Koľko stojí formácia seminaristu?

Náklady na výchovu seminaristov a diecéznych kňazov musia byť spoločným úsilím všetkých kresťanov. Diecézy, nadácie, veriaci a dokonca aj bratstvá a spoločenstvá vynaliezavo spolupracujú, aby sme svet zasiali kňazskými povolaniami.

Nadácia CARF a výzva seminárnej formácie

Od svojho založenia v roku 1989 pôsobí Nadácia CARF ako spojovací článok medzi tisíckami dobrodincov, ktorí sú ochotní finančne prispieť študijnými grantmi a štipendiami, aby kňazi a seminaristi z celého sveta získali solídnu teologickú, ľudskú a duchovnú prípravu.

Viac ako 800 biskupov zo 131 krajín chce, aby niektorí ich kňazi a seminaristi študovali na Pápežskej univerzite Svätého kríža v Ríme alebo na fakultách cirkevných štúdií Navarrskej univerzity v Pamplone. Svoju ľudskú a duchovnú formáciu zasa absolvujú na medzinárodných cirkevných kolégiách Sapientiae (Rím) a Bidasoa (Pamplona). Aby mohli vykonávať túto školenie tiež požiadať o študijné granty pre svojich kandidátov.

Vďaka dobrodincom a darcom, ako ste vy, Nadácia CARF spĺňa väčšinu žiadostí, ale potreby rastú a my chceme, aby boli všetky žiadosti splnené.

seminaristi
Koľko stojí plné štipendium na formáciu seminaristu?

18 000 eur je suma potrebná na ročný pobyt, štúdium a odbornú prípravu na univerzitách v Ríme alebo Pamplone. Najpotrebnejšie diecézy na svete žiadajú pre svojich kandidátov plné štipendium. Vo všetkých prípadoch diecéza hradí malú časť nákladov na prípravu seminaristu v krajine jeho pôvodu na znak svojho záväzku čo najlepšie využiť pomoc v budúcnosti.

Približne každý akademický rok Nadácia CARF pomáha priamymi a nepriamymi štipendiami: 400 seminaristom, 1 120 diecéznym kňazom a 80 členom rehoľných inštitúcií.

Každé plné štipendium, ktoré nadácia udeľuje, možno rozdeliť takto:

 • 11 000 €, stravovanie a ubytovanie.
 • 2 700 €, školné a poplatky.
 • 800 €, príplatok za ľudskú a duchovnú formáciu.
 • 3 500 €, príspevky na akademickú prípravu.

Osobné výdavky sú vždy na náklady študenta alebo diecézy.

seminaristi
O koľko vzrástol počet seminaristov vo svete?

Ústredný štatistický úrad Cirkvi sa postaral o vydanie Pápežskej ročenky 2022 a Cirkevnej štatistickej ročenky 2020, ktoré vyšli v uplynulých dňoch.
Zhromažďujú údaje o dvojročnom období 2019-2020, ktoré nám poskytujú prehľad o číselnej realite Katolíckej cirkvi v rôznych krajinách a na rôznych kontinentoch, čo nám umožňuje vyzdvihnúť niektoré novinky týkajúce sa života Cirkvi v dnešnom svete.

Prítomnosť katolíkov sa na globálnej úrovni nemení, ale mení sa, ak analyzujeme počet katolíkov na jednotlivých kontinentoch. To potvrdzuje maximálny nárast na africkom kontinente a relatívny nárast v Ázii. Na druhej strane v Európe v posledných rokoch dochádza k neustálemu poklesu. Amerika a Oceánia zostávajú v pomere k celkovému svetovému počtu stabilné.

Analyzované údaje o kňazoch vo všetkých cirkevných obvodoch katolíckeho sveta, diecéznych aj rehoľných, ukazujú pokles počtu kňazov. Na konci roka 2020 bolo vo svete 410 219 kňazov, čo je o 4 117 kňazov menej ako v predchádzajúcom roku. Výrazný nárast počtu kňazov zaznamenali len Afrika a Ázia, ktoré v sledovanom dvojročnom období prispeli do sveta spolu + 1 782 kňazov.

Môžeme pozorovať jasnú nerovnováhu medzi počtom katolíkov a kňazov vo svete, čo vedie k veľmi vysokému celkovému pastoračnému zaťaženiu.

O seminaristoch

Počet kandidátov na kňazstvo sa celosvetovo zvýšil zo 114 058 seminaristov v roku 2019 na 111 855 v roku 2020. Trend v počte hlavných seminaristov pozorovaný v celosvetovom súčte v rokoch 2019 až 2020 sa týka všetkých kontinentov s výnimkou Afriky, kde počet seminaristov vzrástol o 2,8%. Z 32 721 na 33 628 seminaristov.

