácii:
5.690.000 €
V Ríme:
1.967.000 €
V Pamplone:
1.533.000 €
Inštitúciám v Ríme a Pamplone
2.435.000 €
Vyučovanie:
1.591.000 €
Štrukturálne výdavky:
6.599.000 €
Poskytovanie liturgických predmetov cirkvám s nedostatkom zdrojov.

Lekárska a zdravotná starostlivosť o kňazov alebo seminaristov vysídlených z krajín ich pôvodu a starostlivosť a pomoc starším kňazom bez sprievodu.

Podpora bohoslužieb vo farnostiach v ťažkostiach.
Stránka dotácie  alebo nadačný fond, je fond, ktorého účelom je trvalo a trvalo podporovať integrálnu formáciu kňazov a seminaristov mimo negatívnych cyklov ekonomiky.

Na tento účel nadácia CARF prideľuje určité prijaté dary na investície do akcií, dlhopisov, nehnuteľností a iných investícií, pričom zachováva kúpnu silu počiatočného kapitálu. Výsledok investície sa použije na podporu štúdie.

V roku 2022 dotácie 450 000 na štipendiá, čo predstavovalo 8 % z celkovej sumy pomoci poskytnutej CARF.

Spoločnosť CARF, ktorá sa zaviazala dodržiavať zásady spoločensky zodpovedného investovania, sa snaží investovať do fondov s iniciatívami, ktoré podporujú starostlivosť o životné prostredie, sociálnu zodpovednosť a dobré postupy správy a riadenia spoločností (ESG).

Štátna pokladnica 3 %

Akcie 18 %

Alternatívne riadenie 12 %

Súkromný kapitál 5 %

Pevný výnos 12 %

Suroviny 2 %

Nehnuteľnosti 48 %

Pôvod študenti

Podporujeme integrálnu formáciu seminaristov, diecéznych kňazov a rehoľníkov zo 79 krajín na piatich kontinentoch.
172
Ázia
z 9 krajín
11
Oceánia
z 2 krajín
185
Afrika
z 22 krajín
11
Oceánia
z 2 krajín
457
Európa
z adresy 24 krajín
172
Ázia
z 9 krajín
429
Amerika
z 22 krajín
185
Afrika
z 22 krajín
457
Európa
z 24 krajín
429
Amerika
z 22 krajín
1915
študenti
68
obhájené doktorandské práce
42
vydané knihy
8
vysvätení biskupi

Míľniky roka

Reštrukturalizácia webovej stránky: rozloženie a jazyky

 • Optimalizácia webovej stránky. Zlepšila sa funkčnosť a výkon so zameraním na jej verziu. mobilný telefón na prvom mieste na uľahčenie navigácie a použiteľnosti používateľa, a to aj s telefónom.
 • Reštrukturalizácia architektúry obsahu. Úprava pomocou nového navigačného menu na uľahčenie vyhľadávania obsahu.
 • Viacjazyčná webová stránka. V reakcii na naše medzinárodné poslanie bolo implementované riešenie, ktoré uľahčuje prístup používateľom na piatich kontinentoch v 27 jazykoch.

Redizajn CRM

 • Optimalizácia správy štipendistov od podania žiadosti až po pridelenie štipendií.
 • Automatizácia a zlepšenie administratívneho systému pre jednorazové, opakujúce sa a dedičné/zákonné dary s cieľom znížiť počet možných zlyhaní.
 • Zlepšenie správy dodávateľov a výdavkov v rámci CRM. Preskúmanie a prepracovanie nástroja Salesforce s cieľom lepšie využiť možnosti tejto softvérovej aplikácie.