Poklesy v kňazské povolania sú významné najmä v Európe (-4,3%), hoci ich možno pozorovať aj v Amerike (-4,2%) a Ázii (-3,5%).

Percentuálne rozdelenie seminaristov podľa kontinentov vykazuje v priebehu dvoch rokov mierne zmeny. Afrika a Ázia sa v roku 2019 podieľali na celkovom počte seminaristov vo svete 58,3% a v roku 2020 ich podiel stúpne na 59,3%. Oceánia vykazuje určitú negatívnu úpravu. Amerika a Európa ako celok zaznamenávajú pokles svojho podielu. Americkí a európski seminaristi sa na celkovom počte podieľali takmer 41%, zatiaľ čo o rok neskôr ich podiel klesne na 39,9%.

Zrod kňazských povolaní v Afrike a Ázii je trvalým znakom posledných rokov. Títo budúci kňazi budú podporovať a posilňovať európske a americké cirkvi. Tieto údaje nám pomáhajú reálne si uvedomiť, akú zodpovednosť máme ako katolíci v tom, že je dôležité starať sa o každé nové povolanie s maximálnou starostlivosťou. Podporovať diecézy pri formácii seminaristov, najmä tých na najznevýhodnenejších kontinentoch.

Pápežská univerzita Svätého kríža a jej vzťah s nadáciou CARF

Pápežská univerzita v Santa Cruz a jej vzťah s nadáciou CARF

Akademické aktivity na PUSC sa začali v roku 1984 pod názvom Centro Accademico Romano della Santa CroceUniverzita, ktorú Svätý Otec vyhlásil za "pápežskú", je zárodkom súčasnej univerzity. Ján Pavol II. 9. januára 1990.

Stránka Pápežská univerzita Svätého kríža V súčasnosti ju tvoria fakulty teológie, kánonického práva, filozofie a inštitucionálnej sociálnej komunikácie; jej podstatnou súčasťou je aj Vyšší inštitút náboženských vied Apollinare.

Nadácia CARF a jej záväzok v oblasti odbornej prípravy

Stovky biskupov z celého sveta žiadajú univerzitu o študijné štipendiá a Nadácia CARF je zodpovedná za získavanie finančných prostriedkov na vyslanie diecéznych kňazov, seminaristov a rehoľníkov na štúdium v jej učebniach. Cieľom Nadácia CARFod roku 1989 je poskytnúť týmto mladým ľuďom hlboké vedecké a duchovné vzdelanie v PSUC.

Špecifickým poslaním Pápežskej univerzity Svätého kríža je prehlbovať intelektuálny obsah a antropologické bohatstvo viery a zároveň nadväzovať dialóg so súčasnou kultúrou.

Pápežská univerzita v Santa Cruz - vzdelanie otvorené svetu

Stránka Santa Croce sa na jednej strane vyznačuje otvorenosťou voči svetu a dialógom so sekulárnou kultúrou. Vo vyučovaní aj vo výskume sa pozorne pozerá na problémy sveta, pričom si uvedomuje, že zo sakrálnych vied môže prispieť k hľadaniu pravdy.

Predmetom štúdia sú témy ako antropológia, sociálna náuka a obrana života. Okrem toho prevažná väčšina profesorov Pápežskej univerzity Svätého kríža získala občianske akademické tituly v rôznych oblastiach poznania, čo uľahčuje tento dialóg.

Na želanie blahoslaveného Alvara del Portillo sú akademické aktivity otvorené pre vedcov a intelektuálov z vedeckej, filozofickej, ekonomickej a sociálnej oblasti, ktorí poskytujú potrebné prvky pre skutočný dialóg viery so svetom.

Medzi najväčšie duchovné dedičstvo, ktoré získali Svätý Josemaría Escrivá je nepochybne výzva k pestovaniu hlbokej jednoty života. Tá sa prejavuje nielen v správnej súdržnosti medzi slovami a skutkami, ale aj v harmónii, ktorá musí existovať medzi odbornou a intelektuálnou formáciou na jednej strane a duchovnou a teologickou formáciou na strane druhej.

"Santa Croce sa vyznačuje svojou otvorenosťou svetu a dialógom so svetskou kultúrou."

Luis Navarro, rektor PUSC od roku 2016.

Pretože pre Nadáciu CARF je dôležité, aby seminaristi a kňazi mali prístup k vzdelávaniu na Pápežskej univerzite Svätého kríža.

Po prvé, pretože Rím je kolískou kresťanstva! Pred niekoľkými rokmi pápež Benedikt XVI, V príhovore k študentom rímskych univerzít im povedal, že "možnosť študovať v Ríme, sídle Petrovho nástupcu, a teda aj petrovskej služby, vám pomôže posilniť vaše vedomie príslušnosti k Cirkvi a váš záväzok vernosti univerzálnemu magistériu pápeža".

Pocit zjednotenia s celou Cirkvou, ktorý sa posilňuje vo večnom meste, je dôležitý aj počas formácie v Ríme. Prechádzka po uliciach, po ktorých kráčalo toľko svätých žien a mužov, je pôsobivá a je podnetom pre každého z nás. K tomu sa pridáva ďalší faktor: v Ríme sa dotýkate univerzálnosti Cirkvi. Vidíte, rozprávate sa, žijete s katolíkmi z celého sveta: ľuďmi z veľmi odlišných kultúr, tradícií, rás a zároveň veľmi blízkymi jeden druhému, pretože veria v Ježiša Krista, ohlasujú ho a milujú. Keď to objavíte, otvorí sa vám veľký horizont vo vašom vnútornom živote: príslušnosť k veľkej Božej rodine.

Práve preto je Pápežská univerzita v Santa Cruz inštitúciou otvorenou svetu a vykonáva školenie Cieľom je umožniť študentom, aby pomohli mužom a ženám vo svojej krajine stretnúť sa s Bohom práve v časných skutočnostiach. Väčšina veriacich sú občania, ktorí potrebujú získať formáciu, ktorá im umožní byť svätými v ich každodennom živote.

Každoročná návšteva dobrodincov nadácie CARF v PUSC v Ríme

Nadácia každoročne organizuje deň stretnutí a školení v Ríme, kde majú dobrodinci a priatelia možnosť stretnúť sa s niektorými študentmi, ktorých podporujú, porozprávať sa s nimi a dať si s nimi obed, a kde môžu navštíviť PUSC a zúčastniť sa na prednáškach učiteľov alebo osobností pôsobiacich v akademickej, kultúrnej alebo komunikačnej oblasti.

Účastníci vykonávajú skutočnú púť do Ríma Návšteva Medzinárodného seminára Sedes Sapientiae, Kňazského kolégia na Tiberi, vykopávky vatikánskej nekropoly spolu s niektorými študentmi univerzity, audiencia a modlitba Anjel Pána s pápežom Františkom.

Počas cesty sa dobrodinci môžu presvedčiť, prečo je Pápežská univerzita Svätého kríža jedinečná medzi všetkými ostatnými pápežskými univerzitami. Okrem troch hlavných fakúlt PUSC podporuje aj Inštitút náboženských štúdií a niekoľko výskumných centier. V dnešnej dobe je to náročná výzva, na ktorú však vynakladá všetko úsilie, aby aj prostredníctvom vzdelávania mohla prispieť k evanjelizácii a šíreniu Kristovho posolstva.

"Ďakujem svojim dobrodincom z nadácie CARF. Niekedy je možno pre mladého Európana normálne, že má možnosť vzdelávať sa na takej prestížnej univerzite, akou je Pápežská univerzita Svätého kríža, ale môžem vás ubezpečiť, že pre obyvateľov mojej krajiny to tak nie je: vďaka vašej pomoci som mal možnosť študovať v Ríme a zdieľať svoj život a svoju vieru s ďalšími mladými seminaristami z celého sveta. Takže naozaj, želám vám, aby vás Boh požehnal vo vašej každodennej práci a zachoval vo vás to úžasné srdce.

Mathias Msonganzila, seminarista v arcidiecéze Mwanza v Tanzánii.

Bibliografia

- Rozhovor s pánom Luisom NavarromGerardo Ferrara.
- Rozhovor s Mª Dolores Cuadrado, korešpondentkou nadácie CARF vo Valladolide.
- Rozhovor s pánom Marianom Faziom pri príležitosti vydania jej 28. knihy: "Sloboda milovať, prostredníctvom klasiky", Marta Santín.

Ako prežiť Veľkú noc?

Po skončení PôstPočas Veľkého týždňa si pripomíname ukrižovanie, smrť a vzkriesenie Pána. Celé dejiny spásy sa točia okolo týchto svätých dní. Sú to dni, ktoré sprevádzajú Ježiša modlitbou a pokáním. Všetko vedie k Veľkej noci, kde Kristus svojím zmŕtvychvstaním potvrdzuje, že zvíťazil nad smrťou a že jeho srdce sa túži radovať z človeka po celú večnosť. V tomto článku si priblížime, ako prežívať Veľký týždeň.

Ak chceme dobre prežiť Veľký týždeň, musíme Boha postaviť do centra svojho života a sprevádzať ho pri každom slávení tohto liturgického obdobia, ktoré sa začína Kvetnou nedeľou a končí Veľkonočnou nedeľou.