Stratégia pre značka

 • Zmena pozície značky s úpravou definície publika a obsahových oblastí.
 • Vzťahy s verejnosťou a vzťahy s tretími stranami. Plán zviditeľnenia s cieľom posilniť inštitucionálne vzťahy so záujmovými skupinami, miestnymi združeniami a hlavnými darcami.
Vzťahy s médiá médiá

Otvorenosť voči všeobecným médiám. Tak pre náboženský aspekt, ako aj pre sociálnu rozvojovú prácu, ktorú štipendisti vykonávajú po návrate do krajiny pôvodu. rozvojovú prácu, ktorú štipendisti vykonávajú po návrate do svojich krajín pôvodu. Ponuka siete absolventi po celom svete, aby sa venovali aktuálnym medzinárodným témam.

Posilňovanie vzťahov. Individuálne stretnutia s riaditeľmi a redaktormi špecializovaných médií. Kapilárnosť. Ponúkanie informácií a rozhovorov miestnym médiám, v ktorých sa konajú podujatia a stretnutia CARF. Nadácie CARF.

Kampane pre dar

Darovať prípad Posvätné nádoby

V mnohých častiach sveta je veľmi ťažké dôstojne sláviť svätú omšu a udeľovať sviatosti, najmä na nedostupných miestach s nedostatkom zdrojov. Z tohto dôvodu sú seminaristi, ktorí ukončia štúdium v seminári Bidasoa v Pamplone a v seminári Sedes Sapientiae v Ríme a vrátia sa do svojich diecéz, aby boli vysvätení, veľmi vďační za batoh, ktorý dostanú pri odchode. Obsahuje všetko, čo potrebujú na slávenie kdekoľvek. Okrem posvätných nádob a iných liturgických predmetov dostanú aj na mieru vyrobenú, ručne tkanú albu. Puzdro stojí 600 eur a vyrobili ho dobrovoľníci z Rady pre sociálnu činnosť Nadácie CARF.

Darujte odkazy a závety, celý život na rozdávanie

Cieľom tejto kampane, ktorá prebieha v prvých mesiacoch roka, je zvýšiť povedomie o význame solidárnych odkazov a závetov. Darovanie majetku alebo zanechanie dedičstva nadácii CARF je neoceniteľnou pomocou a zanechaním vášho trvalého odkazu, aby ste mohli pokračovať v podpore kňazov a seminaristov na celom svete, a spôsobom, ako zanechať stopu po živote.
PRISPIEŤ

Žiadne povolanie je LOST

V súčasnosti je počet seminaristov vo svete pod hranicou náhrady. Touto kampaňou sa snažíme vyjadriť naliehavú potrebu zasiať svet kňazskými povolaniami, ktoré sú nevyhnutné na udeľovanie sviatostí, a teda na to, aby sa Božie milosrdenstvo dostalo ku každému človeku na tejto planéte. 

Podporujeme tiež starostlivosť o materiálne a duchovné potreby seminaristov z najchudobnejších krajín sveta.

Púte

Svätá zem

V marci 2022 sa vrátime do Svätej zeme. Je to cesta, ktorá zanecháva hlbokú duchovnú stopu a na ktorej sa veľmi zvláštnym spôsobom spájame a zbližujeme s priateľmi, darcami a dobrodincami, ktorí prichádzajú ako pútnici. 

Počas jedného týždňa sa otvoria stránky "piateho evanjelia" návštevou Nazaretu, Galilejského jazera, rieky Jordán, Judskej púšte, Betánie, Betlehema, Jeruzalema a návštevníckeho centra Saxum. Sto ľudí v dvoch skupinách pod vedením najlepších sprievodcov vo Svätej zemi a duchovného sprevádzania kňazov.

Roma

V októbri 2022 sme sa v súlade s naším každoročným stretnutím vybrali do Ríma, aby sme sa spolu s diecéznymi kňazmi, seminaristami a rehoľníkmi oboznámili s prácou nadácie CARF.

Stretnutia a svedectvá na Pápežskej univerzite Svätého kríža, Medzinárodnom seminári Sedes Sapientiae a Kňazskom kolégiu Tiberino. Okrem toho stredajšia audiencia u pápeža Františka, návšteva sídla Opus Dei a rozhovor s prelátom Mons. Fernandom Ocárizom a objavíme Vatikán novým spôsobom.