Kvetná nedeľa

"Tento prah Veľkého týždňa, ktorý je tak blízko okamihu, keď sa na Golgote zavŕšilo vykúpenie celého ľudstva, sa mi zdá byť pre vás i pre mňa zvlášť vhodným časom na to, aby sme sa zamysleli nad tým, akými spôsobmi nás Ježiš, náš Pán, zachránil; aby sme sa zamysleli nad jeho láskou - skutočne nevýslovnou - k úbohým stvoreniam, vytvoreným z hliny zeme." - Ako prežiť Veľký týždeň. Svätý Josemaría, Boží priatelia, č. 110.

Stránka Kvetná nedeľa Pripomíname si Ježišov triumfálny vstup do Jeruzalema, kde ho všetok ľud oslavuje ako kráľa piesňami a palmovými ratolesťami. Ratolesti nám pripomínajú zmluvu medzi Bohom a jeho ľudom, potvrdenú v Kristovi.

V dnešnej liturgii čítame tieto slová hlbokej radosti: "synovia Hebrejov, nesúc olivové ratolesti, vyšli v ústrety Pánovi a volali: Sláva na výsostiach".

Zelený štvrtok

"Náš Pán Ježiš Kristus, akoby všetky ostatné dôkazy jeho milosrdenstva nestačili, ustanovuje Eucharistiu, aby sme ho mali stále nablízku a - nakoľko to dokážeme pochopiť - pretože pohnutý svojou láskou, on, ktorý nič nepotrebuje, sa nechce zaobísť bez nás. Trojica si zamilovala človeka". Ako prežiť Veľký týždeň - Svätý Josemaría, Kristus prechádza okolo, č. 84.

Veľkonočné triduum sa začína svätou omšou Večere Pánovej. Spoločnou niťou celého slávenia je Kristovo veľkonočné tajomstvo. Večera, v ktorej Ježiš, predtým ako sa vydal na smrť, zveril Cirkvi závet svojej lásky a ustanovil Eucharistia a kňazstvo.  Keď Ježiš skončil, išiel sa modliť do Olivovej záhrady, kde ho neskôr zatkli.

Ráno sa biskupi stretnú s kňazmi svojich diecéz a požehnajú sväté oleje. Umývanie nôh sa koná počas svätej omše Večere Pánovej.

Veľký piatok

"Pri obdivovaní a skutočnej láske k najsvätejšiemu Ježišovmu človečenstvu budeme objavovať jednu po druhej jeho rany (...) Budeme musieť vstúpiť do každej z týchto najsvätejších rán: očistiť sa, radovať sa z tejto vykupiteľskej krvi, posilniť sa. Pôjdeme ako holubice, ktoré sa podľa Písma v hodine búrky ukrývajú v skalných dierach. V tomto úkryte sa ukryjeme, aby sme našli Kristovu blízkosť". Ako prežiť Veľký týždeň - Svätý Josemaría, Boží priatelia, č. 302.

Na Veľký piatok dosiahneme vrcholný moment Lásky, Lásky, ktorá chce objať každého, nikoho nevylučujúc, s absolútnym sebadarovaním. V tento deň sprevádzame Krista tým, že si pripomíname utrpenie: od Ježišovej agónie v Olivovej záhrade až po bičovanie, korunovanie tŕním a smrť na kríži. Pripomíname si ho slávnostnou krížovou cestou a obradom poklony krížu.

Liturgia nás učí, ako prežívať Veľký týždeň na Veľký piatok. Začína sa poklonou kňazinamiesto zvyčajného úvodného bozku. Je to gesto osobitnej úcty k oltáru, ktorý je nahý, zbavený všetkého a pripomína Ukrižovaného v hodine umučenia. Ticho prerušuje nežná modlitba, v ktorej sa kňaz dovoláva Božieho milosrdenstva: "Reminiscere miserationum tuarum, Domine" a prosí Otca o večnú ochranu, ktorú nám Syn získal svojou krvou.

Veľká sobota a Veľkonočná vigília

"Dielo nášho vykúpenia sa uskutočnilo. Teraz sme Božími deťmi, pretože Ježiš za nás zomrel a jeho smrť nás vykúpila." Ako prežiť Veľký týždeň Svätý Josemaría, Krížová cesta, XIV. stanica.

Ako prežívame Veľký týždeň na Bielu sobotu? V Cirkvi je to deň ticha: Kristus leží v hrobe a Cirkev s obdivom rozjíma o tom, čo pre nás Pán urobil. Nie je to však smutný deň. Pán zvíťazil nad diablom a hriechom a o niekoľko hodín zvíťazí aj nad smrťou svojím slávnym vzkriesením. "O malú chvíľu ma už neuvidíte a o malú chvíľu ma opäť uvidíte." Jn 16, 16. Takto povedal Pán apoštolom v predvečer svojho umučenia. V tento deň láska neváha, podobne ako Mária mlčí a čaká. Láska čaká s dôverou v Pánovo slovo, až kým Kristus nevstane oslnivý vo veľkonočný deň.

Slávenie Veľkonočnej vigílie v noci na Bielu sobotu je najdôležitejším zo všetkých slávení Veľkého týždňa, pretože pripomína zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Prechod z tmy do svetla sa vyjadruje rôznymi prvkami: ohňom, sviečkou, vodou, kadidlom, hudbou a zvonmi.

Svetlo sviece je znakom Krista, svetla sveta, ktoré všetko vyžaruje a zaplavuje. Oheň je Duch Svätý, ktorého Kristus zapaľuje v srdciach veriacich. Voda znamená prechod k novému životu v Kristovi, ktorý je prameňom života. Veľkonočné Aleluja je hymnom púte do nebeského Jeruzalema. Chlieb a víno Eucharistie sú prísľubom nebeskej hostiny.

Keď sa zúčastňujeme na Veľkonočnej vigílii, uvedomujeme si, že čas je novým časom, otvoreným pre definitívny dnešok slávneho Krista. Je to nový deň, ktorý otvoril Pán, deň, "ktorý nepozná západ slnka" (Rímsky misál, Veľkonočná vigília, Veľkonočné ohlasovanie).

Veľkonočná nedeľa

"Veľkonočné obdobie je časom radosti, radosti, ktorá sa neobmedzuje len na toto obdobie liturgického roka, ale je vždy prítomná v srdci kresťana. Pretože Kristus žije: Kristus nie je postava, ktorá pominula, ktorá existovala v istom čase a ktorá odišla, zanechajúc nám nádhernú spomienku a príklad". Ako prežiť Veľký týždeň Svätý Josemaría, Homília Kristus prítomný v kresťanoch.

Tento deň je pre katolíkov najdôležitejší a najradostnejší, Ježiš zvíťazil nad smrťou a daroval nám život. Kristus nám dáva príležitosť byť spasení, vstúpiť do neba a žiť v Božej spoločnosti. Veľká noc je prechodom zo smrti do života. Veľkonočnou nedeľou sa končí Veľkonočné triduum a Veľký týždeň a začína sa 50-dňové liturgické obdobie nazývané Veľkonočné obdobie, ktoré sa končí Veľkonočnou nedeľou. Letnice.

Ako prežiť Veľký týždeň? Prosme Boha, aby nás tento začínajúci sa týždeň naplnil novou nádejou a neochvejnou vierou. Nech nás premení na Božích poslov, ktorí budú ďalší rok ohlasovať, že Kristus, božský Vykupiteľ, sa z lásky dáva za svoj ľud na kríži.

Ako prežiť Veľký týždeň podľa pápeža Františka

"Prežívať Veľký týždeň znamená čoraz viac vstupovať do Božej logiky, do logiky kríža, ktorá nie je v prvom rade logikou bolesti a smrti, ale logikou lásky a životodarného sebadarovania. Znamená to vstúpiť do logiky evanjelia."

Pápež František, 27. marca 2013.

Ako pomôcť seminaristom?

Typy grantov, ktoré možno poskytnúť nadácii CARF

Pracujeme na tom, aby sa nestratilo žiadne povolanie a aby seminaristi po vysvätení za kňazov mohli vo svojej pastoračnej práci odovzdávať všetko prijaté svetlo, vedu a náuku. Vďaka našim dobrodincom pomáhame pri formácii kňazov, šírime ich dobré meno a modlíme sa za ich vernosť a za povolania.

Nadácia CARF môže seminaristom pomôcť rôznymi spôsobmi:

Darujte online

Rýchly a bezpečný spôsob pomoci seminaristom, podpory seminára a financovania ich formácie. Odkiaľkoľvek, len pomocou svojho mobilného zariadenia, môžete prispieť niekoľkými jednoduchými krokmi. Vyberte sumu, ktorú chcete darovať, a či chcete prispieť jednorazovo alebo opakovane. Mnohí seminaristi sú od tohto prejavu štedrosti závislí, aby mohli dokončiť svoje štúdium.

Darujte puzdro na posvätnú nádobu

Svojím darom vo výške 600 eur môžete pomôcť seminaristom, ktorí sa chystajú prijať svätenie, a to prostredníctvom súpravy Svätá nádoba, ktorá obsahuje všetky liturgické predmety potrebné na udeľovanie sviatostí a slávenie svätej omše, nech je kdekoľvek.

Bude sa za vás modliť do konca svojho života a vy budete vedieť, kto je a v ktorej krajine bude vykonávať svoju pastoračnú činnosť, aby ste ho odporúčali, aby bol svätý a verný svojmu povolaniu.