Podujatia

Osobné stretnutie s dobrodincami a priateľmi

Počas celého roka úzke a osobné kontakty s dobrodincami a priateľmi. S týmto cieľom sme v roku 2022 zorganizovali stretnutia so seminaristami v Barcelone v marci a v Pamplone v máji a na pozvanie miestnych inštitúcií a skupín sme sa zúčastnili na mnohých konferenciách, stretnutiach a kolokviách po celom Španielsku.

Omnes-ForumNadácia CARF

Časopis a digitálna platforma Omnes, ktorej vydavateľ Inicia, Iniciativas de Comunicación y Evangelización S.L. patrí do nadácie CARF, organizuje od roku 2022 pravidelné stretnutia s cieľom analyzovať a uvažovať o otázkach, ktoré dnes zamestnávajú srdcia a mysle katolíkov. 

Nadácia CARF sa podieľa na organizácii týchto stretnutí, na ktorých okrem iných spolupracovali aj nadácia La Caixa a Banco Sabadell a ktoré sa v minulom roku stretli s veľkým ohlasom a veľkou účasťou publika.
Projekty  solidarita 

Okrem získavania darov na pomoc tisícom kňazov a seminaristov na celom svete pomáha Nadácia CARF podporovať projekty solidarity a charity. crowdfundingProjekt podporujú kňazi, ktorí získali štipendiá od nadácie.
KENYA PARISH

Z iniciatívy Cecila Agutu, kenského seminaristu a študenta Bidasoa, sa v jeho rodnom meste Homa Bay v Keni začala výstavba novej farnosti. V jeho rodnom meste Homa Bay v Keni sa začala výstavba novej farnosti. Projekt Mučeníci Katolícky kostol Achego bude pre komunitu veľkým prínosom vďaka:

 • Vytvorenie nemocnice, ktorej služby zlepšia zdravotný stav obyvateľov oblasti.
 • Studňa s pitnou vodou v obci sa zrekonštruuje.
FATIMA ICON

Otec Aleksander Burgos, bývalý študent medzinárodného seminára v Bidasoa, začal v roku 2020 projekt výstavby prvej fatimskej svätyne v Rusku. projekt výstavby prvej fatimskej svätyne v Rusku. Člen diecézy Valladolid Valladolidu, vykonáva svoju pastoračnú činnosť v Petrohrade od roku 2002 a získal súhlas Vatikánu na súhlas Vatikánu na výstavbu svätyne.

Od Nadácie CARF v roku 2022 sme prispeli k projektu tým, že sme sa stali sprostredkovateľom darov v rámci kampane kampane crowdfunding čo umožní výstavbu svätyne. Podobne, nadácia komunikačných kanálov nadácie viralizovali túto iniciatívu, ktorá sa od svojho vzniku dotkla mnohých sŕdc. A dotýka sa toľkých sŕdc.

OCENENIE NÁBOŽENSTVO V SLOBODE

Nadácia CARF získala ocenenie Religion in Freedom 2022 Missionary Impulse Award za podporu ľudskej a teologickej formácie seminaristov z krajín s obmedzenými ekonomickými zdrojmi v medzinárodných centrách. ekonomických zdrojov v medzinárodných centrách.

Tieto ceny sa snažia oceniť nespočetné tvorivé menšiny evanjelizácie, o ktorých hovoril Benedikt XVI. o ktorých hovoril Benedikt XVI. a ktoré sú dôvodom na nádej, ako pripomenul Álex Rosal vo svojom príhovore, prezident Nadácie pre novú evanjelizáciu a riaditeľ organizácie Náboženstvo v slobode. Slávnostné odovzdávanie cien sa konalo v Slávnostné odovzdávanie cien sa konalo v aule magna univerzity CEU San Pablo v Madride.

Ďakujeme vám, že ste nás sprevádzali počas tohto roka, Tešíme sa na vás v roku 2023!

DARUJTE TERAZ
krížmenušípka vpravo