Vecné dary

Ďalším spôsobom, ako pomôcť seminaristom pri ich formácii, sú vecné dary. Vecné dary sú také, pri ktorých dobrodinec namiesto peňazí prispieva určitými vecami: šperkami, hodinkami, umeleckými dielami...

Väčšinou ide o hodnotný majetok, o ktorom darca už vie, že ho neužije, a domnieva sa, že bude užitočnejší, ak podporí ušľachtilú vec. Majetok sa odborne ocení a po jeho vydražení sú peniaze, ktoré prinesie na podporu povolania seminaristov, odpočítateľné z daní.

Darovanie odkazov a závetov

Tento postup závetnej dispozície je v prospech neziskovej inštitúcie, akou je napríklad nadácia CARF. Vaša stránka dedičstvo solidarity je záväzok do budúcnosti a spôsob, ako zvečniť svoje životné dielo v iných: naďalej podporovať seminaristov a diecéznych kňazov na piatich kontinentoch. Na to stačí, aby ste sa formou závetu alebo v rámci odkazu solidarity rozhodli, že chcete pomáhať seminaristom prostredníctvom Nadácie CARF.

Medzinárodné semináre, s ktorými Nadácia CARF spolupracuje

Pod vplyvom a s podporou svätého Jána Pavla II. inicioval blahoslavený Alvaro del Portillo v roku 1989 činnosť nadácie CARF na pomoc seminaristom a diecéznym kňazom. V súčasnosti viac ako 800 biskupov z piatich kontinentov každoročne žiada o miesta a študijné štipendiá pre svojich seminaristov a kňazov na Pápežskej univerzite Svätého kríža v Ríme a na fakultách cirkevných štúdií Navarrskej univerzity.

Nadácia CARF spolupracuje s dvoma medzinárodnými seminármi, dvoma kňazskými a tromi vyššími školami, aby mohli prijímať seminaristov z celého sveta, ktorí prichádzajú do Európy, aby sa pripravili na svoju formáciu.

 • Medzinárodný seminár Sedes Sapientiae: v Ríme, ktorý v roku 1991 postavila Svätá stolica. Môže v ňom bývať 85 seminaristov a ich formátorov. Zaberá bývalé Konzervatórium svätého Paschala Baylona v Trastevere, v tesnej blízkosti Baziliky svätého Petra a Pápežskej univerzity. Podpora seminára.
 • Medzinárodný seminár BidasoaCentrum v Pamplone postavila Svätá stolica v roku 1988. Má kapacitu 100 obyvateľov a desať formátorov. V súčasnosti sídli v modernej budove v Cizur Menor, v blízkosti areálu Navarrskej univerzity.
 • Altomonte y Tiberino: kňazské kolégiá, ktoré sa nachádzajú v Ríme. Majú moderné vybavenie a viac ako sto miest pre kňazov študujúcich na Pápežskej univerzite Svätého kríža.
 • Echalar, Aralar a Albáizar: Navarrská univerzita má v Pamplone niekoľko internátov, ktoré spolu s internátom Los Tilos poskytujú miesta pre viac ako 130 študentov, ktorí prichádzajú z celého sveta študovať na cirkevné fakulty Navarrskej univerzity.

Mali by sme byť Bohu vďační za kňazov. Neprestávajme sa za nich modliť a spolupracovať na ich službe. Prosme Pána, aby nám naďalej dával veľa dobrých kňazov, lebo práce je veľa a povolaní málo. Začnime pomáhať seminaristom a podporovať semináre, aby nebol nedostatok kňazov, ktorí sa v mene Krista starajú o Boží ľud.

Augustín, rehoľník Miles Christi: od "nedeľného kresťana" ku kňazovi

Augustín, rehoľník z Miles Christi

Agustín, mladý rehoľník z Inštitútu Miles Christi, sa narodil v Ayacucho v provincii Buenos Aires, na obrovskej argentínskej planine, kde poľnohospodárstvo a chov dobytka sú piliermi hospodárstva tejto oblasti a "gaučovia" sú protagonistami spoločenského a kultúrneho života.

 Napriek katolíckemu vzdelaniu, ktorého sa mu dostalo v rodine, bol Augustín až do svojho povolania "nedeľným kresťanom", ako sa hovorí v Taliansku. Všetko sa zmenilo, keď začal študovať medicínu na univerzite. Rozpráva nám svoje svedectvo o povolaní k Miles Christi: ako sa z "nedeľného kresťana" stal kňazom. 

 Byť kresťanom je viac ako len robiť 

Keď som mal 18 rokov, presťahoval som sa do Buenos Aires študovať medicínu a mal som tú milosť stretnúť mnoho priateľov, ktorí žili svoju vieru s veľkou radosťou. To mi umožnilo pochopiť, že byť kresťanom znamená viac než len dodržiavať a robiť rad vecí (z ktorých mnohé som ani nepraktizoval). Vždy som sa považoval za "praktizujúceho katolíka", pretože som v nedeľu chodil na omšu, ale uvedomil som si, že počas zvyšku týždňa (a v nedeľu) vôbec nie som v súlade s tým, čomu som údajne veril. Bolo to ako opätovná konverzia. 

Z Božej milosti som začal túžiť po hlbšom poznávaní právd viery, nájsť odpovede na otázky, ktoré si v živote kladie každý človek: Začal som sa modliť, pristupovať k sviatostiam, zúčastňovať sa na formačných skupinách Miles Christi, misiách, rekolekciách....

Duchovné cvičenia svätého Ignáca

 Keď som mal 20 rokov, absolvoval som svoje prvé rekolekcie podľa metódy svätého Ignáca z Loyoly a môžem povedať, že práve tam som začal rozlišovať svoje povolanie. Po dlhom rozjímaní a modlitbe, a to aj vďaka modlitbám mnohých ľudí, ktorí sa modlia za povolania, zverujúc sa Bohu a jeho Božej Prozreteľnosti, som sa rozhodol pre túto cestu.

Vo veku 22 rokov som vstúpil do Inštitút Miles Christi v Argentíne. Tam, v našom formačnom dome, som absolvoval noviciát, študoval som a začal som pomáhať v apoštolátoch inštitútu: katechéza pre deti, mládežnícke skupiny a univerzitné skupiny. Počas uplynulého času som mohol zažiť a prežiť obrovský dar, ktorý mi Boh chcel dať tým, že ma pozval, aby som ho bližšie nasledoval, radosť, ktorú človek nachádza v úplnom darovaní sa, a všetko dobro, ktoré Boh dáva dušiam prostredníctvom Cirkvi.

Ángel Alberto Cepeda Pérez - seminarista z Venezuely - študent teológie - Rím - Svedectvá CARF

Na tomto obrázku vidíme Agustína Seguího (vľavo) s jeho bratom Marianom (vpravo) a uprostred je ďalší člen jeho kongregácie Inštitút Miles Christi. Ich poslaním je predovšetkým horlivo sa usilovať o svätosť, o väčšiu Božiu slávu tým, že sa horlivo venujú posväcovanie laikov, najmä mladých vysokoškolákov. 

"Som presvedčený, že členovia nadácie CARF, ktorí sú dobrodincami a spolupracovníkmi Boha pri formovaní dobrých kňazov, vykonávajú obrovskú prácu, ktorá zasahuje do všetkých častí sveta a vďaka ktorej bude mať prospech toľko ľudí, nielen tí, ktorí študujú, ale aj všetci tí, ktorým budeme môcť odovzdať to, čo sme dostali," potvrdzuje Agustin de Miles Christi.

Veľmi dôležitá zodpovednosť

Všetci sme povolaní k naliehavé poslanie znovu evanjelizovať spoločnosť, v ktorej žijeme; Niektorí vo vlastnej rodine, v školách a na univerzitách, iní svedectvom kresťanského života, obetovaním Bohu úsilia v práci a pri štúdiu, apoštolátom s kolegami a priateľmi... Každý podľa svojho povolania, ale všetci spoločne a s rovnakým cieľom.

Preto som presvedčený, že členovia nadácie CARF, ktorí sú dobrodinci a spolupracovníci Boha pri formovaní dobrých kňazov, Vykonávajú obrovské množstvo práce, ktorá sa dostane do všetkých kútov sveta a vďaka ktorej bude mať prospech toľko ľudí, nielen tí z nás, ktorí študujú Miles Christi, ale aj všetci tí, ktorým budeme môcť odovzdať to, čo sme dostali.

"Všetci sme povolaní k naliehavému poslaniu reevanjelizovať spoločnosť, v ktorej žijeme; niektorí vo vlastných rodinách, v školách a na univerzitách; iní svedectvom kresťanského života, obetovaním Bohu úsilia v práci a pri štúdiu, apoštolátom s kolegami a priateľmi. Každý podľa svojho povolania, ale všetci spoločne a s rovnakým cieľom".

Zodpovedať povolaniu Miles Christi znamená naďalej jej hovoriť ÁNO Bohu každý deň

Keď hovorím na tému povolania k Miles Christi, osobne považujem za veľmi užitočné pripomenúť si, že zodpovedanie tomuto povolaniu nie je koniec príbehu. Zdá sa to byť samozrejmé, ale v skutočnosti je to len začiatok. Niekto by si mohol myslieť, že je to prvý ÁNO ten. dáva Bohuale v skutočnosti, nie je viac ako prvý ÁNO s ktorým jeden prijíma prijímať Boha obrovskú vďačnosť.

Plánoval nám dať všetko od večnostiA ešte viac: nie je to prínos len pre nás, ale mnohí, mnohí ľudia sa na tom budú nejakým spôsobom podieľať, v prípade kňazského povolania je to veľmi jasné. Iste, človek dáva sám seba, ale práve týmto dávaním seba samého získava všetko.

Boh je ten, kto vám dáva všetko

Spočiatku to nie je ľahké vidieť, pretože som len veril, že povolanie a Miles Christi bolo niečo, čo Boh odo mňa žiadal, a preto odpoveď závisela od ja veľkorysosť. Táto myšlienka však nie je správna. Boh je ten, kto vám dáva všetko.

Je veľmi dobré, ak sa môžeme spoľahnúť na niekoho, kto nám pomáha vidieť veci tak, ako naozaj sú, najmä pri rozhodovaní o povolaní. Vždy budem veľmi vďačný Bohu za tento dar, ale aj za to, že mi dal možnosť, aby som duchovný vodca aby ma otcovsky sprevádzal v tejto dôležitej chvíli môjho života.

Ďakujem svojim dobrodincom z CARF

Z celého srdca vám ďakujem za vašu pomoc, za vašu službu Bohu a Cirkvi. Možnosť byť v Ríme, poznať pastoračné skúsenosti kolegov z celého sveta, mať profesorov na najvyššej akademickej úrovni je obrovským obohatením, za ktoré sa cítim veľmi šťastný a vďačný.

Ďakujem veľmi pekne!

V mojich modlitbách ste vždy prítomní! Odporúčam sa vám!

V tomto línk môžete si pozrieť video s Agustínom

Gerardo Ferrara
Absolvent histórie a politológie so špecializáciou na Blízky východ.
Zodpovednosť za študentský zbor
Univerzita Svätého kríža v Ríme

Nové odborné diplomy z Teologickej fakulty Navarrskej univerzity

Predmety týchto diplomov nie sú určené len na štúdium psychológie alebo výlučne technických znalostí. Keďže sa vyučujú na teologickej fakulte, prístup je nevyhnutne multidisciplinárny, s dôrazom na teologický, duchovný a pastoračný rozmer.

Prečo študovať psychológiu a duchovný život?

Mnohí školitelia v cirkevných centrách majú nedostatok základných psychologických vedomostí, čo im bráni v primeranej starostlivosti o ľudí, ktorí sú im zverení.

Zložitosť kultúry a spoločnosti v 21. storočí výrazne ovplyvňuje formovanie osobnosti mladých ľudí a spôsob, akým riešia život a problémy v každom veku.

Angažovanosť vo formačných úlohách a duchovnom sprevádzaní si vyžaduje špecifické a hlboké znalosti o psychickej normalite a jej variantoch, ako aj o možných poruchách.

Všetci si uvedomujeme výrazný nárast psychickej symptomatológie v súčasnej dobe, najmä v súvislosti s úzkosťou, závislosťami, depresiami a profesionálnym stresom.

Zo všetkých týchto dôvodov sa javí ako potrebné ponúknuť hĺbkovú odbornú prípravu v oblasti psychológie a súvisiacich predmetov, ktorá by dopĺňala odbornú prípravu učiteľov, duchovných sprievodcov alebo ľudí s manažérskymi úlohami či v citlivých oblastiach v sekulárnych aj náboženských vzdelávacích inštitúciách.

Aké sú ciele týchto odborných diplomov?

 • Poskytnúť ľuďom dostatočné vedomosti z psychológie a príbuzných vied, aby mohli prijať, pochopiť a sprevádzať ľudí každého veku a stavu v ich morálnom a duchovnom živote.
 • Poskytnúť teoretické a praktické nástroje na poznanie bežných spôsobov osobnej zrelosti, jej variantov a možných kríz, ako aj užitočných stratégií, ako im čeliť. To umožní počiatočnú diagnostiku možných zmien alebo variantov normality.
 • Pomáhať predchádzať, rozpoznávať a pomáhať v konfliktných alebo rizikových situáciách, ktoré bránia rozvoju osobnej identity, medziľudských vzťahov a duchovného života.

Ponuka odborných diplomov

Dátumy vydania odborných diplomov

Diplomy sa odovzdávajú na mieste v kampuse Navarrskej univerzity v Pamplone. Majú svoj vlastný titul z Navarrskej univerzity.

 • Diplom z psychológie a morálneho života. Od 4. septembra do 10. októbra 2023. Od pondelka do piatku.
 • Diplom v oblasti duchovného sprevádzania a riešenia konfliktov. Od 26. októbra do 7. decembra 2023. Od pondelka do piatku.

 

Ďalšie informácie: José María Pardo Sáenz: [email protected]